รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายณฐวัฒน์  สอนใจ
 
1. นายทองเติม  กองตุ้ย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วยอด
 
1. นางดาวเรือง  พัดบางซื่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. นางสาวนิชนันท์  ปัญญาถุง
 
1. นายกิตติศักดิ์  เขื่อนคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย
 
1. นางละเอียด  แก้วมุกดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธ์
 
1. นางวินิตย์  จันต๊ะวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงพิชญา   พุทธวงศ์
 
1. นางสมคิด  ศรีจ๊ะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงธนัญญา  มาระวัง
 
1. นางวราลักษณ์  จันต๊ะโมกข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเกิด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาชมภู
 
1. นางจินตนา  ปันทะลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นายคมกริช  วุฒิ
 
1. นางฐานิศรา  วงค์หาจักร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. นางสาววริษา   แสนย่าง
2. นางสาวสายพิน   แสนกือ
3. นางสาวใหม่   มาเยอะ
 
1. นายไพรัช   ทีฆาวงค์
2. นายจำนงค์   เขตเมืองมูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กหญิงชลธิชา   วังเขียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ธะนะใจ
 
1. นางสาวกรกมล   ทองเปี้ย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายธนพนธ์  ถาพรม
2. นางสาวเปรมนีย์  เรือนติ๊บ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เขื่อนคำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
 
1. นายเกษมศานต์  กาวิชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล
 
1. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นางสาวณิชาภัทร   วุฒิน้อย
 
1. นายฐานิสภ์   พรมฝั้น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจันทรารัก  แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันอิน
3. เด็กหญิงศรีเจริญถิระจิตร  พงค์ชัยมนตรี
 
1. นายกรภัทร์  เย็นใจมา
2. นางสาววิจิตรา  เจริญพรพาณิชกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงธีรดา  ดีอาษา
3. เด็กหญิงสิริกร  ดีอุด
 
1. นางเมธาพร  อามาตย์วงค์
2. นางจินดา  วงศ์พุ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงจารุณี  รัตนอินทร์
2. นางสาวทิพานัน  ทองดี
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญพิภพ
 
1. นางนิตยา  คะใจ
2. นางสมจิตร  พรมสาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายอธิเบศ  มงคลประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรอร  แก้วโชติ
 
1. นายเกษมศาสนต์  กาวิชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตูบ 1. เด็กหญิงกฤษณี  ศรีขวา
2. เด็กชายวิชชุกร  อินปา
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วภิรมย์
2. นางสาวมัทนา  ใหม่ตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายปณชัย  อุตยะราช
 
1. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายธนโชติ  อะโนติ๊บ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  กันฑะวงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  นันทะเสน
 
1. นางสุทินธิ์  อินทร์แก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  ตาคำ
2. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิลาส
3. เด็กหญิงณภัทร  ผาแสง
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บัวมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  ทะลอย
2. นางสาววิชุดา  ธนูสนธ์
3. นางสาวอาทิตยา  ศรีมาเหล็ก
 
1. นางสาวกรรณิกา  เครือคำ
2. นางสริศา  ตาใส่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสว้สดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  พิศจาร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงนุชจิรา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุระ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ธีรตระกูล
2. เด็กชายธีรภัทร  ยวนแห่ว
3. เด็กชายพสธร  รวมเงิน
 
1. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา  ศรีเมืองวรโชติ
2. นางสาวพรวิจิตร  โนทา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กชายปัญญา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่ย่าง
 
1. นางปิยากร  เสริมชัย
2. นางสายสมร  วงค์วาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงจันทิรา  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงป้าเยีย  แซ่โซ้ง
 
1. นางราตรี  สงวนกลาง
2. นายสุริยพล  ตนภู
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงบรรยาย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ว่าง
 
1. นางราตรี  สงวนกลาง
2. นายสุริยพล  ตนภู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขียวปัญญา
2. เด็กชายพสุนันท์  เป็งแก้ว
 
1. นายอัฐกร  ธรรมะชัย
2. นางปรียานุช  จ่าแสน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายศิรชัช  จิณะชิต
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุวรรณเลิศ
 
1. นางฐานนันท์  ตายอด
2. นางจิราลักษ์  เจดีย์กัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธงหลวง 1. เด็กชายตุลา  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วพิกุล
 
