สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงวีรวดี  ปินตา
2. เด็กชายสถาพร  ชุ่มวงศ์
 
1. นางยลระวีย์  หาญณรงค์
2. นางจารุวรรณ  คารมคม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตตินันท์  มหายศนันท์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วนาชัย
 
1. นางละเอียด  ทาวรรณ
2. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศภัทร   ศุภศิริ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยชนะโสภา
3. เด็กหญิงอริศรา  ติยะวงศ์
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
2. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ปันนิตย์
2. เด็กชายธนพงษ์  เพชรสุข
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ปาวิชัย
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
2. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายปรียะพงษ์  เดชเฟื่อง
 
1. นายนาเคนทร์  คำคัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  จ่าแหลง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวตูม  วุฒิยา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปาคุต
 
1. นางอรมรัตน์  โพธิขาว
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 17 1. เด็กชายคงกฤษ  เรืองจรูญ
2. เด็กชายณภัทร  ศุภศิริ
 
1. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกังสดาล  แก้วกายา
 
1. นางจารุวรรณ  คารมคม
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ขันเชียง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สิริภาธัญบูรณ์
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 48.34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนากร  เลี่ยงสาลี
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ปาวิชัย
 
1. นายฉกาจ  ตังแก
2. นางรัชฎาภรณ์  สิริภาธัญบูรณ์
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  การะเกษ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนนนฐี
 
1. นางยลระวีย์  หาญณรงค์
2. นางสาวหฤทัย  บุญอินทร์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เสนใส
 
1. นายนาเคนทร์  คำคัน
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา  เลี่ยงสาลี
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  กองวี
 
1. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
2. นางอมรรัตน์  โพธิขาว