สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยอักษร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปวงจันทร์หอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิรภพ  คำพา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปวงจันทร์หอม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนภสร  ปันอุ่น
 
1. นางทัศนีย์  สุริยะพรหม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอัครชัย  แก้วลุง
 
1. นางสาวปิยะเนตร  แพทยกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุชานาถ  กองชุม
 
1. นางปุณณดา  ภูละคร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพล  ทาจันทิพย์
 
1. นางสาวปิยะเนตร  แพทยกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวิทยา  ยาวิไชย
 
1. นางปุณณดา  ภูละคร