1. นายสุมิตร  อินทร์รัมย์
2. นายณรงค์   สารรัตนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัวแดง 1. เด็กชายยงวิทย์  สาระทะ
2. เด็กชายเดชาชาญ  สายชมภู
 
1. นายประเสริฐ   มะโนชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชนิภา  ทิพิละ
2. เด็กชายธนาศักดิ์  มะโนศิลา
 
1. นายพูนศักดิ์  บุญช่วง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. นายมานะ  แซ่เล้า
2. เด็กชายอนุชา  กองทันตา
 
1. นายวิเดชศิลป์   อินต๊ะวิชัย
2. นางอารมณ์   สถานป่า
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นายธีรพัฒน์  เรือนโข้
2. นายพัฒนพงษ์  สีกัน
 
1. นายเอกชัย  เขื่่อนแก้ว
2. นางปราณี  ปัญญาวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
3. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
4. เด็กหญิงมินตรา  รัตนศิลา
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์
 
1. นางเสาวรีย์  แก้วเทพ
2. นางสาวสิริวิมล  จิตไพศาล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินน้อย
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  โนทา
3. เด็กหญิงธนัชพร  สารเถื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงพจมาน  ขันคำ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมศิริ
 
1. นางวนัญญา  พลธนะ
2. นางบำเพ็ญ  ธนาสนิทกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รังษี
2. เด็กหญิงพัดชริน  คำพุฒ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปันขัน
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ธิมูล
5. เด็กหญิงสโรชา  ตันตุ้ย
 
1. นางสมจิต  ยศธิอูป
2. นางพิมพ์ลภัสร  พรหมานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกษมา  สุภาวงค์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ
3. เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
4. เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง
5. เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า
 
1. นางสุวารี  แก้วบรรจง
2. นางปราณี  พูนสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วิสมกา
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ตันเกียง
3. เด็กหญิงปวิชญา  ณ ราช
4. เด็กหญิงมณีรัตนา  คำพิมพ์
5. เด็กหญิงมนัญชยา  ธนาภัคพงศ์
 
1. นางสุวารี  แก้วบรรจง
2. นางปราณี  พูนสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายกนกพิชญ์   แขวงเรียงขวาง
2. นางสาวนิชาพรรณ   ทำงาน
3. เด็กหญิงประดิภา   ป่วนปั่น
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   ตุ้ยน้อย
5. เด็กชายพีระพัฒน์   มงแก้ว
 
1. นายนิโรจน์   แก้วกันทา
2. นางสาวอัมพิกา  แก้วพุธ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสนย้าง
3. เด็กหญิงชวนชม  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงชาราดา  ยศตระกูลศิริ
5. เด็กหญิงวิปัสสนา   แสนซุ้ง
 
1. นายจำนงค์   เขตเมืองมูล
2. นายไพรัช   ทีฆาวงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญโยรส
2. เด็กชายภูมินันท์  เชียงลา
3. เด็กชายรัชชานนท์  อาภาวัง
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงอาทิติยา  วันทนา
 
1. นายวุฒิชัย  โลนันท์
2. นางเจษฎาภรณ์  วิระขันคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กหญิงวรางคณา  โนราช
 
1. นางอมรา  ชาญชัยภูวดล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ธิทา
 
1. นางวิไลภรณ์  มณีวรรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน   แสนย่าง
 
1. นางชัญธิกัลป์ภรณ์   นันทะน้อย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายนภดล  การงาน
2. เด็กหญิงวาสนา  มูลอามาตย์
 
1. นายอนันต์  สายสูง
2. นางศิริลักษณ์  จินะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากรณ์  สถาอุ่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เฟือยคำ
 
1. นางเปรมยุดา  คำปาแฝง
2. นางประกาย  ชัยมูล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธะ
2. เด็กชายภูคา  ทะไชย
 
1. นายอนันต์  สายสูง
2. นางศิริลักษณ์  จินะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงกมลพร  จันบุญธรรม
2. เด็กหญิงกัญญวรา  พระมรพล
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำอินทร์
4. เด็กหญิงณิชมน  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงปภัสรา  มะโนวร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะปะละ
7. เด็กหญิงวิวาวรรณ  ปันต๊ะ
8. เด็กหญิงศศิธร  จันตะกสิกรรม
9. เด็กหญิงสุวิสา  คนอยู่
10. เด็กหญิงอัยรัตน์  กันทะลือ
 
