สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  ไชยเอก
 
1. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 56.2 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเตียม
 
1. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเตียม
 
1. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายชนะพงษ์  มงมาต
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงษ์เงิน
 
1. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
2. นางพวงเพชร  จิตรไพศาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กันทะยา
2. เด็กหญิงณัชฎาภรณ์  สิงห์นาซาว
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเตียม
4. เด็กหญิงปนัดดา  สายธิยศ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันทะกาลัง
6. เด็กหญิงวริศรา  ทาลายา
7. เด็กหญิงสิริธร  ภูระหงษ์
8. เด็กหญิงสุธานันท์  ชื่นกระจ่าง
9. เด็กหญิงสุภัสสร   ลืออินต๊ะ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
 
1. นายพงศ์สวัสดิ์  ศรีนวลใหญ่
2. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
3. นางอรไท  วัฒนะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  กันทะยา
2. เด็กหญิงกีรติกานต์  พันอุษา
3. เด็กหญิงชันยชนก  สายธิวงค์
4. เด็กหญิงฐิติพร  รอดชมพู
5. เด็กหญิงณัชฎาภรณ์  สิงห์นาซาว
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  อาวะสอน
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเตียม
8. เด็กหญิงบุษชญาภรณ์  สายอิ่นแก้ว
9. เด็กหญิงปนัดดา  สายธิยศ
10. เด็กหญิงพัชราภา  อยู่สุข
11. เด็กหญิงภัทราวดี  ชิณบูรณ์
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันทะกาลัง
13. เด็กหญิงวริศรา  ทาลายา
14. เด็กหญิงสุชานันท์  ชื่นกระจ่าง
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุบผา
 
1. นางอรไท  วัฒนะ
2. นางพวงเพชร  จิตรไพศาล
3. นางเพียรจิต  พัฒนสุรังค์
4. นางอรัชพร  สารธิมา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรัสรัตน์  มงมาต
2. เด็กหญิงบุษชญาภรณ์  สายอิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  สุธรรม
 
1. นางวรรณวริน  แสงหล้า
2. นางอรัชพร  สารธิมา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชฎาภรณ์  สิงห์นาซาว
 
1. นางอรัชพร  สารธิมา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  สิงห์นาซาว
 
1. นางอรัชพร  สารธิมา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรโชติ  อายุยืน
 
1. นางอรัชพร  สารธิมา
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.4 เงิน 16 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันทรประทักษ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สายยาไชย
 
1. นางอรไท  วัฒนะ
2. นางเพียรจิตร  พัฒนสุรังค์