รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล
 
1. นางปรีญา  โชติขจรโกศล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายธนากร  เอี่ยมเขียว
 
1. นางกัญญาณัฐ  ภู่งาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองเที่ยง
 
1. นางสิริพร  วัยสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงดาราวดี  พรมเวียง
 
1. นางเฉลย  อินทร์ชิดจุ้ย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทารามวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  เผือกจันทร์
 
1. นางอรสา  จันทร์สำเภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
1. นางชลธิชา  วิสิทธิ์ตระกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงเรืองรฎา  อ่องเล็ก
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวฤนท์ธร  น้ำเพ็ชร์
 
1. นางสาวศิรดา  ทองกลัด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สีมา
 
1. นางศรีสวัสดิ์  แก้วงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงปทิดา  ธัญญาสุวัฒนะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สอาดหัว
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แพ่งเกษร
 
1. นางสิริพร  วัยสุวรรณ
2. นางชลธิชา  วิสิทธิ์ตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงจนิสตา  อ่ำนวล
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ทองพานิช
 
1. นายธนณัฐ  จินดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงชิญากร  พงษ์เผือก
2. เด็กหญิงสุทินา  วิมุติ
 
1. นางทัศนีย์  พวงไพบูลย์
2. นางยุวรินทร์  เกตุเทศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
 
1. นางน้ำทิพย์  ทองน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์
 
1. นายชยุต  เหมปาละธำรง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายฐานิสร์  ตรีสมุทร์
 
1. นางนภาพรรณ  ตาก้อนทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 1. เด็กหญิงวรรณิษา   จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงอุษณิษา   ดีทองหลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ท้วมนิ่ม
 
1. นางปราณี  เจริญสุวรรณ
2. นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายทัตพงศ์  อยุธยา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญประจวบ
3. เด็กหญิงสุชาดา  รัตนเสวก
 
1. นางเจริญศรี  ภู่จำรูญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขถนอม
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  เมืองเจริญ
3. เด็กหญิงอนงนาฎ  นาควิจิตร
 
1. นายระวี  กลัดแป้น
2. นางรุ่งนภา  กลัดแป้น
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  หัสแดง
3. เด็กหญิงอรอุมา  เกษา
 
1. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
2. นายวันชัย  นาครัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ
2. เด็กชายมุนินทร์  ใจทัศน์
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
2. นางสมจิตร  จัตุรัส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธรรมศักดิ์  ฤทธิ์พรม
2. เด็กชายพชร  ประพัฒน์ทอง
 
1. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
2. นางทัศนีย์  พวงไพบูลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พิลึก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายสุทธวีร์  เอี่ยมละออ
 
1. นายสรายุธ  เขียวมงคล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงผกามาศ  แสงลี
 
1. นางสวนสนธิ์  พิบูรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พัฒนพงษ์ศักดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พฤษมาศ
3. เด็กชายภูเมธ  สุขุมาลไพบูลย์
 
1. นางรุ่งจิตร  พวงสิงห์
2. นางสาวกันทิมา  จันทนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายณรงค์พร  มะลินิล
2. เด็กหญิงนุจรีย์  กาละศรี
3. เด็กชายสุทธิภัทร  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวบุษยา  หล้าฤทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 1. เด็กชายจันธิมาทร  มีมุข
2. เด็กชายณัฐชา  มีมุข
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อุไรวรรณ
 
1. นางอรพรรณ  มีเย็น
2. นางสาวอารีย์  โตเกิด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทัพมาก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อินทร์ภู่
3. เด็กหญิงอนิสรา  แป้นเงิน
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงฉัตรกัญญา  เกี้ยงรส
2. เด็กชายธนดล  อุปสอด
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีคงทน
 
1. นางสาวจารุนันท์  แตงผัน
2. นางสาวปราณี  พุ่มเปี่ยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีสกุล
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แทนสิริ
3. เด็กชายภานุพงศ์  โสภาพินิจ
 
1. นายภิญโญ  ทองมี
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  เทศขำ
2. เด็กชายสุปปวิชญ์  นิลจุลกะ
3. เด็กหญิงสุวพัชร  หมวกเอี่ยม
 
1. นางสาวรฐา  แสงรัตนชัยกุล
2. นางอรัญญา  สายยนต์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อินทปัตย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ขุนดิลก
3. เด็กหญิงอรอนงค์  รุ่งนาค
 
1. นางสุรัติยาพร  ทวีการไถ
2. นางสาวกนกอร  บุญดล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายชัยณรงค์  พราหมณะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  โกยทอง
 
1. นายภิญโญ  ทองมี
2. นางรัตนา  ขุนพรหม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 1. เด็กชายนพดล  สุขภูวงค์
2. เด็กชายสมชัย  เพศกุล
 
1. นายสุวิทย์  พุทธรักษา
2. นายสมหวัง  ขลิบปั้น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายขวัญชัย  สิงห์ลอ
2. เด็กชายศรชัย  ศรีทอง
 
