สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 12 5 13 30 33 9 5 3 47
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ 11 9 3 23 28 3 7 3 38
3 อนุบาลแม่เปิน 10 8 5 23 25 6 2 0 33
4 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 10 3 4 17 20 4 3 2 27
5 บ้านปางสุด 9 8 7 24 23 10 6 2 39
6 บ้านดอนจังหัน 9 6 3 18 15 7 3 3 25
7 บ้านคลองสมบูรณ์ 8 3 2 13 25 4 0 0 29
8 บ้านคลองไทร 6 5 4 15 14 10 2 0 26
9 วัดจิกลาด 5 4 2 11 18 5 2 0 25
10 สวนป่าแม่กะสี 5 4 2 11 10 4 2 1 16
11 บ้านท่ามะกรูด 5 3 1 9 9 3 1 1 13
12 วัดหนองตางู 4 5 5 14 10 12 4 3 26
13 บ้านงิ้วแบ้ 4 4 2 10 10 3 2 2 15
14 บ้านคลองน้ำโจน 4 1 2 7 8 3 1 0 12
15 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 0 0 4 4 2 1 1 7
16 เขาหินกราวประชาสรรค์ 3 5 4 12 13 5 4 3 22
17 วัดสวนหลวง 3 4 4 11 12 5 3 0 20
18 อนุบาลชุมตาบง 3 3 1 7 13 3 2 0 18
19 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 3 3 1 7 8 2 0 0 10
20 บ้านบึงหล่ม 3 1 5 9 9 3 3 1 15
21 บ้านพนาสวรรค์ 3 1 3 7 9 10 2 5 21
22 บ้านบ่อกระปุง 3 1 1 5 8 4 1 0 13
23 บ้านปางสวรรค์ 3 1 1 5 5 5 1 1 11
24 บ้านหินดาด 3 1 0 4 6 3 1 0 10
25 บ้านดงสีเสียด 3 1 0 4 6 2 2 0 10
26 วัดหนองยาว 2 5 0 7 8 6 3 3 17
27 บ้านชุมม่วง 2 2 1 5 6 2 0 0 8
28 วัดบางแก้ว 2 2 1 5 5 4 3 0 12
29 วัดบ้านไร่ 2 2 0 4 5 1 0 4 6
30 บ้านใหม่ศรีนคร 2 1 3 6 8 1 2 2 11
31 บ้านศรีไกรลาศ 2 1 0 3 4 2 1 3 7
32 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 1 0 3 4 1 3 3 8
33 วัดเขาสมุก 2 1 0 3 2 0 1 0 3
34 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 2 0 0 2 4 8 1 1 13
35 บ้านตะเคียนงาม 2 0 0 2 4 4 2 1 10
36 บ้านบุรีรัมย์ 2 0 0 2 3 4 3 1 10
37 บ้านยุบใหญ่ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
38 วัดสังฆวิถี 1 5 2 8 10 1 3 2 14
39 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1 4 2 7 6 1 2 0 9
40 บ้านมาบแก 1 4 1 6 6 1 1 0 8
41 วัดหนองปลาไหล 1 3 8 12 16 11 1 1 28
42 บ้านตะแบกงาม 1 3 3 7 8 14 6 4 28
43 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1 3 2 6 7 1 2 1 10
44 จันทราราษฎร์ 1 3 0 4 2 2 0 0 4
45 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 2 1 4 5 0 1 0 6
46 วัดสระแก้ว 1 2 0 3 4 3 0 0 7
47 วัดมงคลสถิตย์ 1 2 0 3 3 1 2 0 6
48 บ้านปางงู 1 1 1 3 3 1 0 0 4
49 บ้านหนองคล้า 1 1 0 2 2 2 1 0 5
50 บ้านหนองจิกรี 1 1 0 2 2 2 0 0 4
51 วัดดงหนองหลวง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
52 บ้านวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 วัดท่างิ้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านลานตะแบก 1 0 3 4 5 2 0 0 7
55 วัดบ้านคลอง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
56 วัดหูกวาง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
57 ไทยรัฐวิทยา 59 1 0 0 1 3 1 2 0 6
58 วัดเขาห้วยลุง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
59 วัดจันทร์ทอง 1 0 0 1 2 2 5 1 9
60 บ้านวังสำราญ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
61 บ้านหนองเสือ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
62 บ้านเปราะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
64 บ้านวังชุมพร 0 7 6 13 15 8 3 1 26
65 วัดบ้านไผ่ 0 4 1 5 8 6 2 2 16
66 บ้านดอนพลอง 0 2 1 3 4 4 3 1 11
67 บ้านตลิ่งสูง 0 1 3 4 4 2 1 1 7
68 บ้านตะกรุด 0 1 1 2 6 7 6 3 19
69 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 1 1 2 3 2 4 0 9
70 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 1 1 2 2 4 2 1 8
71 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 1 1 2 2 4 2 0 8
72 บ้านบึงราษฎร์ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
73 เยาวชนพัฒนา 0 1 1 2 0 7 3 3 10
74 วัดบ้านพลัง 0 1 0 1 6 6 1 1 13
75 บ้านหนองละมาน 0 1 0 1 2 4 0 0 6
76 บ้านทุ่งตัน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
77 วัดธรรมจริยาวาส 0 1 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านหนองชำนาญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านเขาแม่กระทู้ 0 1 0 1 1 2 4 1 7
80 บ้านเทพมงคลทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดคลองสาลี 0 1 0 1 0 2 0 0 2
82 บ้านหนองน้ำแดง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
83 บ้านปางขนุน 0 0 4 4 3 3 0 0 6
84 บ้านศรีทอง 0 0 2 2 3 1 1 1 5
85 บ้านหนองจิก 0 0 2 2 2 1 0 0 3
86 วัดโพธิ์ขวัญ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
87 ไตรประชาสามัคคี 0 0 2 2 0 3 2 0 5
88 วัดวิวิตตาราม 0 0 1 1 4 2 0 1 6
89 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 1 1 3 3 1 0 7
90 บ้านหนองไม้ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
91 วัดประสาทวิถี 0 0 1 1 2 3 1 0 6
92 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
93 บ้านวังน้ำขาว 0 0 1 1 2 1 1 1 4
94 วัดเกาะเปา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
95 วัดหนองมะขาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 วัดคลองธรรม 0 0 1 1 1 2 3 0 6
97 วัดหนองไร่ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
98 สาขาธารมะยม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
99 บ้านโคกกว้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
100 สาขาสระหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านดงคู้ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
103 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
104 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
105 บ้านวังซ่าน 0 0 0 0 6 7 1 1 14
106 วัดวังม้า 0 0 0 0 4 3 3 3 10
107 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
108 บ้านปางชัย 0 0 0 0 2 3 2 1 7
109 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
110 วัดคลองสองหน่อ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
111 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
112 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 2 2 0 5
113 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 0 0 0 1 2 0 2 3
114 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 บ้านเนินใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 วัดมาบมะขาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดตาสังใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 วัดเทพสถาพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านสะเดาซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดบ้านวังดินดาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 หนองบอนใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 2 3 0 5
125 วัดสวนขวัญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
126 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
127 วัดหนองกรด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
128 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านคลองสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านวังทับเกวียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 2 1 2
134 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 0 2 0 2
135 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 170 150 506 630 349 181 96 1,160