หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสัญญา สุริโยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วรัศมีโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นายเจษฎา ไทยปรีชาโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
5. นายศิริชัย พัฒน์จันทร์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
6. นางรุ่งระวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายระวุฒิ แก้วตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือประธานกรรมการ
2. นางประนอม แย้มฉายโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ทองโสมโรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการ
5. นายนำพลชัย เขม็ดโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
6. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ห่วงศรีโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ แจ้งจิตโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
3. นางบุษรารัศมิ์ สุนทรสถิตย์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายประสาตย์ เรืองทองโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ หงษ์ประภาวงศ์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
6. นางศรีสวัสดิ์ แก้วงามโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมกิจ บุญผ่องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล การเรียนโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
4. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางบังเอิญ มาดีโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางอรสา พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด หิริโอโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
4. นางสมศรี ปั้นกันอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งกรรมการ
5. นางสาววราพร แสงแก้วโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
6. นางสุพรรณี คมขำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต สิงห์ทองโรงเรียนวัดหัวถนนประธานกรรมการ
2. นางวิทิต เปรมวัฒนะโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เสนาวินโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
5. นางกัลยา มั่นต่ายโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายงามประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ แผ้วประสงค์โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ขัดขจรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางจารุณี เมืองมาโรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรกรรมการ
5. จ.ส.อ.ประสาท พุ่มเกิดโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
6. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงประธานกรรมการ
2. นางธันยากานต์ วิรามรโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)รองประธานกรรมการ
3. นางพนารัตน์ หมวกเอี่ยมโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ สรเดชโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศุภเนตรโรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทองมีโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรประธานกรรมการ
2. นางธันยากานต์ วิรามรโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา หมั่นธรรมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
4. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
5. นางสมถวิล ศิริธรทรัพย์โรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
6. นายทรรปณะ ทวิวงค์วรวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร์ แจ้งชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงเมืองประธานกรรมการ
2. นางกันยาภรณ์ แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสระงามรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรษา เส็งแดงโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางสาวนารี วสยางกูรโรงเรียนเขาสามยอดกรรมการ
5. นางขนิษฐา แก้วใสโรงเรียนบ้านเขากะลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา แตงนวลจันทร์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางรวิวรรณ ศรีไพโรจน์โรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
4. นางมานิตา สอนทองโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางอาริยา เหรียญทองโรงเรียนวัดสันติธรรมรองประธานกรรมการ
3. นางภาสินี กลิ่นมณฑาโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
4. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางพรวาณี จันทร์ศรีสุขใจโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
6. นางสุขใจ ยี่แม่นยิงโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบัวลอย อินด้วงโรงเรียนบ้านคุ้งวารีประธานกรรมการ
2. นางรุ้งนภา อินชิดจุ้ยโรงเรียนวัดวังไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา ลาโพธิ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการ
4. นางภริตา หร่ำพึ่งโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการ
5. นายวิทัตย์ บุญรักษาโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสนม สุราเลิศโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นายประกิจ ทานะวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเนินกรรมการ
4. นางอโนชา กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
5. นางพรพรรณ โชคดีพูนสุขโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
6. นางสาวสิริวรรณ กล่อมวงษ์โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
7. นางมณฑิรา บุตโยธีโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางธรรมพร แข็งกสิการโรงเรียนเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวงามพิศ พิศสกุณาโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
4. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
5. นายฐิติพจน์ โพธิ์ชื่นโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
6. นางวัชรีย์ ยิ้มละมัยโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชรโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุมล สุมังเกษตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ดีปรีโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
3. นางสวนสนธิ์ พิบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นางสาววีรลักษณ์ งามเลิศโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นางอาริยา เหรียญทองโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนวัดหาดทรายงามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร มันจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองรองประธานกรรมการ
3. นางมณฑิรา บุตโยธีโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์โรงเรียนวัดพิกุลกรรมการ
5. นางสุพัตรา เทศเสนาะโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายจิณณภัทร อ่อนนิ่มโรงเรียนวัดพันลานประธานกรรมการ
2. นางนภาพรรณ ตาก้อนทองโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ กัญทาทองโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
4. นางนิดานุช ดิษฐ์สวรรค์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ ชวดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางสาววารุณี รุ่งแตงโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเพชร ดวงปุระโรงเรียนวัดบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสสรา เพชรมั่นโรงเรียนวัดดงกะพี้รองประธานกรรมการ
3. นายกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ ยังเฟื้องโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางสาวฉัตรแก้ว ฤทธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางพรเนตร ตีระมาตย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
3. นางสาวอนุสสรา เพชรมั่นโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ จิตรขุนทดโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
5. นางสาวฉัตรแก้ว ฤทธิ์ทองโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางณัฐธิดา ห่อทองโรงเรียนบ้านดอนกระชายประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุ่มดีโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ จันทร์ดวงโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
4. นางจินดา เกิดปานโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
5. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ กรรมการ
6. นางเพ็ญทิวา กล่ำพาราโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพกรรมการ
7. นางพรเนตร ตีระมาตย์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม กรรมการ
8. นางนันทิยา เนียมเปรมโรงเรียนวิสุทธิศึกษากรรมการ
9. นางฐิติพร มันจันทร์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายทองแดง สอนถาโรงเรียนวัดเนินมะกอกประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย หร่ำพึ่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นางสิรินาฏ วารินสุขโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสรายุทธ เขียวมงคลโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นางสาวผกามาศ แช่มชื่นโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
6. นายจำเนียร กิจวงศ์ตระกูลโรงเรียนวัดเขามโนกรรมการ
7. นางสุภาณี สร้อยจำปาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ แช่มชัยโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นางสาวรัชพร วรพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางรพีพรรณ รัชดาศิวะกุลโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ ทั่งหิรัญโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ทองจิตติโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ สงตาลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาบ่อพลับประธานกรรมการ
2. นางศิริมา เผ่าวิริยะโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสายพิณ มาวรรณโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งกรรมการ
4. นางสัณหพิศ สุวรรณคัณฑิโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา ไพบูลย์ทิพยุทธโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ชาญเชิงค้าโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
7. นางศรีสุดา คำหอมกุลโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สิงห์โตทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือประธานกรรมการ
2. นางสายฝน กล่ำทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นางรัตนา ขุนพรหมโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
4. นางสาวนันทรัตน์ คงคะชาติโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นางสาวนภาภัสสร์ รักกสิกรณ์โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ทวีพันธ์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
7. นางสาวศิริรักษ์ จู่เจี่ยโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมเดช เพ่งผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สอนกองแดงโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวาทินี มณีรัตน์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามกรรมการ
4. นางเกศินี มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
5. นายไพศาล พินิจโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
6. นางอรัญญา สายยนต์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
7. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
3. นายไพศาล พินิจธรรมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
4. นางพัชรนภา กะโห้ทองโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ วิจักษณ์จินดาโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
6. นางอารียา เหรียญทองโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชลอ โฉมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์คำโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางแคทลียา จันปุ่มโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการ
4. นางสาวปัทมา มณีประกรโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
5. นางรุ่งรัช เนียรภาคโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู นิ่มวิศิษย์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายประภัสสร เกตุเดชาโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นายทศพล พุ่มเกิดโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ งามวงษ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง เพ่งผลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ณัฏฐาพิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการ
4. นางพัชนี ปานพรมโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
5. นางบุุญธรรม จันทร์อิ่มโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสากล ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านหาดสูงประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านหาดสูงกรรมการ
3. นางมยุรี คงโตโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางลาวัลย์ โมลัยรักษ์โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
5. นางสาวปัญญรัตน์ ไทยอุ่นสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
6. นางสิรินาถ บัวหลวงโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางสาวบุษยา หล้าฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา สุริยานันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันคูประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ชัยโยโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี เมฆอรุโณทัยโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางปราณี น้อยสอนโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุวรรธ์ โพธิ์พุกโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ สุวาสโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นายนิวัติ อรรถาวีย์โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจำนงค์ เร้าเขตกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระจังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิมา จันทนาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
6. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
7. นายมนตรี พุกทองโรงเรียนเทศบาลวัดชุุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ เร้าเขตกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระจังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิมา จันทนาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
6. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
7. นายมนตรี พุกทองโรงเรียนเทศบาลวัดชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ เร้าเขตกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระจังงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิมา จันทนาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มีสอนโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