1. นายประสงค์  นิติเชาวกุล
2. นางสาวยุพาวดี  มหาหิง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กชายทินภัทร  พ่วงพลับ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  สุขถนอม
 
1. นางสุกัญญา  พวงสมบัติ
2. นางจรรยา  สมบูรณ์กิตติกร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1. เด็กชายทองแท่ง  คงประพันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พิลาวงษ์
 
1. นางช่อทิพย์  กิตติคุโณดม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายชยุตม์  พึ่งย้อย
2. เด็กหญิงอังสุมา  นัยวิรัตน์
 
1. นางสาวปรีชญา  เพียรกสิกิจ
2. นางสาวปัญญรัตน์  ไทยอุ่นสมบัติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ฉิมสุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ดีนาน
 
1. นายกมล  อุตะถิน
2. นางสาววีรลักษณ์  งามเลิศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม
2. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  เทียนสิน
3. เด็กหญิงนาโอมิ พชรอร  มอร์ปูโก
4. เด็กหญิงวราเนตร  วะราหะ
5. เด็กหญิงอรกานต์  ไค่นุ่นกา
 
1. นางณัฐพิมล  อัศวรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุขอร่าม
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  แสงมี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขอร่าม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  จีนจิตรแก้ว
5. เด็กหญิงสุคนธา  ทองเสม
 
1. นางสาววิยะดา  ชามีรส
2. นายวุฒิพร  วรประวัติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงถิรดา  อังสุธรรม
3. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่อุง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ผิวผา
5. เด็กหญิงเกศกนก  เทศนา
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางสอาด  คงเปี่ยม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติ  เย็นสุข
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงษ์นิ่ม
3. เด็กหญิงธนภินันท์  พัสสร
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ภักดีจันทร์
5. เด็กชายสุภัช  ภู่โทสนธิ์
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวรุ่งนภา  พุ่มศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะโนเปี้ย
2. เด็กชายรังสรรค์  ใยโฉม
3. เด็กหญิงวิภาดา  โตเกิด
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่สนิท
5. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญพระบาง
 
1. นายจำเริญ  อากาศสุภา
2. นางสาวสุมาลี  วิริยะวงค์โรชน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชูวงศ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย   เชิงไพร
3. เด็กชายนุติวัฒน์   เด่นดวง
4. เด็กหญิงสิรินันท์   แก้วประดิษฐ
5. เด็กหญิงอารยา   ศรีแก้วนิตร
 
1. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
2. นางวัลรัตน์   ทานะวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายขัณฑกฤช  ป้อมเสมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีพิจารณ์
3. เด็กชายนิธิสรณ์  ทับทาบ
4. เด็กชายอัฐษฎา  แก้ววิเศษ
5. เด็กชายไตรสิทธิ์  เสถียรนนทศิริ
 
1. นางรพีพัฒน์  ชำนาญรักษา
2. นางจันทรา  แช่มเอี่ยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยา  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงกุลปรียา  จั่นบุญมี
3. เด็กชายชัยวัฒ  แยบสูงเนิน
4. เด็กหญิงญาดา  บัวเทศ
5. เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  ศักดิ์ดา
6. เด็กชายธนกฤษ  มงคลพณิช
7. เด็กหญิงธนภร  พรหมบุตร
8. เด็กชายธีรพัฒน์  สายแวว
9. เด็กหญิงนภาภัสสร์  สิทธิอ่วม
10. เด็กชายปภังกร  เหล่าเขต
11. เด็กชายพันนะพีน์  สกลนาวิน
12. เด็กชายภาคภูมิ  พบโชค
13. เด็กหญิงภูษณิศา  เมฆอรุณ
14. เด็กหญิงมนัชญา  อยู่รอง
15. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงสว่าง
16. เด็กหญิงเขมิกา  จั่นบุญมี
 
1. นางสาวมณฑิชา  แสนชุ่มชื่น
2. นางสาวปัทมา  พันเลิศ
3. นายสร้างสรรค์  สินธุพรหม
4. นายดุษฎี  ยี่รักษ์
5. นางมาลี  ดวงรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มากเสมอ
 
1. นางวิทิต  เปรมวัฒนะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เครือบูรณ์
 
1. นางนาตยา  ช้อยพลอย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงนิษา  กันศิริ
 
1. นางพัชรนภา  กะโห้ทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กหญิงนภสร   กองแพง
2. เด็กชายศรีอนุชา   บุญชู
 
1. นางสุธีรา   นาคพันธุ์
2. นางทิพา   ดวงตาเวียง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ห่วงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเตตะวัน  พรมศรี
 
