สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติวรรณ  ธิอินโด
 
1. นางประทุม  ยอดคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิจดี
2. เด็กชายบดินทร์เดช  วงค์ศิริ
 
1. นางประทุม  ยอดคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.64 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ถิ่นแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  ทะลือ
 
1. นางอัจฉรา  มงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฆณาการ  ธรรมไชย
2. เด็กชายสิทธิกร  ปวงคำ
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภา  ทิพิละ
2. เด็กชายธนาศักดิ์  มะโนศิลา
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชพล  มะณีโคตร์
2. เด็กชายพงศธร  มะโนศิลา
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัยพงษ์  สองสีขวา
2. เด็กชายอาทิตย์  สาระถะ
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิภา  ทิพิละ
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวิมล  สิงห์เทพ
 
1. นางวินัยนา  สารสิทธิยศ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.65 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เมืองน้อย
 
1. นางสุรีย์พร   ไชยวงศ์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายสพโชค  ชั่งคุ้มภัย
 
1. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชวรา  บุดดี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิสาคาม
3. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  บุญตัน
 
1. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
2. นางลัดดาวัลย์  สุทธวิจิตร