สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตุลา  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพิกุล
 
1. นายสุมิตร  อินทร์รัมย์
2. นายณรงค์   สารรัตนะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริมาตย์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธงเงิน
 
1. นายสุมิตร  อินทร์รัมย์
2. นางสังเวียน  อินทร์รัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แสนวงค์
2. เด็กหญิงปิยะพร  ก๋าวี
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  ทิศนันท์
 
1. นายณรงค์   สารรัตนะ
2. นางชัชฎาภรณ์  มาเมือง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุรภา  มหาราช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ใหม่กู้ศิริกุล