6. นายธเนตร หาดแก้วโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
7. นายสุพศิน วงศ์กระจ่างโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นายมนตรี พุกทองโรงเรียนเทศบาลวัดชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพนต์ ชิณสาโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุรพรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
3. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นางกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
5. นายกมล ิอุตะถินโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
6. นายอำนาจ ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาส มายาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพนต์ ชิณสาโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ สุรพรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการ
3. นายพรพนา ไกรพูลโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
4. นางกองพล ทองกลัดโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
5. นายกมล อุตะถินโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
6. นายอำนาจ ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาส มายาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรเลง แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนันท์ ใบมากข้าราชการบำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ จงเกตุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นางนภิศพร เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางขวัญเรือน เสนานันท์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนุโลม ต่วนชะเอมโรงเรียนวัดใหม่ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ศรีทองอุทัยชมรมร้องเพลงเพื่อสุขภาพรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย ลอเจริญโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สินพูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
5. นางขวัญฤดี ลำชัยภูมิโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
6. นางศศิกัญญา เส็งแดงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ทองอยู่โรงเรียนวัดหนองโกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนันท์ ใบมากข้าราชการบำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
3. นายพิชัย ศรีทองอุทัยชมรมร้องเพลงเพื่อสุขภาพกรรมการ
4. นางนภิศพร เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวนฤมล สินพูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจิรภัทร แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดดงเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐวรรณ สิงหร่ายโรงเรียนพยุหะศึกษาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพันธนันท์ พันธุศิลป์โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
4. นางณรรฐวรรณ อุตะถินโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางญาณิตา บุญสุวรรณโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
6. นางจันทรา วิเศษกุลโรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขะพิบูลย์โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางศรีวิไล มินทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นางวัลรัตน์ ทานะวงศ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ เผือกคล้ายโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางศศิรัตน์ ห่านศรีวิจิตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางณฐวรรณ อุตะถินโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง อุดมศิริโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ แผนสุวรรณ์โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชรโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
5. นางนันทนา อัมระนันทน์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สิงโตทองโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร กิจวงษ์ตระกูลโรงเรียนวัดเขามโนรองประธานกรรมการ
3. นางนิภา แพะขุนทดโรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวิภารัศมิ์ พรศิริวัฒนคุณโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้าผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดใจ โมรารายโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวภา เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการ
4. นางภาวดี พลานุเคราะห์โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางเสนอ นุ่นโฉมนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ ธรามานิตย์โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพันธ์ ปิยะภาคข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายสมอาจ ศรีภูธรโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
4. นายวัชระ วิมานรัตน์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางรัชดา นาคเกษมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไพรวัลย์โรงเรียนวัดดงกะพี้ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย นุชสุขโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวอรพันธ์ ปิยะภาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายภาคสกร รักกลัดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ เสรีประเสริฐโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุวัฒน์ จันทาโรงเรียนวัดเนินมะกอกประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี เพชรรัตน์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสายชล จ่าอยู่ครู ร.ร.วัดใหม่กรรมการ
4. นางพัฒน์นรี ฮกชุนนักวิชาการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ พรหมประเสริฐโรงเรียนวิสุทธิศึกษากรรมการ
6. นางรุ่งระวี สุขตระกูลโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ เย็นชื่นโรงเรียนวัดไผ่สิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ สุรดมข้าราชการบำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ทองสะอาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนนท์ข้าราชการบำนาญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสะอาด แผนสุวรรณโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือประธานกรรมการ
2. ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนนท์ข้าราชการบำนาญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพูลศรี เพ็ชรรัตน์ข้าราชการบำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
4. นางพัฒน์นรี ฮกชุนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง ทองวิชิตนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมกิจ บุญผ่องโรงเรียนวัดคลองยางประธานกรรมการ
2. ดร.สิ้นศึก มุงคุณวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสาคร นิลาโพธิ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้ากรรมการ
4. นางแก้วกมล ฤทธิ์เต็มโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธนาวัฒน์ สอนทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาแดงประธานกรรมการ
2. นายสกล มั่นสกุลโรงเรียนบ้านบางมะฝ่อรองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดศาลาแดงกรรมการ
4. นางวรรนิภา อ้นแก้วโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ ทองเพ็ชรโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