1. นางเฉลา  บ้วนหลี
2. นางจรีรัตน์  โตคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงอโนทัย  แม้นอินทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พูลทรัพย์
2. นายกฤษณะ  ภักดีวัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน
3. เด็กหญิงณภัทร  อังศรี
4. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมสำราญ
5. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงปานวาด  พานิชศุภผล
7. เด็กหญิงพรไพลิน  อุปการ์
8. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  อินทร์เพ็ญ
9. เด็กหญิงรีลาวดี  โคกโต
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นางชมภูนุช  ดีพร้อม
2. นางวรรณพร  บัวเงิน
3. นางกิตติยา  วรประวัติ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พุ่มเพียร
2. เด็กหญิงกัลยา   ฉะฉ่ำ
3. เด็กชายชัชนันท์   ด้วงพิลา
4. เด็กหญิงชุดา   ปิ่นทิพย์
5. เด็กชายฌัฐพล   ไกรสังข์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองหยิบ
7. เด็กหญิงธนภรณ์   ยิ้มแพร
8. เด็กหญิงบุษริน   งอกผล
9. เด็กหญิงพรรณพัชศา   งอกผล
10. เด็กชายพีรพงษ์   ยุบล
11. เด็กหญิงภคพร   บัวนารถ
12. เด็กหญิงวันดี   หุ่นสุวรรณ์
13. เด็กชายสิทธิชัย   แสงสว่าง
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์   งอกผล
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ม้วนหนู
 
1. ดร.ระวุฒิ   แก้วตระกูล
2. นางสุรีรัตน์   ไทยพิทักษ์วงศ์
3. นายชูเชษฐ์   เงินบำรุง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราภา  ประสาทธิการ
2. เด็กหญิงชลดา  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐชยาพร  อาษากลาง
4. เด็กหญิงดวงสุดา  พรหมวงค์
5. เด็กหญิงธิติมา  กลิ่นศรีสุข
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  หาญโสต
7. เด็กหญิงปานชลี  จันทร์สิงห์
8. เด็กชายภานุพงษ์  ปานเมือง
9. เด็กหญิงวาสนา  กันเกษ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิพัฒพร
11. เด็กชายสมพงษ์  สงภู่
12. เด็กหญิงสิรินดา  ยี่สุ่นทอง
13. เด็กหญิงสุนารี  บุรานันท์
14. เด็กหญิงอรทัย  เจริญศรี
15. เด็กหญิงเกศวดี  บุญเร่ง
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ฤทธิ์ทอง
2. นายพรพนา  ไกรพูล
3. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ  เพียรกสิกรรม
4. นางอารีย์วรรณ  แสงรัศมี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวชาต์  เหล็กกล้า
2. เด็กชายภูเบศ  ประดับแสง
 
1. นางนงนุช  สามัญฤทธิ์
2. นางชนิดา  ติยานันธ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายชนินทร์  อินทร์ขำ
2. เด็กชายนพรัตน์  พูลเขต
 
1. นางอัญชลี  อินทิยา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ธัญญมงคลชัย
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงลักษิกา  สร้อยสวน
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงเกตมณี  แดงคิว
 
1. นายชัยณรงค์  ปรมาธิกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสาริศา  หาทรัพย์
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงนฤมล  ใยบัว
 
1. นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  เชยจันทร์
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงศศิตา  พรมจันทร์
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  เขตตะสังฆะ
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสวัสดี 1. เด็กชายชญานนท์  เฟื่องจันทร์
2. เด็กหญิงอรวรา  ใยอ่อน
 
1. นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กชายกรกฎ  นิลยี่เรือ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โห้พลอย
 
1. นางสาวรวีพร  พันธ์ทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  วันเสบย
2. เด็กหญิงวิรัศมี  อุบลเขียว
 
1. นางรัชนี  เก่งเขตรกิจ
2. นางคนึงนิจ  จันทวิมล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงสุนิสา  สินสิงห์
 
1. นายชัยณรงค์  ปรมาธิกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1. เด็กชายนพลักษณ์  กระตือหน
2. เด็กชายภูริณัฐ  บัวรอด
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีภูธร
 
1. นายวิทยา  ดีพร้อม
2. นายวัลลภ  โฉมอัมฤทธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์บุญมา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์บุญมา
3. เด็กหญิงสุภาพร  กรีฑาเวช
 
1. นางรัตนา  เกษามูล
2. นางบัญญัติ  จันทร์เกิด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงวราพร  บูรณะพันธุ๋
2. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  คล้ายแสง
3. เด็กชายเมธา  บางเอี่ยม
 
1. นางกัญญานันท์  ธำรงค์วัฒนกุล
2. นางสาวอภิญญา  อุทโท
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นางฐิตาภา  ปันแปง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เล็กขำ
 
1. นายศักดา  ทิมาสุ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์สุด
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กหญิงกิตติญา  หิริโอ
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเสรี  แตงนวลจันทร์
 
1. นายวีระ  พงษ์ปลื้ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1. เด็กชายนันทณัฏฐ์  เดชครุฑ
 
1. นางสาวคัทรียา  เกษกำจร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโก 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายชำนาญ  ทองวิชิต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เกษรทอง
 
1. นางปวีณา  พานิช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นไม้หอม
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายรุ่งอรุณ   โพธิราช
 
