สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถึงสุข
 
1. นางยุพิน  คำลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนากานต์  ธิกรุณา
 
1. นางดวงพร  ลาดทะนุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนันทิยา  วงค์กองแก้ว
2. เด็กหญิงรชนีกร  ทนหาญ
 
1. นางอัจฉรา  สีโสภา
2. นางเจริญศรี  ศิริชาญ