6. นายสมพงษ์ บูลย์สินโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ จันทร์อร่ามโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นายอารมณ์ บุตรอินทร์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
3. นายประสงค์ นามนนท์โรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ แว่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุพนต์ ชิณสาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นางพิมพา ชิณสาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางจิราวรรณ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดมโนราษฎร์กรรมการ
5. นางชมพูนุช ดีพร้อมโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
6. นางชูศรี บูลย์สินโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กิจกำรูญโรงเรียนวัดคลองยาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ จันทร์อร่ามโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
3. นายประพันธ์ หาญลำยวงโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางยุพิน เกิดสมบัติโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ หาญลำยวงโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการ
6. นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทวิช ณียวัฒน์โรงเรียนวัดสุบรรณารามรองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นายถวัลย์ จาดขำโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทวิช ณียวัฒน์โรงเรียนวัดสุบรรณารามรองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นายถวัลย์ จาดขำโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทนง ทศไกรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
3. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
4. นางกัญญานันท์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางศุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา พุฒเจริญโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
5. นางทัศนีย์ สรเดชโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางศุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา พุฒเจริญโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
5. นางทัศนีย์ สรเดชโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทนง ทศไกรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยราช เหมือนจันทร์โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
3. นางศิวพร ชูสิงห์โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
4. นางกัญญานันท์ ธำรงค์วัฒนกุลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางศุภารัตน์ ศรีสุขโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางศุภารัตน์ ศรีสุขโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรพร สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
4. นางศิรินทร์ทิพย์ วัฒนมณีโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นางเมสสิยาห์ จันทร์สว่างอรุณโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรพร สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
4. นางศิรินทร์ทิพย์ วัฒนมณีโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
5. นางเมสสิยาห์ จันทร์สว่างอรุณโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายวิชา เทียมกลิ่นโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ธนม่วงเงินโรงเรียนวัดหัวกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายสาโรช พุกทองโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นายธีระศิลป์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
4. นางสาวเรวดี นิลวิจิตรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจิรัฏฐิติกาล ทองดีโรงเรียนบ้านบึงหมันประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ดีพร้อมโรงเรียนวิสุทธิศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายชูชัย ขอเทียมโรงเรียนวัดหนองแพงพวยกรรมการ
4. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
5. นายสมชัย พุกทองโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจิรัฏฐิติกาล ทองดีโรงเรียนบ้านบึงหมันประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ดีพร้อมโรงเรียนวิสุทธิศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายชูชัย ขอเทียมโรงเรียนวัดหนองแพงพวยกรรมการ
4. นายวันชัย นาครัตน์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
5. นายสมชัย พุกทองโรงเรียนวัดดงกะพี้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจตุรวิทย์ สระทองขาวโรงเรียนวัดท่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
3. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายวิชา เทียมกลิ่นโรงเรียนวัดหนองโกกรรมการ
5. นายประพฤติ บาลเพียรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล แก้วคำโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
6. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี)กรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกฤษปกรณ์ สาครโรงเรียนวัดเนินมะขามงามประธานกรรมการ
2. นายกุมภา จิตรักญาติโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายกมล ชูเฉลิมโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาววัฒนา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดคลองคางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ สาครธนรัตน์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
6. นางนิยดา เคารพสงฆ์วัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริทัพโรงเรียนวัดกลางแดดประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ศรีเปรมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรียม จั่นถาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีวงษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
5. นางนิยดา เคารพสงฆ์โรงเรียนวัดบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายจำรัส คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ มีเสือทองภูมิปัญญาท้องถิ่นกรรมการ
4. นายราเชนทร์ ดิตต์ศรีโรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์กรรมการ
5. นางสงกรานต์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายปรีชา สวนคำศรีโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. ร.ต.สำเนา ศรีเพ็ชร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ลาโถโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
3. นางสำอางค์ ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางวีณากร นิลสนธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
8. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายยมโดย ผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายยมโดย ผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นายอานันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายยมโดย ผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวรองประธานกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ เทียนสันต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายยมโดย ผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวรองประธานกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ คำฤทธิ์โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ยอดนิลโรงเรียนเขาทองกรรมการ
5. นางกำไร ไล้ทองคำโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