1. นายมารุต  วงค์หล้า
2. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงจารุภา  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  แสนโซ้ง
3. เด็กหญิงดารภา  แสนย้าง
4. เด็กหญิงถนิมภรณ์  แสนย่าง
5. เด็กหญิงบงกช  แสนโซ้ง
6. เด็กหญิงบุษกร  แสนโซ้ง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนย้าง
8. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เพชรศิริวิไล
9. เด็กหญิงลักษมี  แสนซุ้ง
10. เด็กหญิงวิภาวนี  แสนย่าง
11. เด็กหญิงศัิริวรรณ  แสนซุ้ง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ย้าง
13. เด็กหญิงสุรางคนา  แสนซุ้ง
14. เด็กหญิงอโนชา  แซ่ย้าง
15. เด็กหญิงเกศิณี  แสนย้าง
 
1. นางนงค์เยาว์  แก้วกันทา
2. นางนภาพร  จันทร์อินถา
3. นางสาวอัจฉรา  สุขสำราญ
4. นางสาวณัฐกานต์  เพียรศิลป์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โนธะนะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายจิรภัทร  เกษมวัฒน์
4. เด็กหญิงชนินาถ  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ภูภักดี
6. เด็กหญิงณิชากร  ปัญญาแก้ว
7. เด็กชายทินกร  ประทาน
8. เด็กหญิงทิวา  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงธันยพร  พังยะ
10. เด็กชายธีระพล  แซ่โซ้ง
11. เด็กหญิงปวีณา  แซ่โซ้ง
12. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงวรินทร์ธร  เบ้าพรหม
14. เด็กหญิงสิโรชินี  ซึมทราย
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษมวัฒน์
 
1. นางภัทรพร  พรสวรรค์
2. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
3. นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์
4. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณัฐพร  นุสุภะ
2. เด็กหญิงณััฐฐินันท์  หาญฤทธิ์
 
1. นายนิรันดร์  พันหนูเทียน
2. นายศรัณย์  พงษ์รัตนานุกูล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับมะโรง
 
1. นางจารุณี  ไชยวงศ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาว 1. เด็กชายณรงค์ศรี  เกษมธีรญาณ
 
1. นางวรนุช  คงเสมา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง
 
1. นางเตรียมจิต  คำเต็ม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วใส
 
1. นางจารุณี  ไชยวงค์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงดวงสมร  แซ่เติ๋น
 
1. นายเดชดนัย  มหายศนันท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ช่างแก้ว
 
1. นางสาวอัมพิกา   แก้วพุธ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. นางสาวเปรมนีย์  เรือนติ๊บ
 
1. นางพิรุณพร  อินถา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธงหลวง 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริมาตย์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธงเงิน
 
1. นายสุมิตร  อินทร์รัมย์
2. นางสังเวียน  อินทร์รัมย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นางสังวาลย์  การบุญ
2. นางสุภาพร  พิชัย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงนารี   แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุนาลี   แซ่วื้อ
 
1. นางสุชานันท์   มาเฟือง
2. นางสมคิด   ปริกเพชร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงวนิดา   เชี่ยวชาญ
 
1. นางลัดดาพร   พอใจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายยศภัทร   ศุภศิริ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยชนะโสภา
3. เด็กหญิงอริศรา  ติยะวงศ์
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
2. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายกิตติชัย  ปันนิตย์
2. เด็กชายธนพงษ์  เพชรสุข
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ปาวิชัย
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
2. นายเอกนรินทร์  ปองแก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. นายชินวัตร   สอนทอง
2. นายมงคล    สมพันธ์
3. นายเกียรติศักดิ์   ดีน้อย
 
1. นางดวงเดือน   พรหมเทพ
2. นายสมชาย  ยะชุ่ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 1. เด็กชายธนา  วังยศ
 
1. นางจันทร  เทพยศ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  เพชรดิน
 
1. นางจันทร  เทพยศ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 1. เด็กชายนันทกร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายจรัญ  จินะไชย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายธนะพัฒน์  อุดเตน
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงกรกนก  กันตาวงค์
 
1. นางฟองจันทร์  สุกสา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ท้าวนันไชย
 
1. นางจันทร  เทพยศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปุณยรัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกิจชัย  ส่องเนตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงวิชญาดา  รัตน้ำหิน
 