1. นางบุษปรานี  สอนพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตตรีญา  จาดสอน
2. เด็กหญิงชนิตาภา  อินทร์ฉ่ำ
3. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
4. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
5. เด็กหญิงพิชญ์พักตร์  แม้นสุรินทร์
6. เด็กหญิงพีชานิกา  สุราภา
7. เด็กหญิงภัทราพร  แก่นไม้หอม
8. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขพร้อม
9. เด็กชายเบญจพล  วิเชียรฉาย
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
2. นายธเนตร  แก้วมั่น
3. นางอรวรรณ  จิระโภคิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณสร  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงก่องเพชญ์  กิจเจริญไชย
3. เด็กหญิงซู  เออบิล
4. เด็กหญิงฐิดากาญจน์  สมบูรณ์กิตติกร
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนทวีสุข
8. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
9. เด็กหญิงพชรกมล  ฝีปากดี
10. เด็กหญิงพรรณพนัช  นิลสนธิ
11. เด็กหญิงพรไพลิน  สีสิงห์
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเจริญ
13. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พุทธรัตน์
14. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
15. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณสร  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงก่องเพชญ์  กิจเจริญไชย
3. เด็กหญิงซู  เออบิล
4. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
7. เด็กหญิงพชรกมล  ฝีปากดี
8. เด็กหญิงพรไพลิน  สีสิงห์
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พุทธรัตน์
10. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงจิตรา   วงรอด
2. เด็กชายณัฐพล  เชตุใจ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  จั่นแตง
4. เด็กชายธีรศักดิ์   จันทรา
5. เด็กหญิงปิยวรรณ   บุญเถื่อน
6. เด็กชายปิยวัฒน์   ปานทิพย์
7. เด็กหญิงพรทิวา   ทิมหันต์
8. เด็กชายพีรพล   จันทฤก
9. เด็กชายวารินทร์   บุตรวงษ์
10. เด็กชายวีรศักดิ์   แย้มแสง
11. เด็กชายศรายุทธ  รังสีคุณวุฒิ
12. เด็กหญิงศศิวิมล   กลิ่นหอม
13. เด็กหญิงศิรประภา   จั่นแตง
14. เด็กหญิงสิรินันท์   แก้วประดิษฐ
15. เด็กหญิงสุภาพร   บุญเถื่อน
16. เด็กหญิงสุภาวรรณ   กนกนาค
17. เด็กหญิงสุภิณญา   วงษ์รอด
18. เด็กหญิงอรชา   โตรื่น
19. เด็กชายเอื้ออังกูร  ชื่นทองคำ
20. เด็กชายไววิทย์   แหยมพลับ
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
2. นางบุษปรานี  สอนพันธ์
3. นางสาวนารีรัตน์   สว่างเรืองศรี
4. นายสุรัตน์   แก้วเรือง
5. นายอนุวรรธน์  โพธิ์พุก
6. นายสรรเสริญ  แย้มแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนภัทร  พันธุวงษ์
2. เด็กชายพงศธร  อยู่มั่น
3. เด็กชายศตวรรษ  วงศ์มณี
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริวัฒน์
5. เด็กชายอธิป  กันหา
6. เด็กหญิงอภิชญา  เทียนชัย
 
1. นายปัญญา  ศรีหุ่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายชลธี  มัณทัศน์
 
1. นายวิชาญ  พันธุ์สมุทร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งสว่าง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายนิภัทร์  นันทะโกมล
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
 
1. นางเพียใจ  พุ่มทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายสัญชัย  ปั้นแพร
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงปริญดา  ไพรสินธ์
 
1. นางจิราพร  แตงทรัพย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายณิชาวีร์  บำรุง
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทองคำ
 
1. นางธนาวรรณ  เรืองไทย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนพชัย  พิลึก
 
1. นางอัญชลี  อินทิยา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงสุภัทชา  สังข์พยุง
 
1. นางอัญชลี  อินทิยา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 1. นายศุภวิชญ์  ปานอ่วม
 
1. นายวิเชียร  เจตน์ประยุกต์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นายธนกร  ชื่นอารมย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายบัณฑิต  แสวงมิ้ม
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  โพธิ์อินทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไซ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แกว่นกสิกร
 