6. นายนิวัช สุขแจ่มศรีโรงเรียนวัดแหลมยางกรรมการ
7. นายอานันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางศิริกานต์ แจ้งคำโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
3. นางสำอางค์ ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางวีณากร นิลสนธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
8. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
3. นางสำอางค์ ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นางวีณากร นิลสนธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
8. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ลอสวัสดิืโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
8. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัชพงศ์ พิลึกโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ ผิวอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดกรรมการ
4. นายโกศล เจนธัญกรณ์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ลอสวัสดิืโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางวิภาดา เพ็ชรชนะโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
7. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)กรรมการ
8. นางปรีดา เกษณาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อู่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง โพธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางคนึงนิจ โสภณดิลกโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาครธนรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่งกรรมการ
6. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
7. นายเชาวลิต นาคะศิรินักดนตรีกรรมการ
8. นางสาวรัชชดา พิมพ์นพพันธุโชติโรงเรียนเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร จิตรชอบค้าโรงเรียนวัดทัพชุมพลกรรมการ
4. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
6. นางจิรชญา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการ
7. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จิตรชอบค้าโรงเรียนวัดทัพชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางพัชรี พ่วงเสือโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
6. นางจิรชญา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดบ้านบนกรรมการ
7. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางวลี หาญสิริกิจโรงเรียนวัดหนองเต่ากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา เรือนไทยโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์"กรรมการ
5. นางทัศนีย์ เขียวภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
7. นางกนกวรรณ อนันตศาสตร์โรงเรียนซับผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จิตรชอบค้าโรงเรียนวัดทัพชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อนันตศานต์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางนวรัตน์ เครือสูงเนินโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
6. นางดาราพร สันตะวันโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
7. นางพรทิพย์ ปัจฉิมมะมินทร์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุนันท์ สุขตระกูลโรงเรียนวัดหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางทัศนาภรณ์ โกสีย์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เขียวภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายอารีย์ ลอยเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว)ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ส่งเสริมภักดีโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ไกรฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางงามตา เย็นชื่นโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ โอสถานุเคราะห์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาววัฒนา เดชดำรงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
7. นางออรันดา บุญชายสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางลัคนา เชื้อเล็กโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)รองประธานกรรมการ
3. นายออมสิน จตุพรโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสรณ์)กรรมการ
4. นางแคทรียา วุทธพันธ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
5. นางนุชจรี เย็นสุขโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
6. นางกัลยกร แป้นจันทร์โรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
7. นางนลินี ปราณีศรีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ งามนิลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางแคทรียา วุทธพันธ์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อกรรมการ
3. นายรัฐพงค์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี หอมหวนโรงเรียนวัดพันลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายมาโนช ห่วงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เอี่ยมคงโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี สารีพันธ์โรงเรียนราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางพนารัตน์ หมวกเอี่ยมโรงเรียนศึกษาศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวธนันดา หนูโตโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
6. นางพจนีย์ ชูสิงห์โรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายมาโนช ห่วงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางวิภา อักษรโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นางพัฒนา ไม้งามโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
5. นางจุฑาวรรณ พุ่มเกิดโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี หอมหวลโรงเรียนวัดพันลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ งามนิลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมลธิวา อุทัยพัฒน์โรงเรียนวัดศรีอุทุมพรกรรมการ
3. นางสาวหทัย ภัทรคุ้มแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิืโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางณัฐธิดา ห่อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระชายประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ ดีศรีโรงเรียนวัดท่าทองรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะกมล ดำนงค์โรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นางสาวอารียา บุญมีโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางพวงทอง เฉลิมวุฒิกุลโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ ศรีเปรมโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
7. นางประทิน แผนสุวรรณ์โรงเรียนย่านคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ ลอดชะโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นางสายรุ้ง สุขหิรัญโรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางสาววงรุ้ง ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางณัฐธิดา ห่อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระชายประธานกรรมการ
2. นางมาลัย บุญพงษ์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นางมาลิน พันธุเทพโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เริ่มลาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางเบญจพร ใจเที่ยงโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
