สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนรี  แซ่เล้า
 
1. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรงสิริไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยภาคพิบูลย์
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัลย์ดี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสุพรเพ็ญ  แซ่โซ้ง
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงซี  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงญาณินท์  คชรินทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยภาคพิบูลย์
 
1. นายสุริยพล  ตนภู
2. นางราตรี  สงวนกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.69 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยภาคย์พิบูล
2. เด็กชายยืนยง  แซ่โซ้ง
 
1. นายเศรษฐพงศ์  อินโองการ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชมน  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงศาผดุง
2. นางสาวลออ  แยนสัน