หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวเกษร อุทัยโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
2. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ บัวคลี่โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
5. นางสาวสุนิษา คงสิบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ สุพันสรโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษร อุทัยโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิการ์ สุพันสรโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวสุนิษา คงสิบโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ บัวคลี่โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรมโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา คงสิบโรงเรียนบ้านโพธิืศรีสามัคคีกรรมการ
2. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนประธานกลุ่มบ้านไร่เนินขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สื่อเรืองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสุวภา นิเทศธัญญกิจโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ บัวคลี่โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
6. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๒กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมาลัย จันทรแสงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ แสนคำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
6. นางสาววรรณา ประกอบศรีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็กประธานกรรมการ
2. นางมาลัย จันทรแสงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาววรรณา ประกอบศรีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรรณภา มาแสวงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ แสนคำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
7. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย จันทรแสงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาววรรณา ประกอบศรีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางวรรณภา มาแสวงโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ แสนคำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
6. นางอัญชลี พัสสรโรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)กรรมการ
7. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สพป.นครสวรรค์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนประธานกลุ่มบ้านไร่เนินขี้เหล็กกรรมการ
2. นางสาวเกษร อุทัยโรงเรียนบ้านดอนโม่กรรมการ
3. นางปริตา จันอินทร์โรงเรียนวัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ สมน้อยโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
5. นางสาวเคียงดาว แป้นเพชรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
6. นางรัตนา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
8. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๒กรรมการ
9. นางสาวธิฐิรัตน์ ศรีไพรสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนวัดหนองไร่รองประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางสาวรัตนภรณ์ สื่อเรืองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางปริตา จันอินทร์โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)กรรมการ
5. นางสาวเคียงดาว แป้นเพชรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
6. นางรัตนา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
7. นางสาวธิฐิรัตน์ ศรีไพรสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมน้อยโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
9. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สพป.นครสวรรค์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นางสาวเคียงดาว แป้นเพชรโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สมน้อยโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สื่อเรืองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางรัตนา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางปริตา จันอินทร์โรงเรียนวัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา)กรรมการ
7. นางสาวธิฐิรัตน์ ศรีไพรสนธฺิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนกรรมการ
8. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
9. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็กกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็กประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ บุญพยอมโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
4. นางสายยนต์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางวันทะนี มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
6. นางอร คนธรรม์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
7. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สพป.นว.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร นิยมวงษ์ประธานกลุ่มบ้านไร่เนินเหล็กประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
3. นางวันทะนี มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวธิฐิรัตน์ ศรีไพรสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนกรรมการ
5. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัดคลองธรรมากรรมการ
2. นางวันทะนี มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ บุญพยอมโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
5. นางอร คนธรรม์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
6. นายวิเชียร นิยมวงษ์โรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายจรูญ บุญเกษมโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
2. นางวิทยา เจนจบโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ผจญศิลป์โรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายราเชนทร์ เทพานุพัฒน์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นายคนึง เกตุปานโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ศรีมากโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ไชยลามโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร หาญชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง จุ้ยศิริโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง จุ้ยศิริโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวปริญดา หงษ์ดำเนินโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
2. นางสาวรวิกรานต์ เมณฑ์กูลโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก วันแก้วโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาววรวิกรานต์ เมณฑ์กูลโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวปริญดา หงษ์ดำเนินโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
3. นางสาวกมลชนก วันแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัวโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางสาวเรือนแก้ว สอนทีโรงเรียนบ้านท่ามะกูดกรรมการ
3. นางสาวนิศากร พรมอ่อนโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางิสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางสาวนิศากร พรมอ่อนโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเรือนแก้ว สอนทีโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวขัตติยวดี กลอนดอนโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร โสรสโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นางสาวปวัลลดา เนียมนิยมโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
4. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวขัตติยวดี กลอนดอนโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร โสรสโรงเรียนบ้านตะแบบกงามกรรมการ
3. นางสาวปวัลลดา เนียมนิยมโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
4. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบัวชุม ยิ้มยังโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางจงรัก อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา สิมคำโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ บัวเทศโรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวตรีนุช แห่วขัดโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวาณี ฝนทั่งโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี รักษาโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางน้ำเพชร ไพโรจน์โรงเรียนประสาทวิถีกรรมการ
