สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 33 9 5 3 47
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ 28 3 7 3 38
3 อนุบาลแม่เปิน 25 6 2 0 33
4 บ้านคลองสมบูรณ์ 25 4 0 0 29
5 บ้านปางสุด 23 10 6 2 39
6 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 20 4 3 2 27
7 วัดจิกลาด 18 5 2 0 25
8 วัดหนองปลาไหล 16 11 1 1 28
9 บ้านวังชุมพร 15 8 3 1 26
10 บ้านดอนจังหัน 15 7 3 3 25
11 บ้านคลองไทร 14 10 2 0 26
12 เขาหินกราวประชาสรรค์ 13 5 4 3 22
13 อนุบาลชุมตาบง 13 3 2 0 18
14 วัดสวนหลวง 12 5 3 0 20
15 วัดหนองตางู 10 12 4 3 26
16 สวนป่าแม่กะสี 10 4 2 1 16
17 บ้านงิ้วแบ้ 10 3 2 2 15
18 วัดสังฆวิถี 10 1 3 2 14
19 บ้านพนาสวรรค์ 9 10 2 5 21
20 บ้านบึงหล่ม 9 3 3 1 15
21 บ้านท่ามะกรูด 9 3 1 1 13
22 บ้านตะแบกงาม 8 14 6 4 28
23 วัดหนองยาว 8 6 3 3 17
24 วัดบ้านไผ่ 8 6 2 2 16
25 บ้านบ่อกระปุง 8 4 1 0 13
26 บ้านคลองน้ำโจน 8 3 1 0 12
27 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 8 2 0 0 10
28 บ้านใหม่ศรีนคร 8 1 2 2 11
29 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 7 1 2 1 10
30 บ้านตะกรุด 6 7 6 3 19
31 บ้านวังซ่าน 6 7 1 1 14
32 วัดบ้านพลัง 6 6 1 1 13
33 บ้านหินดาด 6 3 1 0 10
34 บ้านดงสีเสียด 6 2 2 0 10
35 บ้านชุมม่วง 6 2 0 0 8
36 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 6 1 2 0 9
37 บ้านมาบแก 6 1 1 0 8
38 บ้านปางสวรรค์ 5 5 1 1 11
39 วัดบางแก้ว 5 4 3 0 12
40 บ้านลานตะแบก 5 2 0 0 7
41 วัดบ้านไร่ 5 1 0 4 6
42 บ้านยอดห้วยแก้ว 5 0 1 0 6
43 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 4 8 1 1 13
44 บ้านดอนพลอง 4 4 3 1 11
45 บ้านตะเคียนงาม 4 4 2 1 10
46 วัดวังม้า 4 3 3 3 10
47 วัดสระแก้ว 4 3 0 0 7
48 บ้านศรีไกรลาศ 4 2 1 3 7
49 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 1 1 7
50 บ้านตลิ่งสูง 4 2 1 1 7
51 วัดวิวิตตาราม 4 2 0 1 6
52 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 4 1 3 3 8
53 วัดหูกวาง 4 1 1 0 6
54 บ้านบุรีรัมย์ 3 4 3 1 10
55 บ้านวังยิ้มแย้ม 3 3 1 0 7
56 บ้านปางขนุน 3 3 0 0 6
57 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 3 2 4 0 9
58 วัดมงคลสถิตย์ 3 1 2 0 6
59 ไทยรัฐวิทยา 59 3 1 2 0 6
60 บ้านศรีทอง 3 1 1 1 5
61 บ้านปางงู 3 1 0 0 4
62 บ้านไทรทองสามัคคี 3 1 0 0 4
63 บ้านหนองไม้ 3 0 0 1 3
64 ชุมชนบ้านดอนโม่ 2 4 2 1 8
65 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 2 4 2 0 8
66 บ้านหนองละมาน 2 4 0 0 6
67 บ้านปางชัย 2 3 2 1 7
68 หัดไทยวิทยาอุทิศ 2 3 1 1 6
69 วัดประสาทวิถี 2 3 1 0 6
70 วัดเขาห้วยลุง 2 3 0 0 5
71 วัดจันทร์ทอง 2 2 5 1 9
72 บ้านบึงราษฎร์ 2 2 2 0 6
73 บ้านหนองคล้า 2 2 1 0 5
74 จันทราราษฎร์ 2 2 0 0 4
75 บ้านหนองจิกรี 2 2 0 0 4
76 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 2 2 0 0 4
77 วัดคลองสองหน่อ 2 1 2 0 5
78 บ้านวังน้ำขาว 2 1 1 1 4
79 บ้านยุบใหญ่ 2 1 1 0 4
80 วัดบ้านคลอง 2 1 1 0 4
81 บ้านวังสำราญ 2 1 1 0 4
82 บ้านทุ่งตัน 2 1 1 0 4
83 วัดเกาะเปา 2 1 0 2 3
84 วัดธรรมจริยาวาส 2 1 0 1 3
85 บ้านหนองจิก 2 1 0 0 3
86 บ้านคลองม่วง 2 0 2 0 4
87 วัดเขาสมุก 2 0 1 0 3
88 วัดดงหนองหลวง 2 0 0 1 2
89 บ้านหนองเสือ 2 0 0 1 2
90 บ้านวังหิน 2 0 0 0 2
91 วัดท่างิ้ว 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองชำนาญ 2 0 0 0 2
93 วัดหนองมะขาม 2 0 0 0 2
94 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 2 4 1 7
95 วัดคลองธรรม 1 2 3 0 6
96 บ้านท่าตะโก 1 2 2 0 5
97 วัดหนองไร่ 1 2 1 0 4
98 บ้านเขาจั๊กจั่น 1 2 0 2 3
99 วัดโพธิ์ขวัญ 1 2 0 0 3
100 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 0 3
101 บ้านเนินใหม่ 1 1 1 0 3
102 สาขาธารมะยม 1 1 0 1 2
103 วัดมาบมะขาม 1 1 0 1 2
104 บ้านเปราะ 1 1 0 0 2
105 บ้านโคกกว้าง 1 1 0 0 2
106 สาขาสระหลวง 1 1 0 0 2
107 บ้านหนองเจ็ดหาบ 1 1 0 0 2
108 วัดตาสังใต้ 1 1 0 0 2
109 วัดเทพสถาพร 1 1 0 0 2
110 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 2 0 3
111 บ้านเทพมงคลทอง 1 0 0 0 1
112 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
113 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 0 1
114 บ้านสะเดาซ้าย 1 0 0 0 1
115 วัดบ้านวังดินดาด 1 0 0 0 1
116 หนองบอนใต้ 1 0 0 0 1
117 เยาวชนพัฒนา 0 7 3 3 10
118 ไตรประชาสามัคคี 0 3 2 0 5
119 บ้านหนองน้ำเขียว 0 2 3 0 5
120 บ้านดงคู้ 0 2 1 1 3
121 วัดสวนขวัญ 0 2 1 0 3
122 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 2 0 1 2
123 วัดคลองสาลี 0 2 0 0 2
124 บ้านทุ่งท่าเสา 0 1 1 0 2
125 วัดหนองกรด 0 1 0 1 1
126 บ้านหนองน้ำแดง 0 1 0 0 1
127 วัดหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
128 บ้านหนองแฟบ 0 1 0 0 1
129 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 0 0 1
130 บ้านคลองสำราญ 0 1 0 0 1
131 บ้านวังทับเกวียน 0 1 0 0 1
132 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 0 1 0 0 1
133 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 2 1 2
134 วัดท่าแรต 0 0 2 0 2
135 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 0 1
136 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 1 0
137 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0
รวม 630 349 181 96 1,256