สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายฉัตรการ  มีนารัมย์
2. เด็กชายธีระชัย  สุปิงคลัด
3. เด็กชายภูวดล  ขงทอง
 
1. นางภัคจิรา  เย็นใจมา
2. นางพรางคณ๊  จันต๊ะกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทริกา  ณะรินทร์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  คำปวง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  เทพอินทร์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะรังษี
5. เด็กหญิงยุติกานต์  แสนใจมงคล
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
2. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.99 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฝั้นพรมมินทร์
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงปทุมวดี  สุริยา
2. เด็กชายวรปรัญ์  โนจร
 
1. นางเกศริน  อินต๊ะภา
2. นางจันทรา  รักศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมไชย
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  ทองฟู
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
2. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทณัฐ  ทะมา
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายราเชนทร์  อุตรชน
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  อยู่ตาล
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 1. เด็กชายหรรษวัต  แสนปัญญา
 
1. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงฟ้าสิริยา  มหาเมธา
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิพาดา  ณะรินทร์
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทณัฐ  ทะมา
 
1. นางศรีแพร  มั่นเหมาะ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ธนูสาร
2. เด็กหญิงรัญญาดี  เมืองหล้า
 
1. นางอัญชลี  พรมคำปา
2. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  คำแปง
2. เด็กหญิงสรนันท์  อิ่นมะโน
 
1. นางอัญชลี  พรมคำปา
2. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต  จุต้น
2. เด็กหญิงอรทัย  ใจวิชา
 
1. นางอัญชลี  พรมคำปา
2. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤต  สมทอง
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ณะรินทร์
 
1. นางอัญชลี  พรมคำปา
2. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชชาการ  ทองฟู
 
1. นางพรางคณี  จันต๊ะกูล
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายนรภัทร  จันอ้น
 
1. นางพรางคณี  จันต๊ะกูล
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนิรุทธ์  เมืองหล้า
 
1. นางจันทรา  รักศรี
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55.01 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายดิษณ์ธาร  ณะรินทร์
2. เด็กชายสุริวงค์  โทบุตร
 
1. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงค์
2. นายธีรเมธ  กุลจันทร์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองฟู
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ใย
3. เด็กหญิงอังคณา  อิ่นมะโน
 
1. นางน้ำฝน  จันอ้น
2. นางเกศริน  อินต๊ะภา