สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาก้า สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญชนก  แก้วสี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขัดศิริ
 
1. นางกนกทอง  ใจดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สีสนิท
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสนิท
 
1. นางสาวขวัญชนก  แก้วสี
2. นางกนกทอง  ใจดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายกรกฤต  นันทะก๋า
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ขันทรักษ์
 
1. นางกนกทอง  ใจดี
2. นางสาวขวัญชนก  แก้วสี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสนิท
2. เด็กหญิงนภคปภา  ขัดสิริ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินจันตา
 
1. นางกนกทอง  ใจดี
2. นางสาวขวัญชนก  แก้วสี