สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชตวัน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.01 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐฑิฎา   สิทธิโน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ปันปั๋น
3. เด็กหญิงปิยธิดา   ปาหล้า
 
1. นางกันยา   สายสนองยศ
2. นางสาวบุษราพรรณ   ปริพันธ์วงศ์กุล