1. นายสมยศ  มหาสุชลน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กชายกฤษดา  ยี่ภู่
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  พุทธโกสัย
3. เด็กหญิงกานดารัตน์  ชมกุล
4. เด็กชายจิรพัน  พิมปาน
5. เด็กหญิงจิรวัล  บุญมาก
6. เด็กหญิงชญาภา  ม่วงยิ้ม
7. เด็กชายชัยชนะ  ดาขุนทด
8. เด็กชายณัฐพล  ตรีวิสูตร
9. เด็กชายณัฐเดช  ศรีสุธรรม
10. เด็กหญิงณิชากานต์  อินทร์จันทร์
11. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ฉ่ำแสง
12. เด็กชายทศพล  แผ่นทอง
13. เด็กหญิงนภสวรรณ  มีอเนก
14. เด็กหญิงปริญญารัตน์  อันผาสุก
15. เด็กชายปัญญา  สวัสดิ์นที
16. เด็กหญิงปาริชาต  คลังสิน
17. เด็กชายพรชัย  ศรีวิสุทธิชัย
18. เด็กหญิงพาณินี  สาสนันท์
19. เด็กหญิงมนัสพร  ยานหงส์
20. เด็กหญิงรัตนา  เกินสิน
21. เด็กหญิงวรรณิภา  สุขแจ่ม
22. เด็กชายศิริวัจน์  เอี่ยมสะอาด
23. เด็กชายศุภกิตติ์  ม่วงศรี
24. เด็กชายศุภวิชญ์  แบ่งส่วน
25. เด็กชายสรชัช  ทองบุญ
26. เด็กหญิงสาวิตรี  รุ่งศรี
27. เด็กชายสิทธิเดช  แสนคูณ
28. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุวรรณรัตน์
29. เด็กหญิงสุกฤตา  จั่นเพชร
30. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิโชติ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  กกกลิน
32. เด็กหญิงสุธาสินี  เผือกวัด
33. เด็กหญิงสุปรียา  พูลสมบัติ
34. เด็กหญิงสุรภา  บุญประกอบ
35. เด็กหญิงอทิตยา  จันกลั่น
36. เด็กชายอนุรักษ์  บุญเกิด
37. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ขวัญเจ้า
38. เด็กหญิงเกศินี  เฉื่อยฉ่ำ
39. เด็กหญิงเจติยา  พลวิเวก
40. เด็กหญิงแก้วใจ  คณะฤกษ์น้อย
 
1. นายพิทยา  อู่ดี
2. นางณัฐชานันท์  สิริภักดิ์เจริญ
3. นายระวี  กลัดแป้น
4. นางจรรยา  สมบูรณ์กิตติกร
5. นางสุกัญญา  พวงสมบัติ
6. นางอรวรรณ  ลือสิทธิ์
7. นางนัยนา  แจ้งอยู่
8. นางทัศนีย์  ทองสุขดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  พรมเมือง
2. เด็กชายธนกร  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงนัทธมน  คงชุ่ม
4. เด็กชายประเมศฐ์  อัครวัฒน์เกศกุล
5. เด็กหญิงปาณิศา  พรหมทัต
6. เด็กหญิงปิยธิดา  อินทร์ฉ่ำ
7. เด็กหญิงมาลีวัลย์  แสงปาน
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ครุฑจันทร์
9. เด็กหญิงศิวนาถ  กองขุนจันทร์
10. เด็กชายสงกรานต์  กลีบจำปา
 
1. นางเพ็ญนภา  โสภณดิลก
2. นางชุลี  ไพรสันต์
3. นางสังวาลย์  ฤทธิ์โพธิ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสำโรง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงนิชติพร  วรผล
4. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
5. เด็กหญิงมนัสวี  แสงวิชัย
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แพรงาม
 
1. นายสมอาจ  ศรีภูธร
2. นายสราวุธ  เชลงวิทย์
3. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
4. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  แท่งทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  ช้างเขียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สิงห์โสม
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ดิษเจริญ
5. เด็กหญิงอิสรียา  แช่มชู
6. เด็กหญิงแพรพลอย  มานะจิตประเสริฐ
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนวนชาติ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ม่วงเรือง
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชัยประภา
3. เด็กชายชนาธิป  จำนงค์
4. เด็กชายชยณัฐ  ดีทองงาม
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรอ้อน
6. เด็กหญิงดลณพร  ชื่นอยู่
7. เด็กหญิงดลพร  จันตนา
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิทยา
9. เด็กหญิงนนท์นภัส  ประมายะยัง
10. เด็กหญิงปานวาด  แสงดารา
11. เด็กหญิงภาพิมล  พงษ์พรต
12. เด็กชายวุฒิฤทธิ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวอรภิชา  เตียวตระกูล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์เนียร
2. เด็กชายรัฐพล  ดวงดารา
3. เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดพิพัฒน์
 
1. นางอัญชลี  อินทิยา
2. นายวชิวุฒิ  อินไข่
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์
 
1. นางสาวจิตภินันท์  เหมือนเตย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร
 
1. MissCherie Eve  Licong
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิธร  แซมกระโทก
 
1. นางนพรัตน์  อินทโลหิต
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์
 
1. นางสาวอนุสรา  ขุนโสภา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายปภพ  เข็มเงิน
 
1. นางสมใจ  สุขเกษม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายสุรพล  พิมพ์ศร
 
1. นางนัณทกานต์  ลอดชะ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณชพล  จตุรงคโชค
 
1. นางวิชุดา  สุภิรักษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโก 1. เด็กชายธนพัฒน์  ธรรมา
 
1. นางสาวไพเราะ  ยุติธรรม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภีมพิมล  กาญจนปาริชาติ
 
1. นางจันทนา  วิเวกหัสกัณฑ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโก 1. เด็กชายนิติกร  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาวไพเราะ  ยุติธรรม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงชนินทร์ณภัทรน์   อินทร์ถาวร
 
1. นายวันชัย  กิจกำรูญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงอรชพร  เตชะสินธุ์
 
1. นายอรรถวุฒิ  รัศมีทธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายกวิน  หีบทอง
2. เด็กชายวสุกัญจน์  อวดวงศ์
 
