สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เป็งนัน
 
1. นางสาวธนัญญา  เสนนะ
2. นางเสาวลักษณฺ์  เวชมะโน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาตยาภา
 
1. นางสาวธนัญญา  เสนนะ
2. นางเสาวลักษณฺ์  เวชมะโน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักษุรัตน์  จันเป็ง
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  มาหล้า
3. เด็กหญิงมัณฑิรา  โชตะวัน
 
1. นางเฉลิมพร  วงศ์นันท์
2. นางกอร์ปกุล  เจริญกุล