สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีปกร  บุญเรือง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  คำสุหล้า
 
1. นางสาววรางคณา  พรมเทพ
2. นางสาวเดือนฉาย  สุภาพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.12 เงิน 4 1. เด็กชายนิธิกร  ริกากรณ์
2. เด็กชายภัทรดนัย  กันไชย
 
1. นายสมเกียรติ  จันจองคำ
2. นางสาวณัฐิดา  พลังฤทธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  พิมท่าโพธิ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ปุราธนานนท์
 
1. นายสมเกียรติ  จันจองคำ
2. นางสาวณัฐิดา  พลังฤทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์กองแก้ว
 
1. นางละออ  ใหม่กุละ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 1. เด็กชายวิทยา  แปงอิด
 
1. นางสายสินธุ์  อุดคำเที่ยง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงเพราพิลาส  ยาปัน
 
1. นางสายสินธุ์  อุดคำเที่ยง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กองอิน
 
1. นางสายสินธุ์  อุดคำเที่ยง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  อนุทะ
 
1. นางสาวณัฐิดา  พลังฤทธิ์