สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  เงินปัญญา
 
1. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะนัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีโหร
 
1. นางรินมนัส  กาละเสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อนันทยศ
 
1. นางราตรี  สุยาว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายก๊อกหยู  แซ่ตัน
2. เด็กชายวีระชัย  ขันขาว
3. เด็กชายเฉลิมพล  ยศอาจ
 
1. นายสุนทร  ดีปานา
2. นายอภิชาติ  ทนันไชย