สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  วันไชย
2. เด็กชายยลโชค  คำพาลา
3. เด็กชายอรรคเดช  อายุยืน
 
1. นางสาววรารักษ์  ศุกลภิญโญ
2. นางสาววรารักษ์  ศุกลภิญโญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุพล  สัจจา
 
1. นายชาลี  ดวงตาดำ