สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจันทร์
2. เด็กชายจิรเมธ  กองยา
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  มณฑาลภ
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นางสาวสายรุ้ง  นามบ้านชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  วงศ์นันตา
2. เด็กหญิงลักขิกา  ปันใจ
3. เด็กชายวรายุทธ  ยะถา
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นางจินตนา  มูลน้ำอ่าง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติยากร  สิทธิโน
2. นายอรรถพนธ์  อุดหนุน
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นายปิยะ  จะเฮิง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรภา  ใจสีธิ
2. เด็กชายนพรัตน์  ใจจะดี
 
1. นางสาวมนต์นภัส  ถาเมือง
2. นางมารศรี  สายสูง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร์  วงศ์นันตา
2. เด็กชายวรัญชัย  โทนหาร
3. เด็กชายสิรภัทร  อุดหนุน
 
1. นายปรีชา  ก้อนคำ
2. นางฉวี  เรืองการินทร์