สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายชนะพงษ์  มงมาต
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงษ์เงิน
 
1. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
2. นางพวงเพชร  จิตรไพศาล
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.4 เงิน 16 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันทรประทักษ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สายยาไชย
 
1. นางอรไท  วัฒนะ
2. นางเพียรจิตร  พัฒนสุรังค์