สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กาละวงค์
2. เด็กหญิงภัทธิดา  สิทธิโน
 
1. นางดารารัตน์  ไชยเขียวแก้ว
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จักษุธรรม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันธี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุนฤทธิมนตรี
4. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงทิพย์
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์จักร์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพวงค์
8. เด็กหญิงอรปรียา  มีปัญญา
 
1. นางดารารัตน์  ไชยเขียวแก้ว
2. นางวรรณิดา  อินสม
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางอุ่นเรือน  สายวงค์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพันธ์  สีนิล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญศิริ  เซ๊ยงน้อย
2. นายประดิษฐ์  เป็งยะลา