สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงวาศินี  กองสอน
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวขวัญตา  อ้อยงาม
2. นางสาวศิราพร  ผาบสละ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุทธโส
2. เด็กหญิงเกศรา  อินวาทย์
 
1. นางสาวขวัญตา  อ้อยงาม
2. นางสาวศิราพร  ผาบสละ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายกมลเทพ  กันทายานะ
 
1. นางนารี  มีบัว