หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 4 4 4
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 3 8 5
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 11 16 11
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 3 1
5 085 โรงเรียนบูรพาศึกษา 0 0 0
6 013 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 23 81 31
7 015 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 9 7
8 016 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35 68 51
9 017 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 2 5 4
10 014 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 9 14 11
11 012 โรงเรียนบ้านคลองไทร 28 117 54
12 019 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 22 59 34
13 020 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 9 23 13
14 021 โรงเรียนบ้านดงคู้ 4 9 6
15 022 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 11 18 16
16 023 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 28 53 35
18 025 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 12 41 24
19 026 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 10 18 15
20 157 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 51 114 83
21 028 โรงเรียนบ้านตะกรุด 23 41 31
22 029 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 11 26 18
23 030 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 36 72 45
24 033 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 4 8 7
25 034 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 2 2 2
26 036 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 1 1
27 035 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 2 21 4
28 031 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 6 12 6
29 032 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 18 41 32
30 039 โรงเรียนบ้านนกคลาน 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 7 11 9
32 044 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 21 47 26
33 045 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 12 25 17
34 041 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 19 61 35
35 046 โรงเรียนบ้านปางขนุน 6 16 12
36 047 โรงเรียนบ้านปางงู 5 15 10
37 048 โรงเรียนบ้านปางชัย 13 35 23
38 049 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 22 73 46
39 050 โรงเรียนบ้านปางสุด 48 102 80
40 052 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 29 62 46
41 054 โรงเรียนบ้านมาบแก 8 12 12
42 055 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 7 20 10
43 056 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 4 12 8
44 058 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 8 32 14
45 059 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 35 111 61
46 060 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 22 33 28
47 061 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 1 3 2
48 062 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 9 13 9
49 063 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 7 8 7
50 064 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 7 31 17
51 065 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 18 6
52 067 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 14 11
53 066 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 10 24 17
54 068 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 35 90 58
55 069 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 3 2
56 070 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 7 5
57 072 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 5 4
58 071 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 4 5 5
59 074 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 2 6 4
60 075 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 0 0 0
61 076 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 5 7 5
62 077 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 2 2
63 080 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 6 13 10
64 156 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 2 3 2
65 081 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 6 5
66 078 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 7 7
67 079 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 6 11 10
68 082 โรงเรียนบ้านหินดาด 14 34 26
69 010 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 8 9 8
70 011 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 9 15 15
71 037 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 8 3
72 040 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 3 5 4
73 051 โรงเรียนบ้านเปราะ 2 2 2
74 018 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 2 2
75 053 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 20 46 31
76 083 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 1 2 1
77 084 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 29 53 39
78 038 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 11 21 12
79 057 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 11 24 14
80 087 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 9 21 12
81 091 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 1 0
82 092 โรงเรียนวัดคลองธรรม 8 16 12
83 093 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 6 15 9
84 094 โรงเรียนวัดคลองสาลี 2 4 2
85 095 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 15 24 15
86 096 โรงเรียนวัดจิกลาด 33 75 53
87 098 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 3 3 3
88 099 โรงเรียนวัดด่านช้าง 0 0 0
89 100 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 2 4 2
90 101 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 2 3 2
91 102 โรงเรียนวัดท่าแรต 2 4 3
92 104 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 6 23 11
93 105 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 3 9 5
94 106 โรงเรียนวัดบางแก้ว 14 25 18
95 107 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 7 11 11
96 110 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 14 21 17
97 113 โรงเรียนวัดบ้านวัง 3 6 4
98 112 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 1 1 1
99 108 โรงเรียนวัดบ้านแดน 0 0 0
100 109 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 20 65 35
101 111 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 19 39 27
102 114 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 9 23 15
103 116 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 6 9 7
104 117 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 3 4 4
105 118 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 9 13 10
106 119 โรงเรียนวัดวังม้า 21 54 36
107 120 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 3 12 3
108 121 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 7 14 9
109 122 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์ 1 1 1
110 123 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
111 124 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 3 2
112 125 โรงเรียนวัดสระแก้ว 7 12 7
113 126 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 3 9 4
114 127 โรงเรียนวัดสวนหลวง 20 37 23
115 128 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 3 3 3
116 129 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 19 39 30
117 130 โรงเรียนวัดหนองกรด 2 4 3
118 131 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1 3 2
119 132 โรงเรียนวัดหนองตางู 47 95 66
120 133 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 33 85 54
121 134 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 2 2 2
122 135 โรงเรียนวัดหนองยาว 20 30 27
123 136 โรงเรียนวัดหนองไร่ 4 11 7
124 137 โรงเรียนวัดหูกวาง 6 8 7
125 140 โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 0
126 088 โรงเรียนวัดเกาะเปา 5 10 7
127 089 โรงเรียนวัดเขาสมุก 5 15 8
128 090 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 5 8 8
129 097 โรงเรียนวัดเจริญผล 0 0 0
130 103 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 2 5 2
131 138 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 0 0 0
132 115 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 4 5 4
133 139 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 0 0 0
134 141 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 25 48 42
135 142 โรงเรียนสาขาธารมะยม 4 6 4
136 143 โรงเรียนสาขาบ้านปางสัก 0 0 0
137 144 โรงเรียนสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 0 0 0
138 145 โรงเรียนสาขาปางข้าวสาร 1 1 1
139 146 โรงเรียนสาขาสระหลวง 2 3 3
140 147 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 4 8 6
141 148 โรงเรียนหนองบอนใต้ 1 1 1
142 149 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 7 14 11
143 150 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 22 45 25
144 151 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 13 22 17
145 154 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 54 121 81
146 155 โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
147 153 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 15 44 26
148 152 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 38 124 66
149 001 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 33 75 55
150 006 โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี 0 0 0
151 086 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 14 27 17
152 007 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 8 14 10
153 008 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 8 13 10
154 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 7 15 8
รวม 1544 3513 2309
5822

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]