สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชตวัน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิมมะลี
 
1. นางวรวลัญช์   วิไลรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.01 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐฑิฎา   สิทธิโน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ปันปั๋น
3. เด็กหญิงปิยธิดา   ปาหล้า
 
1. นางกันยา   สายสนองยศ
2. นางสาวบุษราพรรณ   ปริพันธ์วงศ์กุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  ใหม่เทวิน
2. เด็กชายพันธวัช  จิโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัชญ์ชญา  มาทะ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   จอมทอง
2. เด็กหญิงญาณาภรณ์   ปันกัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา   มามาตร
 
1. นางมัทนา   เทพสุคนธ์
2. นางวรวลัญช์   วิไลรัตน์