6. นางสุภาพันธ์ มงคลชื่นโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สุขสุวานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเครือมาศ เกิดโพชาโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นางสาวจริญญา สอนสุดโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการ
4. นางสาวปัทมาวดี ขจรเกียรติสกุุลโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชนะเลิศจตุพรผู้ทรงคุณวุฒิภาษาจีนกรรมการ
3. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชนะเลิศจตุพรผู้ทรงคุณวุฒิภาษาจีนรองประธานกรรมการ
3. Mr.Wu Rang Yingโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
4. Miss He Xiriuโงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิราภรณ์ หล่อเลิศธรรมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร หมีทองโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ แสงรัศมีโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นางพิมพิศา คนองเดชโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายอารีย์ ลอยเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สัจจจารีรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี ชูสิงห์โรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนารามกรรมการ
5. นางอารีย์วรรณ แสงรัศมีโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
6. นายภูมิศรี พงศพัฒนสุขโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวทัศญา หมีทองโรงเรียนวัดบึงน้ำใสกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกกรุณา อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ประกายสกุลโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เพ่งผลโรงเรียนวัดเนินสะเดากรรมการ
4. นางวสุกัญญา อินทรเกษตรโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
5. นายบัญญัติ ศรีทวีทูลโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
6. นายนคร ชอบดีโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือกรรมการ
7. นายชูเชษฐ์ เงินบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวโรงเรียนวัดเนินสะเดาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองกระโดนรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ภูชื่นโรงเรียนบ้านพรหมเขตกรรมการ
4. นายธนกฤต อุ่นสมบัตรโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
6. นายบุญเลิศ ชำนาญกุลโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
7. นายเกียรติคุณ ทองสุขโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
8. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อประธานกรรมการ
2. นายพชรพล เปรมทองโรงเรียนวัดยางขาวกรรมการ
3. นายอนันตพงษ์ อนันตศานต์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุรพล เพ็งน้อยรอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาคร คล้ายแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีรองประธานกรรมการ
3. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากลางกรรมการ
4. นายประทวน เลิศเดชะโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นายวัชระ กรเอี่ยมโรงเรียนวัดพันลานกรรมการ
6. นายสุทธิมน บุญมณีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ เผือกคล้ายโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางศศิรัตน์ ห่านศรีวิจิตรโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พึ่งตาแสงโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางณฐวรรณ อุตะถินโรงเรียนวัดบ้านหว้ากรรมการ
5. นายวุฒิชัย เมืองคำโรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ จิวสืบพงษ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)กรรมการ
4. นางสมพิศ เดชเดี่ยวข้าราชการบำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ อุทัยพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวันชัย รอดไพรีโรงเรียนวัดสันติธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ จิวสืบพงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสมพิศ เดชเดี่ยวข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสำราญ พวงสมบัติโรงเรียนวัดคลองบางเดื่อกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี เจริญสุขข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ผาสุขศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช สามัญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวศรัญญพร ประสาทน้ำเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
5. นางวัชรีย์ ลำจวนโรงเรียนหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช น้อยจันทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
3. นายศิวาวุฒิ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวจิรภา พุ่มแจ้งโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สมรภูมิโรงเรียนวัดบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวณริศรา ต่วนชะเอมโรงเรียนวัดน้ำทรงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
4. นางจันทรา วิเศษกุลโรงเรียนวัดคลองคางกรรมการ
5. นางปุริมพรรษ์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ทองโสมโรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุริโยโรงเรียนศึกษาศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ภัสสรโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชาญ พันธุ์สมุทรโรงเรียนวัดสันติธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เจริญศิลป์โรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ กรเอี่ยมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามกรรมการ
3. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นายวรุตตม์ พวงสมบัติสพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
3. นางกนิษฐ์ชญา บุญงามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนวัดหัวงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ โพธิ์ถวิลโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภัชชา คุ้มสะอาดโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
4. นายปรัชญา ผลาผลโรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐ์ชญา บุญงามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสำเนียง ทองกรณ์โรงเรียนเขาสระนางสรงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ เชาว์โคกสูงโรงเรียนบ้านท่าซุด (เจริญศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา พุ่มโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุ่มดีโรงเรียนวัดแสงรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
6. นายนพนนท์ อินทรโชติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสิลิลทิพ ชูชาติโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สมรภูมิโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ เชาว์โคกสูงโรงเรียนบ้านท่าซุด (เจริญศิลป์)กรรมการ
3. นางวรรณา พุ่มโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ์โรงเรียนวัดหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งเรือง ทวิชาชาติโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียรครูอัตราจ้าง สพป.นครสวรรค์ เขต 1กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ทองโสมโรงเรียนวัดหนองเขนงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ แยกผิวผ่องโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว)กรรมการ
6. นางสาวชาลินี ศรีวรรณาโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวยุวพรพรรณ นันตาโรงเรียนวัดท่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร แจ้งชัยภูมิโรงเรียนวัดดงเมืองประธานกรรมการ
