สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ชัยคำ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  มูลทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงคณัญญา  ชัยคำ
 
1. นางรจนา  สุขสุวรรณ