1. นางสาวอัมพิรา  พรมโชติ
2. นางสาวภูษณิสา  จันธง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยามเสด็จ
2. เด็กหญิงอนัญญา  มีลาภ
 
1. นางพรทิพย์  พงศ์ศุภะมงคล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  มูลโมกข์
2. เด็กชายณัฐภัทร  นุสติ
3. เด็กชายตะวัน  พนมเวท
4. เด็กชายทัตพงษ์  กลิ่นหอม
5. เด็กชายพงศธร  ยอดบุญเฮียง
6. เด็กหญิงสุทารัตน์  เทเพล
 
1. นางสาวสุธิดา  พรมแสง
2. นายวิรัตน์  ชมภูภู่
3. นายสมนึก  ชูชีพ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กชายจิรภัทร  ขุนเพิ่ม
2. เด็กชายณัฐพล  ขำจำลอง
3. เด็กชายณัฐพล  สินใจ
4. เด็กชายตะวัน  โฉมจันทร์
5. เด็กชายนพดล  มีมุข
6. เด็กชายโสรัตน์  เบ้าศรี
 
1. นางวิไลพร  พันธุศิลป์
2. นายพชรพล  เปรมทอง
3. นางสาวสินีนุช  ศรีวิไล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กชายจีรพันธ์   เลิศคง
2. เด็กชายธิติ  ไหมทอง
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ต่ายทรัพย์
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีหราช
5. เด็กชายวิศรุต  วินทะชัย
6. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมพันธ์
7. เด็กชายศราวุฒิ  ม้าแก้ว
8. เด็กชายไทวุฒิ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ทวีพันธ์
2. นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ์
3. นางทัศนาภรณ์  โกสีย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานพวง
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ทองสังข์
3. นายณัฐพล  กระต่ายทอง
4. นายธีรยุทธ  ฉ่ำรัศมี
5. เด็กชายนำโชค  จันทร์อ้น
6. นางสาวศิริประภา  แจ่มเป้า
7. นางสาวสุพพัตรา  วีระศัย
 
1. นายชัชวาลย์  จิตรขุนทด
2. นายวันชัย  กิจกำรูญ
3. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารักษ์  ป้องยะ
2. เด็กหญิงณันทิชา  สิงห์คะนอง
3. เด็กหญิงณิศรา  ภักดีสุข
4. เด็กหญิงธารารัตน์  มานุช
5. เด็กหญิงนฤมล  ปานเทศ
6. เด็กหญิงพุธิตา  บัวนุภาพ
7. เด็กหญิงลักษณวรินทร  กุหลาบแก้ว
8. เด็กชายศตวรรษ  โรจนวิภาต
9. เด็กหญิงอินทิพร   บุญทอง
10. เด็กหญิงเกวลิน  นิลสุ่ม
 
1. นางจิรารัตน์  บุญเพิ่ม
2. นายพชรพล  เปรมทอง
3. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 1. เด็กหญิงพัชรี  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงวิชุดา  นัคราจารย์
3. เด็กหญิงสริตา  พานแก้ว
 
1. นางอุไร  กิจสุวรรณ
2. นางสาวณัฐพร  คาวิน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. นางสาวรุ่่งทิวา  สัมผัดทอง
2. นางสาวศิริพร  อบอารีย์
3. เด็กหญิงสิรินดา  เพชรหวา
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางลาวัลย์  โมลัยรักษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ใหญ่ยงค์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  เสือใย
3. เด็กหญิงศิริพร  พิมพ์แก้ว
 
1. นางดาราวรรณ  กิจสุวรรณ
2. นางสาวเรวดี  นิลวิจิตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีเสนาะ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สว่างเนตร
 
1. นางสาวกณิษฐ์ชญา  บุญงาม
2. นางสาวกวิตา  จรรยารัตน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงบัวชมพู  รถโสดา
2. เด็กหญิงวรรณธดา  อรามรุณ
 
1. นายเรวัชร์  แตงทรัพย์
2. นางจิราพร  แตงทรัพย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายจักรพรรณ   อินต๊ะอินทร์
2. เด็กชายสนธยา   สมตระกูล
3. เด็กชายไกรวิทย์  กัณฑะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ   พุ่มต้นวงษ์
2. นายสุรัตน์  แก้วเรือง
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธณวัฒน์  ยอดนิล
2. เด็กชายพรชัย  โอกุชิ
 
1. นางสาวกณิษฐ์ชญา  บุญงาม
2. นางสาวพิมพ์พิศา  จุลพันธ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิริรึก
2. เด็กหญิงวรรณพร  ทองจิตติ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กองมณี
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับผักกาด 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรดี
2. เด็กชายมาโนช  จันมา
 
1. นายจำเริญ  อากาศสุภา
2. นายพิชิต  เดชอุ้ม
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอน 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ปรีชา
2. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพิไลพร  หมายมั่น
2. นางธนิดา  สุธนาคณาธร
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กชายปริญญา  สุขโต
2. เด็กชายอนันธ์  ก้อนสุวรรณ์
 
