สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 36 9 5 3 50
2 บ้านปางสุด 28 10 6 2 44
3 บ้านคลองสมบูรณ์ 28 6 0 0 34
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 28 4 8 4 40
5 อนุบาลแม่เปิน 27 6 2 0 35
6 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 24 5 3 2 32
7 วัดจิกลาด 19 5 2 0 26
8 วัดหนองตางู 18 13 4 3 35
9 วัดหนองปลาไหล 16 11 1 1 28
10 บ้านวังชุมพร 15 8 3 1 26
11 บ้านดอนจังหัน 15 7 3 3 25
12 บ้านคลองไทร 14 10 2 0 26
13 อนุบาลชุมตาบง 14 4 2 0 20
14 เขาหินกราวประชาสรรค์ 13 5 5 3 23
15 บ้านพนาสวรรค์ 12 10 2 5 24
16 วัดสวนหลวง 12 5 3 0 20
17 บ้านใหม่ศรีนคร 12 1 2 2 15
18 วัดสังฆวิถี 11 2 3 2 16
19 สวนป่าแม่กะสี 10 4 2 1 16
20 บ้านงิ้วแบ้ 10 3 2 2 15
21 บ้านท่ามะกรูด 10 3 1 1 14
22 วัดบ้านไร่ 10 2 0 4 12
23 บ้านบ่อกระปุง 9 4 1 1 14
24 บ้านบึงหล่ม 9 3 3 1 15
25 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 9 2 0 0 11
26 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 9 1 2 2 12
27 บ้านตะแบกงาม 8 14 6 4 28
28 บ้านวังซ่าน 8 12 1 1 21
29 วัดหนองยาว 8 6 3 3 17
30 วัดบ้านไผ่ 8 6 2 2 16
31 บ้านคลองน้ำโจน 8 4 1 0 13
32 บ้านหินดาด 8 3 1 0 12
33 บ้านปางสวรรค์ 7 5 1 1 13
34 บ้านดงสีเสียด 7 2 2 0 11
35 บ้านตะกรุด 6 7 6 3 19
36 วัดบ้านพลัง 6 6 1 1 13
37 วัดวังม้า 6 3 4 4 13
38 บ้านชุมม่วง 6 2 0 0 8
39 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 6 1 2 0 9
40 บ้านมาบแก 6 1 1 0 8
41 วัดบางแก้ว 5 4 3 0 12
42 บ้านตลิ่งสูง 5 2 1 2 8
43 บ้านลานตะแบก 5 2 0 0 7
44 บ้านไทรทองสามัคคี 5 2 0 0 7
45 บ้านยอดห้วยแก้ว 5 0 1 0 6
46 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 4 8 1 1 13
47 บ้านดอนพลอง 4 4 3 1 11
48 บ้านตะเคียนงาม 4 4 2 1 10
49 วัดสระแก้ว 4 3 0 0 7
50 บ้านศรีไกรลาศ 4 2 1 3 7
51 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 1 1 7
52 วัดวิวิตตาราม 4 2 0 1 6
53 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 4 1 3 3 8
54 วัดหูกวาง 4 1 1 0 6
55 บ้านบุรีรัมย์ 3 4 3 1 10
56 ชุมชนบ้านดอนโม่ 3 4 2 1 9
57 วัดประสาทวิถี 3 4 1 0 8
58 บ้านปางชัย 3 3 2 1 8
59 บ้านวังน้ำขาว 3 3 2 1 8
60 บ้านวังยิ้มแย้ม 3 3 1 0 7
61 บ้านปางขนุน 3 3 0 0 6
62 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 3 2 4 0 9
63 วัดมงคลสถิตย์ 3 1 2 0 6
64 ไทยรัฐวิทยา 59 3 1 2 0 6
65 บ้านศรีทอง 3 1 1 1 5
66 บ้านหนองไม้ 3 1 0 1 4
67 บ้านปางงู 3 1 0 0 4
68 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
69 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 2 4 2 0 8
70 บ้านหนองละมาน 2 4 0 0 6
71 หัดไทยวิทยาอุทิศ 2 3 1 1 6
