สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพิทยา  ขัติยศ
 
1. นางนฤนาท  แก้วเก่า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  นันทะเสน
 
1. นางสุทินธิ์  อินทร์แก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาญชัย  ชาญสูงเนิน
2. เด็กชายพงศ์เพชร  ไชยมงคล
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลวงขันธ์
2. นางนฤนาท  แก้วเก่า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยยงศ์
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิชา  อรรถนุสรณ์
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  กันตาวงค์
 
1. นางฟองจันทร์  สุกสา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  สอนใจ
 
1. นางฟองจันทร์  สุกสา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนารากร  ไชยยงค์
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุเดช  มูลจะคำ
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.38 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรปรียา  หารกา
 
1. นางฟองจันทร์  สุกสา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพงศ์ธวัช  เชียงทอง
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายสรวิศ  ศรแดง
 
1. นางทินทะนา  ทิพย์บุญศรี