1. นายวิรัช  กรเอี่ยม
2. นางอโนชา  กรเอี่ยม
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  พรมทอง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขหิรัญ
 
1. นายเรวัชร์  แตงทรัพย์
2. นางจิราพร  แตงทรัพย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธีรยุทธ  สุขศิริ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  เสืออุดม
 
1. นางทัศนีย์  พวงไพบูลย์
2. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายเจษฎากร  บุญสูง
2. เด็กชายแมนสรวง  พวงนาค
 
1. นายศาทิตย์  ยาวิเศษ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 1. เด็กหญิงพัดชา  ชาติกรณ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  เอี่ยมละออ
3. เด็กชายศุภชาติ  รุ่งรัตน์
 
1. นายทรงวุฒิ  แว่นแก้ว
2. นางประคอง  เชตนุช
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 1. เด็กชายชยากร  ใจคำ
2. เด็กชายนรวีร์  กระบวนรัตน์
3. เด็กชายเอกพล  ไทยธานี
 
1. นายมนตรี  นามแฮด
2. นายไพทูรย์  พุ่มกุมาร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ว่องวิทย์การ
2. เด็กชายธีรพงศ์  ชำนาญไพร
3. เด็กชายภูริทัต  สุลินบูรณ์
 
1. นางสาวสังเวียน  ศรีคำขลิบ
2. นายอำนาจ  กะโห้ทอง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายชูเกียรติ  ฉิมทะฮง
2. เด็กชายธนดล  เบ้าคำ
3. เด็กชายอภิชาติ  เชียงทองสุข
 
1. นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา
2. นายสวาด   แก้ววิเชียร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกมลภพ   ระฆัง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   บุตรสิงห์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สว่างโลก
 
1. นางลำยอง  ทัดแก้ว
2. นางมยุรี  สารีพันธ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แมลงภู่
2. เด็กชายธนบูรณ์  ภู่เกิด
3. นายสมปอง  เขียวสุข
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางอารีลักษณ์  เชาว์โคกสูง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  สุขนิจ
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิล  ถิรจัตุนที
4. เด็กหญิงศุภกานต์  ขุมเพ็ชร
5. เด็กหญิงอัจจิมา  ขวัญใจ
6. เด็กหญิงเปรมวิภา  คำตัน
 
1. นางกฤตพร  สีสมัย
2. นางสาวจารุกัญญ์  ป่าธนู
3. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีใจวงค์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงกรกนก  เกิดไพโรจน์
2. เด็กหญิงกัญญาภา  ศักดิ์สนธิ์
3. เด็กหญิงญาดา  บัวขาว
4. เด็กหญิงปภาพินท์  สาริบท
5. เด็กหญิงวาสนา  เสือเผือก
6. เด็กหญิงสโรชา  รอดเมือง
 
1. นางสุภาพ  รักบุญ
2. นางสาวกาญจนา  ทวีพันธ์
3. นางสมปรารถนา  โชคชัยทวีสุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงนวนันท์  แตงพรม
3. เด็กหญิงศรีประไพ  รุณหัน
 
1. นางดารารัตน์  บุญส่ง
2. นางจำเนียร  ตันติเสวี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณศิริ  ศรีนารอด
2. เด็กหญิงศศิธร  ขามเทศ
3. เด็กชายสายธาร  อยู่ทอง
 
1. นางสุปราณี  รอดพงษ์
2. นางสุจิต  เชื้อจีน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงทองสร้อย  จันทร์เพียร
2. เด็กหญิงบัว  กลีบบัวขาว
3. เด็กชายเอกบดินทร์  ครองแห้ง
 
1. นายสมยศ  บุญรักษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกะพี้ 1. เด็กชายทวีศักดิ์   มหาพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร   ปานทอง
3. เด็กชายวิวรรธน์   ไกรสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์   เรือนทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงชนิตา  พ่วงนาค
2. เด็กหญิงนพิษฐา  พ่วงนาค
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พ่วงนาค
 
1. นางทิพย์สุดา  เนียมเทศ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงชินรัตน์  วิกล
2. เด็กหญิงญาดา  พวงใบดี
3. เด็กหญิงมัทณา  อินทรสูตร
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธิ์
2. นายสุรพล  ทรัพย์เจริญ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญฉิม
2. เด็กชายธนธรณ์   พาสุทธิ์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์   จำปาพันธ์
 
1. นางศศิธร  เฉียดแหลม
2. นางสาวประภาพักตร์  จาดแจ่ม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตติยา  เกิดด้วง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คงพร
3. เด็กหญิงอลดา  กุไธสงค์
 
1. นายบุญสม  จันทร์เสน่ห์
2. นางสิริพร  วัยสุวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงสินิตรา  สารทอง
2. เด็กหญิงเพชรดา  เกิดบุญมา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  น้อยเจริญ
 
1. นางสุขใจ  ยี่เเม่นยิง
2. นางภริตา  หร่ำพึ่ง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จำนงค์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขำพระสงฆ์
3. เด็กชายอภิชิต  รักษาริกิจ
 
