สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนรี  แซ่เล้า
 
1. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรงสิริไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยภาคพิบูลย์
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัลย์ดี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสุพรเพ็ญ  แซ่โซ้ง
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงซี  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงญาณินท์  คชรินทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยภาคพิบูลย์
 
1. นายสุริยพล  ตนภู
2. นางราตรี  สงวนกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิรา  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงป้าเยีย  แซ่โซ้ง
 
1. นางราตรี  สงวนกลาง
2. นายสุริยพล  ตนภู
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงบรรยาย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ว่าง
 
1. นางราตรี  สงวนกลาง
2. นายสุริยพล  ตนภู
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.69 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยภาคย์พิบูล
2. เด็กชายยืนยง  แซ่โซ้ง
 
1. นายเศรษฐพงศ์  อินโองการ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชมน  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงศาผดุง
2. นางสาวลออ  แยนสัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายชยานันท์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธนพงษ์  ชัยชนะบริบูรณ์
3. เด็กชายศิริพงศ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเทอดพงษ์  นันลังค์
2. นางราตรี  สงวนกลาง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ชนะบารมี
2. เด็กหญิงประภัสสร  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุณี  ภัทรเกียรติ
 
1. นางรุ่งนภา  คำมงคล
2. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปิยนุช  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงศรีใส  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสายชล  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่
2. นางรุ่งนภา  คำมงคล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เล้า
2. เด็กชายดรณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรพจน์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสารินทร์  แซ่โซ้ง
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุรีพร  แซ้เล้า
 
1. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายชยากร  แซโซ้ง
2. เด็กชายบริรักษ์  พุทธบวร
3. เด็กหญิงสายฝน  แซ่โซ้ง
 
1. นายมังกร  อุบลเลิศ
2. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่