สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์พุทธคำ
2. เด็กชายกิตติธร    คลิ้งทอง
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ทริยะ
4. เด็กหญิงฐานมาศ    เอี่ยมนาค
5. เด็กชายธิรารัตน์   บุญตา
6. เด็กชายนนทวัฒน์    พิมสาร
7. เด็กชายพีรพัฒน์    ทวีราช
8. เด็กหญิงลลิตา    ยศศรีวงศ์
9. เด็กชายวราวุฒ   บุญมั่ง
10. เด็กชายอานนท์  จอมติ๊บ
 
1. นางอำภา   พันธ์พานิช
2. นายดำเนิน    ธรรมไชย
3. นายเกษม   แก้วมุกดา