1. นางมารินทร์  สามล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงศิริวิมล  มีมุข
2. เด็กหญิงอังคณา  วงค์เสือ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   พวงสมบัติ
 
1. นางอุทัยวรรณ  โพธิ์เอม
2. นางสนาม  กันเพ็ชร์
 
166 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปานชีวา  จันกลิ่น
 
1. นางพัชรี  อ่อนภูมี
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 1. เด็กชายทศพล   เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงนฤภร   จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงวรัญญา   ศักดิ์มิ่งตระกูล
 
1. นางถนอมจิตร์   อู่สุวรรณ
2. นางสาวสุวิมล   โกฏแก้ว
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา
2. เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่
3. เด็กหญิงสรชา  ประจงไสย
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ภักดีรัตน์
2. นางวรรณดี  มีมุข
 
169 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรพิชชา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ภักดีรัตน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงกรกนก   อ้นอุระ
 
1. นางสาวสุคนธ์  พัสสร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายรัชทชงค์  บุญศรี
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ไกรสมรส
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขลิบทอง
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายณัฐชัย   พูลเขตกิจ
2. เด็กหญิงนิโลบล  ขมิ้นแก้ว
3. นางสาวรุ่งทิวา  สัมผัดทอง
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเทศ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายชัยญา  เมืองเปลี่ยน
2. เด็กชายอนุชา  ขาวจันทร์
3. เด็กหญิงอลิสา  ฐานโพธิ์
 
1. นางชัชรา  รอดไพรี
2. นางคนึงนิจ  โสภณดิลก
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายภูมินทร์  ปานเมือง
2. เด็กชายลีณวัฒน์  สิทธิอมรรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ธรรมศร
2. นางสำราญ  พวงสมบัติ
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายนิรุตน์  ทองแฉล้ม
2. เด็กชายวันชนะ  สายทองเทวี
 
1. นางบุศรา  เกสทอง
2. นางพรพิมล  จองเดิน
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายบุณพจน์  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงอัญชลี  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ดีพูล
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายธิติธรรม  ตรุษลักษณ์
 
1. นางสาวปราวีณา  ยอดเพ็ชร
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1. เด็กหญิงริศา  ณะกันฑ์
 
1. นางสาวมนต์ตา  บำเทิง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขามโน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลำเจียก
 
1. นางสาวดาวเรือง  เพิ่มการค้า
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา   เมืองเพชร
 
1. นางวิไล  ทรัพย์มูล
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองคำศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  กุนาง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายคุณากร  ทองประดิษฐ์
2. เด็กชายวราเทพ  โพฺธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศันสุนีย์  สมศรี
4. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ทอง
5. เด็กชายเฉลิมพร  แสวัง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เทพรักษ์
7. เด็กชายเพชรนคร  ศุภนคร
 
1. นายสมอาจ  ศรีภูธร
2. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
3. นางสาวอรอุมา  ภิรมมิ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 1. นายจักรกฤษณ์   ทองม่วง
 
1. นายอรัณย์   สนธิโพธิ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงกัลยา   จันทเขต
 
1. นางสวนสนธิ์   พิบูรณ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสุนทรี  ทัดช่อม่วง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายสุภัทร  ปั้นด้วง
 
1. นางนฤมล  ลิลา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุดเขียน
 
1. นางนพรัตน์  เจริญศิลป์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงพรพรรณ   เกิดอยู่
 
1. นางสาววสุกัญญา   อินทรเกษตร
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายชนะชน  แสนสะอาด
2. เด็กชายภาคภูมิ  รัชตะ
3. เด็กชายเป็นหนึ่ง  ครุฑธจร
 
1. นางปริศนา  เพชรรัตน์
2. นางสาวมัณฑนา  ไพฑูรย์ทิพยุทธ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายมนพ  พิกุลเงิน
2. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภัสรา  เอี่ยมน้อย
 
1. นางปริศนา  เพชรรัตน์
2. นางสาวมัณฑนา  ไพฑูรย์ทิพยุทธ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงประทุมมา  ศิริพัก
2. เด็กหญิงวรินธร  โมกข์ศักดิ์
3. เด็กชายเอกเฮง  นาคสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  อังศธรรมรัตน์
2. นางนงนุช  จันทร์อุดม
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายณภัทร  ม่วงมัน
2. เด็กชายณัฐฏพล  หาทรัพย์
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
2. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายชลชาติ  จูจีน
2. เด็กชายธเนตร  จัตุพิศ
 
1. นางนงนุช  จันทร์อุดม
2. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิง รุ่งนภา  อาภรแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แสงทอง
3. เด็กชายเอกราช   ระเบียบโกศลสกุล
 
1. นายสุชาติ   ฉัตรตรีรัตน์
2. นายมงคลชัย   หร่ำพึ่ง
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงวรรณิภา   ศรีสงคราม
2. เด็กชายสันติชัย   มิรามัย
3. เด็กชายอานนท์   ปีโต
 
1. นายสุชาติ   ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสาวศิริพร   จำเนียร