สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพม่าน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สุธรรมจา
 
1. นางนิภา   พรมฝั้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรณิการ์   ต๊ะติ๊บ
 
1. นางสุรีย์กร   คำนวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอาฑิตญา   ธิทะ
 
1. นางสุรีย์กร   คำนวน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ภัทรเศวตกุล
 
1. นายเอกพงษ์ชัย   วุฒิ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิตติพร  บุตรดา
2. เด็กชายพัฒนพล   ทานัน
3. เด็กชายวรัญญู   ธรรมสอน
 
1. นายเอกพงษ์ชัย   วุฒิ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศกุลวัฒน์   อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสมฤดี   อุดยะเขื่อน