สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนศิลา
 
1. นางกมลรัตน์  กิตติวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 57.2 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวลัยพร  บัวชุม
 
1. นางพิกุล  ปาระมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ดอนอินไชย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กองอิ่น
 
1. นางพิกุล  ปาระมี