1. นางพาที  เจริญชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปินตาติ๊บ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กิติยะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนุมา
4. นางสาวกานต์พิชชา   ศรีคำ
5. เด็กหญิงจิรวรรณ   ศรีคำ
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   กะจันต๊ะ
7. เด็กหญิงชุตินันท์  สีคำ
8. เด็กหญิงณัฐกรณ์    กองทา
9. เด็กหญิงณัฐวรา   จันต๊ะ
10. เด็กหญิงณิชกานต์   อนุมา
11. เด็กหญิงณิชาพัชร์   สอนแก้ว
12. เด็กหญิงทิพยรัตน์    คำพวง
13. เด็กชายธนวัฒน์   นวลดั้ว
14. เด็กหญิงธัญญาเรศ   วงษ์ใย
15. เด็กหญิงนราทิพย์  เดือดดี
16. เด็กหญิงนฤมล   อนุมา
17. เด็กชายนัฐพล   วิริยะสุข
18. เด็กหญิงนิติกานต์    อินต๊ะ
19. นางสาวปฏิณญา   มะศักดิ์ิ
20. เด็กหญิงปวันรัตน์   อนุมา
21. นางสาวปิ่นนภา  อินนะลา
22. เด็กชายพิตตินันท์   ตะกูลแก้ว
23. เด็กชายภควัติ   พุฒิมา
24. เด็กหญิงภูริดา  ปินทิพย์
25. เด็กหญิงวนารี   ศรีคำ
26. นางสาววรรณิศา  วรรณหงส์
27. นางสาววิภาพร   นวนดั้ว
28. เด็กชายศรายุทธ  ละวรรณา
29. เด็กหญิงสิทธิพร   จิตมะโน
30. เด็กหญิงสุชาวดี    กิติยะ
31. นางสาวอัจฉรา   มาเรียน
32. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นันต๊ะ
33. เด็กชายเอกพล  ทับไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์   ดวงตา
2. นางสุกัญญา   สะสม
3. นางกุลธิดา   ท้าวทอง
4. นางลำดวน   พิบูลย์
5. นางดวงเดือน   พรหมเทพ
6. นายสมชาย  ยะชุ่ม
7. นายประสงค์  ทุ่งสี่
8. นายนพดล  ศรีวิไชย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายสหัสวรรษ  กันทะมาตร
 
1. นายมงคล  ตรูหม่อง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แสนย้าง
 
1. นายวิโรจน์  ราชปันติ๊บ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 1. เด็กชายตะวัน  เจริญเขต
 
1. นางวิไลภรณ์  มณีวรรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงสิริพาพร  คุณนำผล
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรีอน
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธัญญาทรัพย์  วงศ์สิทธิ์
 
1. นางศศิธร  ชนะศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยก๋าอินทร์
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูภักดี
 
1. นางธนัชพร  สีทะแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายชนพล  ธะนะมา
 
1. นางบุศกร  มหาวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
 
1. นางรสริน  รังสี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไชยมงคล
 
1. นางปรียานุช  แพ่งสุภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. นางสาวสุมลทา  สายแก้ว
 
1. นายเจริญกุล  อาษาพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  จันคำสม
 
1. นายแก่นเพชร  ผาสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์พุทธคำ
2. เด็กชายกิตติธร    คลิ้งทอง
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ทริยะ
4. เด็กหญิงฐานมาศ    เอี่ยมนาค
5. เด็กชายธิรารัตน์   บุญตา
6. เด็กชายนนทวัฒน์    พิมสาร
7. เด็กชายพีรพัฒน์    ทวีราช
8. เด็กหญิงลลิตา    ยศศรีวงศ์
9. เด็กชายวราวุฒ   บุญมั่ง
10. เด็กชายอานนท์  จอมติ๊บ
 
1. นางอำภา   พันธ์พานิช
2. นายดำเนิน    ธรรมไชย
3. นายเกษม   แก้วมุกดา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จักษุธรรม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันธี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุนฤทธิมนตรี
4. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงทิพย์
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์จักร์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพวงค์
8. เด็กหญิงอรปรียา  มีปัญญา
 
