สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงนภาพร  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงว่ามี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอรกานต์  วิระกา
2. นางสาวมลิวัลย์  ช่างพูด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยนันท์  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ว่าง
3. นายสุพรรณ  แซ่ว่าง
4. นางสาวสุภาพิชญ์  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงอรทัย  โซ่เงินทอง
 
1. นางวลัยพร  บังเมฆ
2. นางสาวณัฐวรินธร  อดิศากุลธรสิริ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑิตา  วชิรทานนท์
2. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวเปรมฤทัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราพร  นราพานิชย์
2. เด็กหญิงวิยะดา  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นายสามารถ  ดีพรมกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงเหมยมัน  แซ่โฟ้ง
 
1. นายเกียรติยศ  ศาสนศิลป์
2. นางสาวขนิษฐา  ปันสอน
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่เฮ้อ
2. นายสมศักดิ์  แซ่โซ้ง
3. นายเฉลิมราช  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวณัฐวรินธร  อดิศากุลธรสิริ
2. นายสามารถ  ดีพรมกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายศุภชัย  รัตน์สกุลพัฒน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวณัฐวรินธร  อดิศากุลธรสิริ
2. นายสามารถ  ดีพรมกุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภัทรชัย  แซ่โซ้ง
2. นางสาวเอ็นดู  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวณัฐวรินธร  อดิศากุลธรสิริ
2. นายสามารถ  ดีพรมกุล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาติ  แซ่เฮ้อ
2. นายปัญญา  แซ่โซ้ง
3. นายรัฐพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายสมพงษ์  พรมสาร
2. นายอนุชา  ปันยศ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายสุขสัย  ศิริกุลไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตวัฒนาชัย
 
1. นางรำพึง  ดีสีใส
2. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์