สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิมพ์ปพร  ไชยเขียว
 
1. นางนิลมัย  โลห์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.75 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรินยุพา  กันจะนา
 
1. นางพัชรี  ณ ลำปาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรวิทย์  วะอินทร์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางพัฒนา  แก้วตัน
2. นางธันยพร  มหาวรกิติ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทิพย์นลิน  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  สติภา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพเมือง
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ดีสุหล้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลือก้อง
 
1. นางคณิตตา  เด่นรัศมี
2. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จินะไชย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ยีขาม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ยีขาม
 
1. นางคณิตตา  เด่นรัศมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกตัญญู  ทองคำ
2. เด็กหญิงฐนืษชา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สถาอุ่น
 
1. นางคณิตตา  เด่นรัศมี
2. นางธันยพร  มหาวรกิติ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ยีขาม
2. เด็กชายประจักษ์  ยีขาม
 
1. นายสมบูรณ์  พงษ์รัตนานุกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ยาสมุทร
 
1. นางนิตยา  จินดาวัลย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินทร์ใจ
2. เด็กชายภานุพงษ์  เกี๋ยนคำ
 
1. นางฉวีวรรณ  คนสูง
2. นางกัญญาณัฐ  สุทธหลวง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ปะทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  สิงสาร
 
1. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
2. นางฉวีวรรณ  คนสูง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยยา
2. นายสรุิยงค์  ทองคำ
 
1. นายประดิษฐ์   บุญศรี
2. นางบัวจันทร์  บุญทร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  ใจชื่น
 
1. นางจิตรา  นาตัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงชารี
 
1. นางนิลมัย  โลห์สุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรศิลา  กันจะนา
 
1. นางพัฒนา  แก้วตัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรจนา  เขียวตื้ออินทร์
2. เด็กหญิงเอมวิกา  ดีสุหล้า
 
1. นางจิตรา  นาตัน
2. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวริษา  อุปาทา
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  หลวงแปง
 
1. นางจิตรา  นาตัน
2. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายสหัสชัย  ชัดดง
 
1. นางพัชรี  ณ ลำปาง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงลักษมี  เดือนเพ็ง
 
1. นางพัชรี  ณ ลำปาง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาติชาย  ยะเส็น
 
1. นางพัชรี  ณ ลำปาง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกีรดิต  แก้วหล้า
2. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วหล้า
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ม่วงสุราษฎร์
4. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  แยนสัน
5. เด็กชายธีรสิทธิ์  ต่างใจ
6. เด็กชายพัทดนัย  ไชยวุฒิ
 
1. นายประดิษฐ์  บุญศรี
2. นางพัฒนา  แก้วตัน
3. นายสมบูรณ์  พงษ์รัตนานุกูล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนพนธ์  ชัยยาด
2. เด็กชายนวพล  วงค์ชารี
3. เด็กชายพิสิษฐ์  เขื่อนศิริ
4. เด็กชายสรวิทย์  แยนสัน
5. เด็กชายอนุชิต  ไชยยนต์
6. เด็กชายอภิวัฒน์  วงษ์หาญ
 
1. นายประดิษฐ์  บุญศรี
2. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
3. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยวงค์
2. เด็กชายธิติ  ปัวน้อย
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมคำ
2. เด็กชายณัฐนนท์  พิพิธ
3. เด็กชายณัฐวัตร  สีงาม
4. เด็กหญิงทิภาพร  อินสองใจ
5. เด็กหญิงวาสิตา  ใจปิง
6. เด็กหญิงสุนันทา  อินภูธร
 
1. นางอัมพันธ์  ดาวนันท์
2. นางจิตรา  นาตัน
3. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนนันชัย
2. เด็กหญิงปรางสุดา  ไชยประสุ
3. เด็กหญิงภาวิณี  บุญทา
4. เด็กหญิงภาวิณี  จาวะนา
5. เด็กหญิงวนิสา  กันทะยา
6. เด็กชายวีระชัย  สมคำ
 
1. นางไพรวรรณ  ธรรมะ
2. นางพัฒนา  แก้วตัน
3. นายประดิษฐ์  บุญศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.68 ทอง 5 1. เด็กชายกิติพัทธ์  ก๋าวงค์
2. เด็กหญิงวรกานต์  แยนสัน
3. เด็กชายวรพงษ์  คำมะโน
 
1. นายประดิษฐ์  บุญศรี
2. นางไพรวรรณ  ธรรมะ
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  กุลเหนือ
 
1. นางพรรษา  ทุ่งอ่วน
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ยีขาม
 
1. นางราตรี  ศรีชมภู
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอภิชาติ  มารดายัง
 
1. นางสาวนภัสรพี  ปะมะ
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุตรชญา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงลินลาวดี  ทรัพย์ศรีอุดม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พิศจารย์
 
1. นางจิตรา  นาตัน
2. นางสาวนภัสรพี  ปะมะ
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุพงศ์  วงค์หลอม
2. เด็กชายรัชพล  ไชยประพันธ์
3. เด็กชายเด่นชัย  จัดมา
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางสาวนภัสรพี  ปะมะ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายพิสิทธิ์  ชัยประพันธ์
 
1. นางสาวนภัสรพี  ปะมะ