4. นางสาวธันย์ชนก จันทะบุตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุดตา ยาสุทธิโรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ คงสัตราโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ เดชหาญโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นางจิรัชยา ฉัตรรักษาโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)กรรมการ
5. นางสาวจิตวรรณ คำอ่อนโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนพรัตน์ คงสัตราโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ เดชหาญโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
5. นางมนธิรา จันทฑีโรโรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมนธิรา จันทฑีโรโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้กรรมการ
2. นางวันธนี จันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวาณี ฝนทั่งโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวพรรณภัทร บุญปันโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวพัชรวรรณ ไข่ทองโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณภัทร บุญปันโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวจิตวรรณ คำอ่อนโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก จันทะบุตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
4. นางสาวพัชรวรรณ ไข่ทองโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาววรพรรณ เอมเอี่ยมโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางน้ำเพชร ไพโรจน์โรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ
2. นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสุดตา ยาสุทธิโรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน สังข์แย้มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
2. นางสาวจิราพร อาบสุวรรณโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เอมเอี่ยมโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปวีณวัชร ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
4. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ แรงเขตวิทย์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นายบัณฑิต อินทรพรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
3. นายสันชัย พนัสโรงเรียนบ้านตระกรุดกรรมการ
4. นางสาววรพรรณ เอมเอี่ยมโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
2. นายสันชัย พนัสโรงเรียนตะกรุดกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เอมเอี่ยมโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาววรพรรณ เอมเอี่ยมโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสุชาติ แรงเขตวิทย์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายบัณฑิต อินพรหมโรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
4. นางศศิกัญญา ดอนดีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ศรีพิพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
6. นายปวีณวัชร ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
7. นายอมรศักดิ์ กองสิงห์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศรีวิชัย ทัพทวีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นายจรินทร์ น้อยนารถโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
3. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ อินทกูลโรงเรียนวัดเข้าห้วยลุงกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ พันธ์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
2. นายจรินทร์ น้อยนารถโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ อินทกูลโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ พันธ์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ น้อยนารถโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
2. นางสาวยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นางสุวคนธ์ พันธ์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกมลทิพย์ บุญอภัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางภัทราวดี สีขำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิพล แสงศรีธูปโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านเนินใหม่กรรมการ
2. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ท้วมทองโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ ศรีตะลาโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ น้อยนารถโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ อินทกูลโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
3. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
4. นางสุวคนธ์ พันธ์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
5. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทประภาวิน เวสานุชาติโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แสงทองโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายสมบัติ ลาสุนนท์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นายรุ่งฤทธิ์ นาวิชิตโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
5. นางปราณี สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นางโศรดา ศรีเดชกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายจรินทร์ น้อยนารถโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
2. นางยุพดี เทพบุรีโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นางสุวคนธ์ พันธ์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นายศรีวิชัย ทัพทวีโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ บุญอภัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพานิช อวนศรีโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านเนินใหม่กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ศรีตะลาโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
5. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชูชีพ โอ่ทองโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ท้วมทองโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
3. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านเนินใหม่กรรมการ
5. นางสาวปิยนุช น้อยนวลโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคนึง ภัสสรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านเนินใหม่กรรมการ
3. นางสาวปิยนุช น้อยนวลโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทปภาวิน เวสานุชาติโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แสงทองโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายสมบัติ ลาสุนนท์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ นาวิชิตโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
6. นางโศรดา ศรีเดชโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
7. นางปราณี สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แสงทองโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายปภาวินท์ เวศานุชาติโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางปราณี สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นายรุ่งฤทธิ์ นาวิชิตโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
6. นายสมบัติ ลาสุนนท์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
7. นางโศรดา ศรีเดชโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทปภาวิน เวสานุชาติโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางบุญยิน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แสงทองโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายสมบัติ ลาสุนนท์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
5. นางปราณี สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นายรุ่งฤทธิ์ นาวิชิตโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
7. นางโศรดา ศรีเดชโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสามารถ ศรีชมภูบ้านปางสุดประธานกรรมการ
2. นางพิมพการัง บุญล้อมโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ กรีพจนีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๒กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นายสมปอง ระจิตร์โรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
3. นายธนรินทร์ โอชะโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
4. สิบเอกยุทธสารท บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองไม้กรรมการ
