สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนัฐหทัย  ศรีมุงคุณ
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  ปิจดี
3. เด็กหญิงสุธิดา  กาถาไชย
 
1. นางกวิสรา  ศรีมูล
2. นางสาวนันทิยา  อิ่นทา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอุทิมพร  ปินะอิน
 
1. นางสาวนันทิยา  อิ่นทา