สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  สอนนนฐี
2. เด็กหญิงบัวงาม  บุญอินทร์
 
1. นางสาวพรชนก  สุภาแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ประชากูล
 
1. นางสาวพันธ์ประภา  สอนนนท์ฐีกูล
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี  ไชยสีติ๊บ
2. เด็กชายณัฐกมล  ภูสีโสม
3. เด็กชายภัทรินทร์  ประทอง
 
1. นางกาญจนา  สมคำ
2. นางสาวสุดาพร  แซ่โซ้ง
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  สอนนนฐี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คนงาม
3. เด็กชายอุเทน  คำมงคล
 
1. นางกาญจนา  สมคำ
2. นายชัยชนะ  โพสี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐชนน  สอนนนฐี
2. เด็กชายธนกานต์  แก้วใส
3. เด็กชายอัครชัย  สอนนนฐี
 
1. นายวัชรินทร์  วังคะออม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สอนนนฐี
2. เด็กชายภูตะวัน  มูลหล้า
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ไชยประพันธ์
 
1. นางพิชญาภัค  กะรัตน์
2. นางสาวภาวดี  หนองภิวงค์