5. นายโสภณ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
6. นายศิวะ ประดาอินทร์โรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
7. นายเวชยันต์ ธนทวีสกุลสพป.นว.2กรรมการ
8. นายธีรศักดิ์ ชูแช่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ระจิตร์โรงเรียนบ้านบ่อกะปุงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ขุนทวีโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นายสุริยัน โมทิมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายศิวะ ประดาอินทร์โรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
5. นายยุทธสารท บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองไม้กรรมการ
6. นายธนรินทร์ โอชะโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
7. นายโสภณ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
8. นายเวชยันต์ ธนทวีสกุลสพป.นครสวรรค์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประชัน ธิมาโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นางยุพา พงศ์ภาณุกุลโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
3. นายอำพล องอาจโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ขันธกสิกรรมโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
5. นางสาวภัทธิดา สายโรจน์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ สยามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
7. นายวีระ กสิกรรมโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
8. นายเวชยันต์ ธนทวีสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นว.๒กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเวชยันต์ ธนทวีสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กรรมการ
2. นายอำพล องอาจโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นางยุพา พงศ์ภาณุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งตันกรรมการ
4. นายวีระ กสิกรรมโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
5. นายประชัน ธิมาโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ สยามโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ขันธกสิกรรมโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
8. นางสาวภัทธิรา สายโรจน์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวทวีพร ขำโชติโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
2. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
3. นายเทวัญ ชาญเชาวร์โรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
4. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
5. นายวันโชค ทองเกลี้ยงโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
7. นางสาวธัญญ์นรี สระทองโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญญ์นรี สระทองโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นายเทวัญ ชาญเชาว์โรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
3. นายวันโชค ทองเที่ยงโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ คงสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
5. นายวินิจ นุ่มดีโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นายเทวัญ ชาญเชาร์โรงเรียนวัดมาบมะขามกรรมการ
3. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. นายวันโชค ทองเกลี้ยงโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
6. นางเกษร ด่างเกษีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
7. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวทวีพร ขำโชติโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นรี สระทองโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้้านพนาสวรรค์กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
6. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายวินิจ นุ่มดีโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
3. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
5. นางสาวทวีพร ขำโชติโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
6. นางสาวธัญญ์นรี สระทองโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
2. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายสันติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางเกษร ด่างเกษีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ พันธ์ุสุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
2. นางเกษร ด่างเกษีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
4. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
5. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
6. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
2. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นางเกษร ด่างเกษีโรงเรียนอนุบาลแม่เปิ่นกรรมการ
6. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
2. นางสาวพลอยชมพู มีบุญโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
4. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ เจริญสุขโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ พันธ์ุสุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวทวีพร ขำโชติโรงเรียนบ้้านไร่ทรายทองพญาลับแลกรรมการ
2. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวััดสระแก้วกรรมการ
4. นางเกษร ด่างเกษีโรงเรียนอนุบาลแม่เปิ่นกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ เจริญสุขโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
2. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
3. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ พันธ์ุสุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
6. นางเกษร ด่างเกษีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
2. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
3. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร ขำโขติโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
5. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
6. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
7. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
8. นายแสงศิลป์ พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอำไพ พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
2. นางสาวทวีพร ขำโชติโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เศรษฐพงษ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
2. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวธัญญนรี สระทองโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ คงสิบโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ พันธ์ุสุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
3. นายมงคล แก้วแดงโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
5. นายมานะ เลี้ยงสุขโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางสาวทวีพร ขำโชติโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
7. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนวังสำราญกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนวังสำราญกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนวังสำราญกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนวังสำราญกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
2. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
2. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
2. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร สุวรรณภูมิโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายพัลลภ สุ่มสกุลโรงเรียนวังสำราญกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์ สุกุลโชคเศรษฐีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นายกีรติ ภุมรโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร สุพรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นายปราณีต พันธุ์สุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
4. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นายสมพร สุพรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวชโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นายปราณีต พันธุ์สุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพร สุพรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นายรัตนะ ชาวนาโรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
3. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นางนิยดา เกิดกำไรโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทร์เวทโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
6. นายปราณีต พันธ์ุสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพร สุพรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นายรัตนะ ชาวนาโรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
3. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นางนิยดา เกิดกำไรโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
5. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทร์เวทโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
7. นายปราณีต พันธ์ุสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายพนัสชัย วิเชียรโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิืศรีสามัคคีกรรมการ
4. นายศราวุฒิ คำใบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
5. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นายศราวุฒิ คำใบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้้านโพธิ์สามัคคีกรรมการ
4. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตระกรุดกรรมการ
2. นายศราวุฒิ คำใบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นายศราวุฒิ คำใบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
4. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายพนัสชัย วิเชียรโรงเรียนคลองน้ำโจนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
2. นายศราวุฒิ คำใบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้า่นบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
2. นายศราวุฒิ คำใบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายอุกฤษฎ์ บุูรพาโรงเรียนบ้านโพธิืศรีสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายรัตนะ ชาวนาโรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
4. นางนิยดา เกิดกำไรโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทร์เวทโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
6. นายปราณีต พันธ์ุสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายรัตนะ ชาวนาโรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทร์เวทโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
5. นางนิยดา เกิดกำไรโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
6. นายปราณีต พันธ์ุสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นายรัตนะ ชาวนาโรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทร์เวทโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
5. นายปราณีต พันธ์ุสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางวิไล จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
2. นายรัตนะ ชาวนาโรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มงคลอิทร์เวทโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นายปราณีต พันธ์ุสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันทร์ ชาญกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นายจำรัส เสาแก้วโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ คำไบโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวกิตติญา หมอบอกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ บุญพุทธโรงเรียนปางสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาววิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ เครือภู่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
3. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางสาวอรรวรรณ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นางสาวแอลจิรา วิศวแสนสุขโรงเรียนบ้านหินดาษกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ เครือภู่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางสาววิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นางสาวแอลจิรา วิศวแสนสุขโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธานินทร์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวแอลจิรา วิศวแสนสุขโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
2. นางสาวแอลจิรา วิศวแสนสุขโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นางสาววิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
2. นางสาวพัชรพรรณ ปรากริมโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
4. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธานินทร์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
4. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
5. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายธานินทร์ บุุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวอรวรรรณ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
5. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชินโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายปฏิภาณ จันทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์โรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา แสงนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายปฏิภาณ จันทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เหล่าอินทร์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสาวชิดตะวัน จิรสินกุลโรจน์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา แสงนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางสาวนิโลบล เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มาประสพโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายกิตติ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
2. นางสาววัชรี กองพิกุลโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้วโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงนวมโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
5. นางสาวศรารัตน์ ชูนพรัตน์โรงเรียนบ้านสะเดาซ้ายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายกิตติ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นายจิรโรจน์ อรรคสินธ์โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศรารัตน์ ชูนพรัตน์โรงเรียนบ้านสะเดาซ้ายกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้วโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นางสาววัชรี กองพิกุลโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกนกรัตน์ อนุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายมานพ เสือกล้าโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ตาดีโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ หิริโอโรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ
4. นางสาววัชรา พวงผะกาโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
5. นายจิรโรจน์ อรรคสินธ์โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์กรรมการ
6. นางพรพิมล คำฟักโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
7. นางสุภา เศวตวนัสโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมานพ เสือกล้าโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ตาดีโรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ หิริโอโรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ
4. นางพรพิมล คำฟักโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
5. นายจิรโรจน์ อรรคสินธ์โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสุภา เศวตวนัสโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีกรรมการ
7. นางสาววัชรา พวงผะกาโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางระพีพรรณ เสาวมาลย์โรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
2. นางสาวกนกรัตน์ อนุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ระวังภัยโรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ์ อุลิตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางระพีพรรณ เสาวมาลย์โรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ อุลิตรโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
3. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี ระวังภัยโรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางสุรัตน์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวนันทิกา วิกิจการโกศลโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ปรุโป่งโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวแสงฟ้า กิจวงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นางหทัยชนก วงศ์กระจ่างโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวมัทนา สรณคมน์กรรมการ
