สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ติสระ
2. เด็กชายกิตติภณ  สายตั้งใจ
3. เด็กชายศรราม  คงจันทร์
 
1. นางสาวยุทธนารัตน์  วิชัยต๊ะ
2. นายปฏิพัทธ์  มั่นเหมาะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.65 เงิน 11 1. เด็กหญิงมุฑิตา  เสนใส
 
1. นางสาวอรวรรณ  แก้วปัน