สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  อินแปง
 
1. นางสมศรี  สระคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ขุนนันท์
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรัชญา  สมรักษ์
2. เด็กหญิงวิสสุตา  เสนา
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนกานต์  อุปละ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญสมวงศ์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ขัตติวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  โนทะนะ
2. นายพงศกร  หมุดแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ยศกันโท
 
1. นายพงศกร  หมุดแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยาใจ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  กันทะจันทร์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ดู่มณี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อุดใจ
2. นางสาวชลดา  เกษมสุขวิมล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  ขัดโน
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินแปง
 
1. นางสุดาพร  คุณยศยิ่ง
2. นางธูปทอง  ดุสิต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายมหาสมุทร  ปานบุตร
2. เด็กหญิงสุรีลักษณ์  จิตกล้า
 
1. นางสุดาพร  คุณยศยิ่ง
2. นางธูปทอง  ดุสิต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ศิริมาตย์
2. เด็กหญิงชนิตา  กองคำ
 
1. นางสุดาพร  คุณยศยิ่ง
2. นางธูปทอง  ดุสิต
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7    
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ครกเงิน
2. เด็กหญิงวรัชยา  สมรักษ์
 
1. นางวลัยพร  สุริยศ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  บิณฑสูตร
2. เด็กหญิงวรัชยา  สมรักษ์
3. เด็กหญิงวิสสุตา  เสนา
4. เด็กหญิงศิริธร  ชูเพชร
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ขุนนันท์
 
1. นางวลัยพร  สุริยศ
2. นางปุณญดา  อาจกูล
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุณากิติ
2. เด็กหญิงศุภักษร  ขอดคำตัน
 
1. นางสาวทัศณี  วงศ์ศิริ
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภูมิ  อุปละ
2. นายเมธา  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวทัศณี  วงศ์ศิริ
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กชายก่อเกียรติ  กุณาวงค์
2. เด็กหญิงวิภาวี  เจริญศรี
 
1. นางสาวทัศณี  วงศ์ศิริ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  มาสี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กุณาวงศ์
 
1. นางทัศณี  วงศ์ศิริ