สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายอานนท์ชัย   ทะลือ
 
1. นางสาวกรกมล   ทองเปี้ย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.84 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   อินจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ทองเปี้ย
3. เด็กหญิงวนิสา   วรรณใจ
 
1. นางสุพิชญนันท์   อิ่นธิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนพนธ์   อิ่นธิ
 
1. นางอัมพร   มจินานนท์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 14 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปันสอน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  วังเขียว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อิ่นธิ