2. นายยงยศ ศิริสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
3. นายสมบัติ สินแก้วโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดฆะมังประธานกรรมการ
2. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศิวาวุฒิ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวจิราภา พุ่มแจ้งโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนายพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาควิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพลธร เถาวัลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ การักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
4. นายบุณฑริก บุญยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
5. นายจรัญ มูลมาตร์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาควิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพลธร เถาวัลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ การักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
4. นายบุณฑริก บุญยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
5. นายจรัญ มูลมาตร์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. ดร.โอภาส เกตุเดชาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา เหล่าชัยโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย นาดีโรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกรรมการ
4. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวทองอาบ หอมเนียมโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบุญรอด ยอดอ่วมโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ยิ้มเปรมโรงเรียนวัดปากคลองปลากดประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เกตุถาวรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ป้อมจันทร์โรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
4. นายสุรินทร์ ดอนรอดไพรโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือกรรมการ
5. นายพัทธนันท์ จิตต์อำไพโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์กรรมการ
6. นายอนุชา มาศสุขโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จุลศรีโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ปั่นกำจรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพ รักบุญโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
4. นางรัตนา เกษามูลโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยากรรมการ
5. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา บุญศิริวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยลักษณ์ ทัดคำดัดโรงเรียนวัดพระนอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี จอมปัญญาเลิศโรงเรียนวัดหาดเสลากรรมการ
4. นายพินิจ ศรีหุ่นโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสกรรมการ
5. นางราศี ยอดละอองโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
6. นางสมใจ มาศสุขโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสมคิด เจริญสุขโรงเรียนวัดหนองคล่อประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ วิทยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธรารักษ์ เรไรโรงเรียนบ้านแหลมยางกรรมการ
4. นายประกิต ทานะวงศ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ ผดุงชาติโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ เขียวทองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางสุนันทา ถินสูงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายโอภาส แสงอำนาจเจริญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ วิทยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ เขียวทองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางสุนันทา ถินสูงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาคร คล้ายแท้โรงเรียนพยุหะศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จตุรทิศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุกี เพชรพงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตกรรมการ
4. นางอัจฉรา สุวรรณกนิษฐโรงเรียนวัดหัวกระทุ่มกรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ ทองรอดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอนินทิตา สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจะเล สินหมี่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวิไล อัศวมาลาโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชรโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ เขียวทองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางสุนันทา ถินสูงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเบญจวิทย์ ตีระมาตย์โรงเรียนวัดนากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล บุญแสวงโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามรองประธานกรรมการ
3. นายสุปรัชญา ประดาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางศรีไพร อ่อนเกิดโรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช บุญโสภาคโรงเรียนวัดหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางนิศานาถ เขียวทองวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นางสุนันทา ถินสูงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัสวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย รอดไพรีโรงเรียนวัดสันติธรรมประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ กลิ่นหอมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ โตคำโรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนากรรมการ
4. นางกรรณิกา นิธากรวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กรรมการ
5. นางนันทมาศ บู่ทองโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้กรรมการ
6. นางสมพิศ ทับทิมศรีโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
7. นางเกศินีย์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางวราภรณ์ ไชยเดชโรงเรียนสระวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ลือสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนก แสงขำโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)กรรมการ
4. นางสาวสมพร ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เอี่ยมชมโรงเรียนอนุชนวัฒนากรรมการ
6. นางสันธนา กลิ่นชั้นโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมนู สนธิรักษ์โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางปราจีนบุรี แตงทิพย์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เหี้ยมโท้โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)กรรมการ
4. นางทัศนา เฉยปัญญาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ คะชาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวศุภสรา สีแดงโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวประภาพักตร์ จาดแจ่มโรงเรียนบ้านเนินเวียงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นางทิวาพร แทนเกษมโรงเรียนเขาทองกรรมการ
4. นางประสงค์ ทับทาบโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
5. นางชุตินันท์ จันทร์มณีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการ
6. นางจงกลณี อินทร์เพ็ญโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิตร อู่สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือรองประธานกรรมการ
