สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิมพ์ปพร  ไชยเขียว
 
1. นางนิลมัย  โลห์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรวิทย์  วะอินทร์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางพัฒนา  แก้วตัน
2. นางธันยพร  มหาวรกิติ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยยา
2. นายสรุิยงค์  ทองคำ
 
1. นายประดิษฐ์   บุญศรี
2. นางบัวจันทร์  บุญทร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกีรดิต  แก้วหล้า
2. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วหล้า
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ม่วงสุราษฎร์
4. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  แยนสัน
5. เด็กชายธีรสิทธิ์  ต่างใจ
6. เด็กชายพัทดนัย  ไชยวุฒิ
 
1. นายประดิษฐ์  บุญศรี
2. นางพัฒนา  แก้วตัน
3. นายสมบูรณ์  พงษ์รัตนานุกูล