2. นางรัตนาพร บุญตันกรรมการ
3. Mr.FENG ZIYINGกรรมการ
4. นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชินโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล สังข์เมืองโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่เปิ่นกรรมการ
3. นางจงกลรัตน์ จะนตโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางมณฑา วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)กรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ เกาตร์กรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิมล สังข์เมืองโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นางจงกลรัตน์ จะนตโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. นายธรรมศักดิ์ เริงเกษตร์กรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกรานต์ พันธ์ไม้โรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นางภัชญา กลั่นหุ่นโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา บูระพันธ์โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคีกรรมการ
5. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
6. นายวันชัย สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
7. นายทองอยู่ วงศ์ไพรบูลย์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสมัย อาจผึ่งโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
9. นายธีระศักดิ์ ศรีเสนโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิทักษ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางภัชญา กลั่นหุ่นโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
3. นายวันชัย สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
4. นายสุชาติ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. นายสุรเศรษฐ์ สุวรรณ์โรงเรียนวัดวังม้ากรรมการ
6. นายทองอยู่ วงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา บูระพันธ์โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคีกรรมการ
8. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปานกลิ่นโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
2. นายทองอยู่ วงศ์ไพรบูลย์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายกรานต์ พันธ์ไม้โรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
4. นายพรชัย สุภาตาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นายอาคุปต์ แข็งกล้าโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
6. นายสุชาติ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิทักษ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวอณุภา สุวรรณกรณ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
2. นางวาสนา เมฆสุขโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
3. นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ มีโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้กรรมการ
5. นายเอกสิทธิ์ ชูชั่งโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ วัดสุริวงศ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวอณุภา สุวรรณกรณ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ วัดสุริวงศ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางวาสนา เมฆสุขโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ มีโพธิ์โรงเรียนเขาแม่กระทู้กรรมการ
5. นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ชูชั่งโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจรรยา อัมรักษ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง ชาญถิ่นดงโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางอุษณีย์ อรุณโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ จันทร์บุญนาคโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสุนันธิญา แบบประเสริฐโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางหัทยา เถื่อนมาโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุนันธิญา แบบประเสริฐโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
2. นางขวัญจิรา กำไลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางจรรยา อัมรักษ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ อรุณโรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นางสาวมาลีนา พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง ชาญถิ่นดงโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นายวรเทพ วันกาลโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
2. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพสธร นามสง่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กรรมการ
2. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นางธีรนาฎ โภคาโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นายอุทัย ชังชั่วโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
3. นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางณัฎฐนิชชา พุทธิยาวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายพสธร นามสง่าสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
4. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นายพสธร นามสง่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
4. นายคำพันธ์ จันทราอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีระชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
3. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นายสำโรย เฉลิมวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ภัสสรโรงเรียนบ้านบ่อกระปุงกรรมการ
2. นางสาววันวิสา มานิ่มโรงเรียนหนองเจ็ดหาบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านโพธิืศรีสามัคคีกรรมการ
4. นายกมล หมีอิ่มโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
2. นายวรเทพ วันกาลโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางณัฎฐนิชชา พุทธิยาวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายคำพันธ์ จันทาอ่านโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นายภัทรกร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
3. นางปาณิศรา อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ เพ็งสร้อยโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสำเริง จันดาแก้วโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
4. นายวิจัย นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสำเริง จันดาแก้วโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
2. นางบุภาภรณ์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ เพ็งสร้อยโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวิจัย นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอดทน วันชนะโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
2. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางเอมอร คงคาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายถวิล แนวเนืองโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
5. นางนภาวรรณ รื่นณรงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ไพโรจน์โรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
2. นายอดทน วันชนะโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
3. นางสุภาพร ทาระการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางเอมอร คงคาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางนภาวรรณ ลื่นณรงค์โรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวราลักษณ์ ดิษเจริญโรงเรียนวัดวังม้ากรรมการ
2. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
3. นางปวีณา พิลึกโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวราลักษณ์ ดิษเจริญโรงเรียนวัดวังม้ากรรมการ
2. นางปวีณา พิลึกโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นางอารีย์ กิจสุรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายสุพจน์ ปานศิลาโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นางเกษร แก้วคำโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
4. นางชนากานต์ แปงพั๊วะโรงเรียนวัดมงคลสถิตกรรมการ
5. นางบางใบ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าแรตกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประดับ มาฉายโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
