สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญานาถ  เฟยคำ
 
1. นายประเสริฐ  ใจน่าน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ว่าง
 
1. นางกาญจนา  จำปารัตน์
2. นางสาววิชชชุดา  วัฒนาตระกูลวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชรพล  ราชดุษฎี
2. เด็กชายอรรถวิท  โพธิ์นอก
3. เด็กชายเคนคณิน  ยศวงค์
 
1. นายสกล  ธนะ
2. นางจริยา  ชายนะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  ประทอง
 
1. นางสาวดอกสร้อย  บุญนำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นุดวงแก้ว
 
1. นางสาวดอกสร้อย  บุญนำ