สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรไพลิน  สนิทยา
 
1. นางนิภา  อุ่นถา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  โนทะ
 
1. นางกมลวรรณ  ศรรบศึก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  วังแสน
2. เด็กหญิงสิโรธร  มาฉิม
 
1. นางสิริพรรณ  แสนวงศ์
2. นางภาวิณี  คำเปียง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  สุทธะ
 
1. นางพาที  เจริญชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  รัตน้ำหิน
 
1. นางพาที  เจริญชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์
 
1. นางพาที  เจริญชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายน้ำเย็น
 
1. นางจันทิรา  เบญจมาลย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  อิทธิรัตตกุล
 
1. นางจันทิรา  เบญจมาลย์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมน  ใจธรรม
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สูงสุมาลย์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เสนตา
4. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  ไชยกองชา
5. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ภักดีมูล
6. เด็กหญิงเบญญาภา  หมื่นคำเรือง
 
1. นางมาลา  ตันเกัยง
2. นางนงเยาว์  กองวี
3. นางสาวสุรีย์พร  ปาคุธ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนคำ
 
1. นางวราพร  มาลาคำ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  ยะถา
2. เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งไสว
3. เด็กหญิงสิริจรรยา  สุทธิมา
 
1. นางพสชนันท์  ขันคำนันต๊ะ
2. นางภาวิณี  คำเปียง
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายกนกวรรณ  นุริตะนนท์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  วงค์กองแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ปาคุธ
2. นางภาวิณี  คำเปียง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง 6 1. เด็กชายพศวัฒน์  อินธิศักดิ์
2. เด็กชายเบญจมินทร์  สายแก้ว
 
1. นางสาวพิกุล  ธิบุญเรือง
2. นางภาวิณี  คำเปียง