72 วัดเขาห้วยลุง 2 3 0 0 5
73 วัดจันทร์ทอง 2 2 5 1 9
74 บ้านบึงราษฎร์ 2 2 2 0 6
75 บ้านหนองคล้า 2 2 1 0 5
76 จันทราราษฎร์ 2 2 0 0 4
77 บ้านหนองจิกรี 2 2 0 0 4
78 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
79 วัดคลองสองหน่อ 2 1 2 0 5
80 บ้านยุบใหญ่ 2 1 1 0 4
81 วัดบ้านคลอง 2 1 1 0 4
82 บ้านวังสำราญ 2 1 1 0 4
83 บ้านทุ่งตัน 2 1 1 0 4
84 วัดเกาะเปา 2 1 0 2 3
85 วัดธรรมจริยาวาส 2 1 0 1 3
86 บ้านคลองม่วง 2 0 2 0 4
87 วัดเขาสมุก 2 0 1 0 3
88 วัดดงหนองหลวง 2 0 0 1 2
89 บ้านหนองเสือ 2 0 0 1 2
90 บ้านวังหิน 2 0 0 0 2
91 วัดท่างิ้ว 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองชำนาญ 2 0 0 0 2
93 วัดหนองมะขาม 2 0 0 0 2
94 บ้านเขาจั๊กจั่น 1 3 0 2 4
95 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 2 4 1 7
96 วัดคลองธรรม 1 2 3 1 6
97 บ้านท่าตะโก 1 2 2 0 5
98 วัดหนองไร่ 1 2 1 0 4
99 วัดโพธิ์ขวัญ 1 2 0 0 3
100 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 0 3
101 บ้านเนินใหม่ 1 1 1 0 3
102 สาขาธารมะยม 1 1 0 1 2
103 วัดมาบมะขาม 1 1 0 1 2
104 บ้านเปราะ 1 1 0 0 2
105 บ้านโคกกว้าง 1 1 0 0 2
106 สาขาสระหลวง 1 1 0 0 2
107 บ้านหนองเจ็ดหาบ 1 1 0 0 2
108 วัดตาสังใต้ 1 1 0 0 2
109 วัดเทพสถาพร 1 1 0 0 2
110 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 2 0 3
111 บ้านเทพมงคลทอง 1 0 2 0 3
112 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
113 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 0 1
114 บ้านสะเดาซ้าย 1 0 0 0 1
115 วัดบ้านวังดินดาด 1 0 0 0 1
116 หนองบอนใต้ 1 0 0 0 1
117 เยาวชนพัฒนา 0 7 3 3 10
118 ไตรประชาสามัคคี 0 3 2 0 5
119 บ้านหนองน้ำเขียว 0 2 3 0 5
120 บ้านดงคู้ 0 2 1 1 3
121 วัดสวนขวัญ 0 2 1 0 3
122 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 2 0 1 2
123 วัดคลองสาลี 0 2 0 0 2
124 บ้านทุ่งท่าเสา 0 1 1 0 2
125 บ้านคลองสำราญ 0 1 0 1 1
126 วัดหนองกรด 0 1 0 1 1
127 บ้านหนองน้ำแดง 0 1 0 0 1
128 วัดหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
129 บ้านหนองแฟบ 0 1 0 0 1
130 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 0 0 1
131 บ้านวังทับเกวียน 0 1 0 0 1
132 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 0 1 0 0 1
133 สาขาปางข้าวสาร 0 1 0 0 1
134 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 2 1 2
135 วัดท่าแรต 0 0 2 0 2
136 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 0 1
137 วัดคลองจินดา 0 0 1 0 1
138 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 1 0
139 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0
รวม 692 370 188 103 1,250