1. นางดารารัตน์  ไชยเขียวแก้ว
2. นางวรรณิดา  อินสม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสนท้าว
4. เด็กชายชาญชล  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงตะวัน  มาคำ
6. เด็กชายทนงศักดิ์  นิลแท้
7. เด็กชายทรงพล  แซ่ผ่าน
8. เด็กหญิงปภาวดี  บุญอิน
9. เด็กชายประเสริฐศิริ  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงฝนทิพย์  กิตติวิริยะสกุล
11. เด็กชายพีรภัทร  ไชยวงค์
12. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงค์
13. เด็กหญิงรัตน์มณี  แซ่จ๋าว
14. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่เล้า
15. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
16. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เฮ้อ
 
1. นางเบญจพร  สักลอ
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ
4. นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม
5. นางปณิตา  ปัญญานะ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคว้ง 1. เด็กหญิงชนิกา  สุต๊ะเขตต์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  วงค์คำมา
3. เด็กหญิงบุษราคัม  วงค์พุทธคำ
4. เด็กชายอดุลวิทย์  อินตุ้ย
5. เด็กหญิงอินทิรา  นันทสิทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เตอะอำภา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์
 
1. นางสาวชรัญญา  อาภาวัง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
 
1. นางประกอบ  ทรงประศาสน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายชาติชาย  ยะเส็น
 
1. นางพัชรี  ณ ลำปาง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
 
1. นายนภศูล  ฟงประดิษฐ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงลินนภัสร์  วิจิตร์กุลวัน
 
1. นางประกอบ  ทรงประศาสน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงนพธีรา   โนอินทร์
 
1. นางสาวโศภณิศ   โนอินทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์
 
1. นางวรรณดี  ไชยราชา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นุดวงแก้ว
 
1. นางสาวดอกสร้อย  บุญนำ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงณินมณี  โลหะพจน์พิลาส
 
1. นางประกอบ  ทรงประศาสน์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายวิทยา  ยาวิไชย
 
1. นางปุณณดา  ภูละคร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงศุภนุช  มะโนรส
 
1. นางนิศารัตน์  คันทะเนตร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   กาโน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   แสงพลบ
 
1. นางสาวโศภณิศ   โนอินทร์
2. นายวีระพล  ถาพรม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายปธานิน  ต้นผล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ปัญญา
 
1. นางประกอบ  ทรงประศาสน์
2. นางบุศกร  มหาวงศ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 1. เด็กชายกมล  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายกฤษณะ  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายจิรภัทร  ศรีอติวิชญ์
4. เด็กชายนิรุธ  สีบัว
5. เด็กชายวิษณุ  แซ่ลี
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  แซ่โฟ้ง
 
1. นายเจษฎา  มหาวรกิติ์
2. นายสมคิด  นันคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่จ๋าว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายจารุกิตต์  นวลศรี
2. เด็กชายชนกันต์  ปัญญาฉัตรพร
3. เด็กชายธนพนธ์  พรมไชยวงค์
4. เด็กชายนพโรจน์  สอนนนท์ฐีกูล
5. เด็กชายพงศกร  ใจจริม
6. เด็กชายอนุรักษ์  วิชัยคำ
 
1. นางปุณญาพร  ปันสอน
2. นายสุวรินทร์  กันชนะ
3. นายอุเทน  แคว้งใจ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. นายจันลัน  แซ่เฮ้อ
2. นายประพันธ์  กรีติภูมิ
3. นายพรชัย  แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายพีรดนย์  อภิวันท์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ทิพย์
6. เด็กชายวิศรุต  ก๋าวงค์
7. เด็กชายอดิศร  วงค์กันทะ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุ่มมี
 
1. นางนีรนุช  อภิชาติสกุล
2. นางสาววัชรีภรณ์  ดีน้อย
3. นายต่อศักดิ์  สายใจ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาว 1. นายจิรายุทธ  เขียวจันทร์
2. นายนุติพงษ์   ตามัย
3. นายพงศธร  อุปนันท์
4. เด็กชายภัคพล  เพชรวัต
5. เด็กชายภาคภูมิ  อุปนันท์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุดกระโทก
7. เด็กชายวัศพล  มาลา
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พักษา
9. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไกลถิ่น
10. นางสาวอรทัย  คำลือเลิศ
 
1. นางสาคร  กาพรม
2. นางวรนุช  คงเสมา
3. นางจิตตุพร  จิตอารี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำเขียว
2. เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข
3. เด็กหญิงฐิติพร  บุญเป็ง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียวสมบัติ
5. เด็กหญิงณิภัคษิญา  ทะขัติ
6. เด็กหญิงมยุรฉัตร  อ้วนสูง
7. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ชิณะวงค์
8. เด็กชายศตวรรษ  ดอกเกี๋ยง
 