3. นางศันสนีย์ สุพรหมมาโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นางมณฑิรา ทองอ่อนโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
5. นางทิพวรรณ อักนิษฐธีรพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สุปรีดีโรงเรียนบ้านกระจังงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เดชเดี่ยวศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สดวกดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางสุธีรา วสยางกูลโรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นางวัชรี ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เดชเดี่ยวศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สดวกดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางสุธีรา วสยางกูลโรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นางวัชรี ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เดชเดี่ยวศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สดวกดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางสุธีรา วสยางกูลโรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นางวัชรี ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เดชเดี่ยวศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมา โฉมชัยโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สดวกดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางสุธีรา วสยางกูลโรงเรียนบ้านสระงามกรรมการ
5. นางวัชรี ลำจวนโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ผาสุขศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายทองสุก เพชรพงษ์โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรรองประธานกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ตัณไชยศรีนครโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นางบุปผา พลนิกรโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ผาสุขศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายทองสุก เพชรพงษ์โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรรองประธานกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ตัณไชยศรีนครโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือกรรมการ
4. นางบุปผา พลนิกรโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์อุดมโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนายธนนันท์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร มันจันทร์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางทิพย์ตา อารีรักษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสุพัตรา เทศเสนาะโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์กรรมการ
6. นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนนันท์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร มันจันทร์โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาวดี พลภูงาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีกรรมการ
4. นางทิพย์ตา อารีรักษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสุพัตรา เทศเสนาะโรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์กรรมการ
6. นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพจนา ทรัพย์สมานศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี เพชรรัตน์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ทองสะอาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ สุรดมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางระเบียบ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ศรีเงินพันธ์โรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ศรีเงินพันธ์โรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ศรีเงินพันธ์โรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ศรีเงินพันธ์โรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรษา นิยมศรีโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กลัดแป้นโรงเรียนอนุบาลชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ศรีเงินพันธ์โรงเรียนวัดปากคลองปลากดกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา บุปผาถาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุุุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไอฤดี ไพรศรีโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายสมบัติ พวงบุหงาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพร สุวรรณศิลป์โรงเรียนวัดบางมะฝ่อประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ สว่างเรืองศรีโรงเรียนบ้านเนินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไอฤดี ไพรศรีโรงเรียนวัดไผ่สิงห์กรรมการ
4. นายสมบัติ พวงบุหงาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางวิไล ทรัพย์มูลโรงเรียนวัดนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา บุปผาถาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา บุปผาถาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา บุปผาถาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ สุขอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา บุปผาถาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสมอาจ ศรีภูธรโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทองเนื้อแปดโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางวันดี โพธิ์พึ่งโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นางจุฑามาศ พูลพจน์โรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทองเนื้อแปดโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางวันดี โพธิ์พึ่งโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
5. นางจุฑามาศ พูลพจน์โรงเรียนวัดหัวดงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ บุญรักษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา บุญรักษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางแก้วกมล ฤทธิ์เต็มโรงเรียนวัดคลองยางกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ จูงามโรงเรียนวัดหัวดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชรินย์ แกล้วกล้าโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เครือสารโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธนาพล ศาศวัตภักดีโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายกิตติภพ นิลภูศรีโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชรินย์ แกล้วกล้าโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เครือสารโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธนาพล ศาศวัตภักดีโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายกิตติภพ นิลภูศรีโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสมเพชร อ่องดาโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จุลศรีโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ทาอุปรงค์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี กลั่นกสิกรรมโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จุลศรีโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ทาอุปรงค์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี กลั่นกสิกรรมโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเนิน 093-9192500 และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ ผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]