2. นางเกษร แก้วคำโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
3. นางสำรี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี รุ่งแจ้งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางจุรินทร์ กสิวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางบางไบ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าแรตกรรมการ
4. นายสุพจน์ ปานศิลาโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี รุ่งแจ้งโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสำรี เกษสาครโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
3. นางชนากานต์ แปงพั๊วะโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
2. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
3. นางวรรณา ทองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
4. นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางวรรณา ทองประสานโรงเรียนบบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
4. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศรีนวล หลวงจอกโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
2. นางจิดาภา อินทสระโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางสาววงเดือน จันทร์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร สมควรโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรกร สมควรโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นางจิดาภา อิทสระโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางสาววงเดือน จันทน์เทศโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวราลักษณ์ ดิษเจริญโรงเรียนวัดวังม้ากรรมการ
2. นางอารีย์ กิจสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
3. นางน้ำค้าง สาติบุตรโรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาสมุกกรรมการ
2. นางวรรณา คลองประสานโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางศุลีพร วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
4. นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทองโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธันยา เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางจิดาภา อินทสระโรงเรียนบ้้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางวัชรี สังสิริโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธันยา เจริญวงษ์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางจิดาภา อินทสระโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางวัชรี สังสิริโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางประคองศรี วิเศษศรีโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางเมริษา สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
3. นางสงวนศรี อยู่พุ่มโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
4. นางภิญญาพัชญ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
5. นางสมใจ ฝั้นแปงโรงเรียนบ้านเนินใหม่กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุวณีย์ สีชมภูโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางสมนึก ขันดาโรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
3. นางสาววินลดา พาหะพรมโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
4. นางสาวอริศา หิรัญโชติโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวสุนันทรา ถีติปริวัตร์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกชนิภา ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
2. นางกุญช์ชญา กรำเคนโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
3. นางประคองศรี วิเศษศรีโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางเมริษา สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
5. นางสงวนศรี อยู่พุ่มโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวกัลยรัตน์ ฉลาดแย้มโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวบุญเรือง สระมะโนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นางประคองศรี วิเศษศรีโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางเมริษา สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
5. นางลัดดา หลังพันธ์โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ วิรินทร์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
2. นางอัญชลี ปรารมภ์โรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางอาลัยลักษณ์ บุญนวมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคนึง ประกอบเพชรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางคนึง ประกอบเพชรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางรุ่งนภาภรณ์ ผู้วิเศษโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดาริกาพร สุขชัยสงค์โรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
2. นางนฤมล ลาอุบลโรงเรียนบ้านเขาจักจั่นกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย ชลิตพิรัตน์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดาริกาพร สุขชัยสงค์โรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
2. นางนฤมล ลาอุบลโรงเรียนบ้านเขาจักจั่นกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย ชลิตพิรัตน์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเสโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
2. นางสาวณงรัก ป้องป้อมโรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ
3. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดาริกาพร สุขชัยสงค์โรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
2. นางอาลัยลักษณ์ บุญนวมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเสโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านไตรราษฎร์อุปภัมภ์กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเสโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
2. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวดาริกาพร สุขชัยสงค์โรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเจือ สินบุญมาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางสาวดาริกา สุขชัยสงค์โรงเรียนวัดบ้านพลังกรรมการ
3. นางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเสโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
4. นางสาวปาวีณา ทองดีเขียวโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางคนึง ประกอบเพชรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางทิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นางสาวนันทนา นิลเพ็ชร์โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจินดารัตน์ ทองคำดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางรุ่งนภาภรณ์ ผู้วิเศษโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนา ทัพวัฒน์โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎรืกรรมการ
2. นางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเสโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์กรรมการ
3. นางสาวพิไลวรรณ น้ำชุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณิชชา มีขวัญโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ แสนปานโรงเรียนลานตะแบกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภมาส ทวีผลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านไตรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชลภรณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสวาท กาพรัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายฐิติ สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสวาท กาพรัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายฐิติ สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสวาท กาพรัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายฐิติ สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แย้มพรมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ วิรินทร์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
2. นางอัญชลี ปรารมภ์โรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านวังซ่านกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิฆัมพร กวางทุมโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวณงรัก ป้องป้อมโรงเรียนวัดประสาทวิถีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]