1. นางภิดารัตน์  นาควัชระ
2. นางสุสาคร  ต๊ะศักดิ์
3. นางเนาวรัตน์  ธราวรรณ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายกฤษดา  บิณฑสูตร
2. เด็กหญิงวรัชยา  สมรักษ์
3. เด็กหญิงวิสสุตา  เสนา
4. เด็กหญิงศิริธร  ชูเพชร
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ขุนนันท์
 
1. นางวลัยพร  สุริยศ
2. นางปุณญดา  อาจกูล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายจักษุรัตน์  จันเป็ง
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  มาหล้า
3. เด็กหญิงมัณฑิรา  โชตะวัน
 
1. นางเฉลิมพร  วงศ์นันท์
2. นางกอร์ปกุล  เจริญกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีทอง 1. เด็กหญิงกรวิภา  มีชัย
2. เด็กหญิงปราวีณา  ผาวังยศ
3. เด็กหญิงวริศรา  สารถ้อย
 
1. นางอรุณ  จันทร์คำเรือง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงจิดาภา  กุณา
2. เด็กหญิงณภัทร  เลี่ยมแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  ธนา่วงศ์
 
1. นางพิมพ์พันธ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวรรณจิตร  อุปจักร
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายธีระ   แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงปิยภัทร  แซ่ย่าง
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
122 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงธนัชชา  สอนนนฐี
2. เด็กหญิงอภิสรา  พรมอิทธิ
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยศิริ
2. นางสาวภูริชญา  สุทธิไส
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   พรมมานอก
2. เด็กหญิงสุภัสรา   จิโน
3. เด็กหญิงอริศรา   เป็งนันท์
 
1. นางศกุลตลา   ชมชื่น
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายชนาธิป  เกษณา
2. เด็กชายนนทชัย  จั่นเทศ
 
1. นางสาวยาใจ  วันจะนะ
2. นายภาณุพงศ์  ธิสาร
 
125 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายวรัญญู   ต๊ะจา
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   อินจันทร์
 
1. นายวีระพล   ถาพรม
2. นางสาวโศภณิศ   โนอินทร์
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิงใน 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เขื่อนศิริ
2. เด็กหญิงอมลณัฐท์  แก้วธรรม
 
1. นายไกวัลย์  ถนอมสิน
2. นางพิมพ์งาม  วิวัฒน์จตุรทิศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก๋าวงค์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โลนันท์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คำนันท์
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงพิรานันท์  ทะนันแปง
2. เด็กหญิงวีรดา  เกียรติยศ
 
1. นายปฐมพงษ์  กันบุญ
2. นางวาสนา  คนสูง
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมเกษา
2. เด็กหญิงปทิตตา  ตะกาญจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์ศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 1. เด็กหญิงนันทพร  สิงทองหอม
2. เด็กหญิงลลิดา  สุริยา
 
1. นางกุลธิดา  มะลิซ้อน
2. นางกัญญาณัฐ  สุทธหลวง
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนุชิต  จุต้น
2. เด็กหญิงอรทัย  ใจวิชา
 
1. นางอัญชลี  พรมคำปา
2. นายสุริยา  อยู่เชื้อ
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายปรัชญา  ศรีชาติ
2. เด็กชายอลงกรณ์  มาลา
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กชายนรวิชญ์  แน่นอุดร
2. เด็กชายสาโรจน์  ชนกบุญ
3. เด็กชายเกศฏา  นันต๊ะเพรี
 
1. นายสิงห์  สุจันทร์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายชวัล  แซ่โซ้ง
2. นายพิชัย  แสนโซ้ง
3. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย
2. นางอารมณ์  สถานป่า
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กชายทรงพล  ยงสุขสกุล
2. เด็กชายพีรชัย  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายสุพจน์  แซ่จ๋าว
 
1. นายดอน  กาไรทอง
2. นายกำพล  เมืองคำ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายกิตติกวิน  ขอดแก้ว
2. เด็กชายสัญญา  เกษมวัฒน์
3. เด็กชายเจริญ  แซ่โซ้ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย
2. นางภัทรพร  พรสวรรค์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปวริศา  อินรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
 
1. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
2. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงธนพร  อนุทะ
2. เด็กหญิงนภสร  อนุทะ
3. เด็กหญิงรสรินทร์  ดวงมณี
 
1. นางสาวนวพัณณ์  วิชานิธิศศักดิ์
2. นางละออ  ใหม่กุละ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  สมคำ
2. เด็กชายณัฐนนท์  พิพิธ
3. เด็กชายณัฐวัตร  สีงาม
4. เด็กหญิงทิภาพร  อินสองใจ
5. เด็กหญิงวาสิตา  ใจปิง
6. เด็กหญิงสุนันทา  อินภูธร
 
1. นางอัมพันธ์  ดาวนันท์
2. นางจิตรา  นาตัน
3. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนนันชัย
2. เด็กหญิงปรางสุดา  ไชยประสุ
3. เด็กหญิงภาวิณี  บุญทา
4. เด็กหญิงภาวิณี  จาวะนา
5. เด็กหญิงวนิสา  กันทะยา
6. เด็กชายวีระชัย  สมคำ
 
1. นางไพรวรรณ  ธรรมะ
2. นางพัฒนา  แก้วตัน
3. นายประดิษฐ์  บุญศรี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์ผ่อง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัญญาทิพย์
3. เด็กหญิงหัทยา   โลมะบุตร
 
1. นางวาสนา  เจดีย์กัน
2. นางมยุรา  ท้องลิ้ม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ระแวง
2. เด็กหญิงชนิตา  จารัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  ปาติ๊บ
 
1. นางเพลินจิต  ใจคำ
2. นางปราณี  ธนเรืองสุวรรณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนิศรา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงมยุรี  ธนัทติกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปันอิน
 
1. นางอรทัย  ส่องเนตร
2. นางปิยากร  เสริมชัย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญอินทร์
2. นางสาวพันธิตรา  บุญอินทร์
3. นางสาวอังคณา  บุญอินทร์
 
1. นายนุพงษ์  จันต๊ะพรมมา
2. นางสาวอมรรัตน์  มะลิวัลย์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงดวงสมร  ประวุฒิ
2. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์   ทรัพย์ศรีอุดม
3. นางสาวปิยะดา  ประวุฒิ
 
1. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
2. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงจรัสพร  สะเดา
2. เด็กหญิงณัฐฌิมาร์  จิตรหาร
3. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
2. นางบุญชิน  วิชัยต๊ะ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน 1. เด็กหญิงชลธิชา   สบหลม
2. เด็กชายอมรเทพ   ใหม่เทวิน
3. เด็กหญิงเจริญศรี   ต๊ะน้อย
 
1. นางอาลิเจ   ก้อนคำ
2. นางอมร   ราชปันติ๊บ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  หิมมวัน
2. เด็กหญิงอมรกานต์  คำอินสม
3. เด็กหญิงเรณุกา  โนกันหา
 
1. นางจิรพรรณ  พังยะ
2. นางเบญจพร  กามนต์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กหญิงกชกร  ทรงศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทรมน  วงค์เทพ
3. เด็กชายสรัช  คำนาน
 
1. นางฑีระพร  เชื้อกรุง
2. นางจุฬาลักษณ์  อภัยรุณ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อ 1. เด็กหญิงพีระพรรณ  หิรัญวิทย์
2. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเกียรติสรณ์  ก้อชนะ
 
1. นางพวงผกา  กองมลคล
2. นางสาวนิ่มนวล  นันคำ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิชดา  บังเมฆ
2. เด็กชายปรีชาชัย  บุญอิน
3. เด็กหญิงวิภาวดี  บุญอิน
 
1. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ไชยอักษร
3. เด็กหญิงสายธาร  อินต๊ะเพชร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
 
153 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายแทนคุณ  โนยศ
 
1. นางอัญชลี  สุขสุวรรณ
 
154 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายธนวิทย์   ก๋าฝั้น
2. เด็กชายปัณณฑัต   สุวรรณคีรียง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   ใจกล้า
 
1. นางมยุเรศ   จันทร์แสง
2. นางพันทิพา   ใจจริม
 
155 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กหญิงณัชชา  มะมา
2. เด็กชายรชต  สมอินทร์
3. เด็กชายสืบต่อ  ป้อฝั้น
 
