สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงพิมพิกา  อินต๊ะภา
 
1. นางจตุพร  คำจิตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมเกษา
2. เด็กหญิงปทิตตา  ตะกาญจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์ศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขื่อนจักร
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ทองคำ
3. เด็กหญิงเมธาพร  อินต๊ะภา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์ศรี
2. นางจตุรพร  คำจิตร
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานน  ยอดยา
 
1. นางพาฐิฎาภรณ์  ดอนนันชัย