1. นางเทียมจันทร์   ชัยมณีรัตน์
 
156 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กหญิงกังสดาล  แก้วกายา
 
1. นางจารุวรรณ  คารมคม
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ขัดศิริ
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสนนันตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  บุญผล
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายวิชชาการ  ทองฟู
 
1. นางพรางคณี  จันต๊ะกูล
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางอุ่นเรือน  สายวงค์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางสาวดารัตน์  ไชยชนะ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กชายบริพัฒน์  นันตา
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1. เด็กชายชานน  ยอดยา
 
1. นางพาฐิฎาภรณ์  ดอนนันชัย
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนมน  ผัดขัน
2. เด็กหญิงฐานิยา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรางคณา  ขันทะยศ
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเที่ยงตรง
2. นางไฉน  มณีกาศ
 
168 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรือง 1. เด็กชายวิรวัฒน์  คำพิล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  หวันกูล
 
1. นางพนิดา  วุฒิสาร
2. นางบานเย็น  คำสม
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พรมขัน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  กันทะ
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  กันใจแก้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  วาณิชคำ
 
1. นายเชาว์  กาบคำ
2. นางณัฏฉรียา  กิวัฒนา
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กชายกิติพันธ์  สีนิล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญศิริ  เซ๊ยงน้อย
2. นายประดิษฐ์  เป็งยะลา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงวาสนา  ก๋าต๊ะ
 
1. นางประทุุม  มหาวงศนันท์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกานติมน  แสนซุ้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา    คำปันปู่
 
1. นางจินตนา   เวียงนาค
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ว่าง
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้า 1. นางสาวเปรมวลัย  คำลือ
 
1. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. นางสาวศิริภา  บุญอินทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1. เด็กชายศุภวิชญ์  อินติ๊บ
 
1. นางสมคิด  อุดเทธิ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกสรา  จันต๊ะมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลินยา  ดวงจันทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กหญิงกฤษฎา  แซ่โซ้ง
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
 
1. นางศิริกัญญา  จุลมุสิ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญญาทวีทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มงคล
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายนรภัทร   ใจตุ้ย
 
1. นางสมพิศ  ใจบุญ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษมวัฒน์
3. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์  ประชากรณ์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  เสนนันตา
2. เด็กหญิงวรกานต์  คำนาน
3. เด็กชายวรวัฒน์  วงค์เทพ
 
1. นางฑีระพร  เชื้อกรุง
2. นางจุฬาลักษณ์  อภัยรุณ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนุชวรา  บุดดี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิสาคาม
3. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  บุญตัน
 
1. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
2. นางลัดดาวัลย์  สุทธวิจิตร
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ผ่าน
3. เด็กหญิงอรียา  แซ่ลี
 
1. นายดอน  กาไรทอง
2. นางชิรญา  พิชัยวงศ์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวิไชย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีธิจันทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เมี่ยงอิ่ม
 
1. นางชุลีมาศ  ศรีคำ
2. นางอริศรา  สุวรรณพงศ์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1. เด็กชายพฤกษ์มงคล   แซ่ว่าง
2. เด็กชายวัชรพงษ์สิริ  สุทธเขตต์
3. เด็กชายศิริศักดิ์   แซ่ว่าง
 
1. นายสุวศิลป์  อินต๊ะพันธ์
2. นายพิษณุ  มะโนชัย
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กชายจักรภัทร์  กองบุญเรือง
2. เด็กชายสงกรานต์  ผัดจันตา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ดวงจันทร์
 
1. นายวัชรินทร์  กรุณา
2. นายธีรศานติ์  ใจยศ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 1. เด็กชายธีระศักดิ์  คำหว่าง
2. เด็กชายวีรเทพ  สบานงา
3. เด็กชายสมรัก  ธนะสมบัติ
 
1. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
2. นางสาวฉันทิกา  พรมถานา
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายสุขสัย  ศิริกุลไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตวัฒนาชัย
 
1. นางรำพึง  ดีสีใส
2. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสนโซ้ง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางพลอยปภัส  จะเฮิง
2. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายชนะพงศ์  กันไชย
2. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นายวีระ  แสงทอง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กชายจง  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายชนะชัย   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวชญารัตน์   เมืองคำ
2. นางพัชรรดา  เสน่หา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงกัญชลา   แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
2. นางสาวอริศรา  พิศพันธ์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กชายกิตติภณ  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายชวิน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วรพัฒนะดำรง
 
1. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
2. นายนฤพนธ์  ใบยา