รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงวรนิต  พัฒน์ศิริ
 
1. นางสุวภา   นิเทศธัญญกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย
 
1. นางอารมณ์  องอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอาภาพร  แก้วบุตรสา
 
1. นางสาวประนอม  ลิ้มมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เณยา
 
1. นางคนึง  ประกอบเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปราะ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  สามัญตระกูล
 
1. นางจันจิรา  เผือกจีน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วโต
 
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพล  พะเยาว์น้อย
 
1. นางวิภาดา  บุญอิ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1. เด็กหญิงนันชิดา  ราชแสง
 
1. นางเกษศิรินทร์  ขาวกระฉ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุธินี  โกสุมา
 
1. นางหัทยา  เถื่อนมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงชรัญยา   พรหมชาติ
2. เด็กหญิงวิชิตา  ไชยมี
3. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญเพิ่ม
 
1. นางวิไล   จันทร์สงเคราะห์
2. นางสาวศิริพร  คำมะรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องภพ  ศาลางาม
2. เด็กหญิงพรกมล  เพียหาเทศ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  เลิศชัยสุวรรณ
2. นายชัยยศ  เมืองสอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์   พันธุ์กสิกรรม
2. เด็กชายธานินท์   ทับทิม
 
1. นางวิไล   จันทร์สงเคราะห์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปั้นนาค
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กหญิงจีราภา  แสงเงิน
 
1. นางวาสนา  ศิริชาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เชยจันทร์
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ทับทิมพันธ์
2. เด็กชายพชร  จันทะโพธิ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  บัวผัน
 
1. นายธำรงค์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงดาวประกาย  บางชัยภูมิ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นามแสงผา
 
1. นางสาวกมลชนก  วันแก้ว
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาดวิจิตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
3. เด็กหญิงอรษา  แสงระโส
 
1. นางปวีณา  จั่นรัตน์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ชาญถิ่นดง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงเกวลิน  มีประสาตร์
2. เด็กหญิงเครือจันทร์  แสงสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพชรดา   สองศรี
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางบังอร  ไกรรอด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงธัศชา  เหล่ารอด
2. เด็กหญิงรวิพร  แซ่ฮ้อ
 
1. นายธำรงค์  ยอดดำเนิน
2. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรดา  แก้วภาพ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุฑารัตน์   กองจิว
2. นางสาวสุภาภรณ์   โชระเวก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กชายอลงกต  อินเฉลิม
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทรโชติ
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  สาน้อย
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายบัณฑิตหนุ่ม  กำนันไท
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แค้วสูงเนิน
3. เด็กชายศรัณย์  สมัครเขตกิจ
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางชุติมา  เกษสุภะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงปิ่นปฐวี  รอบแคว้น
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ประเชิญ
3. เด็กชายอมรเทพ  ศรีรองนา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิมสาร
2. นางสาววรรณศิริ  แจ่มหม้อ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงขวัญลักษณ์  ภูวนารถ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยูซูฟี
3. เด็กหญิงพรชิตา  หงษ์ดำเนิน
 
1. นายพิสิทธิ์  นิยมลักษณ์
2. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปัฐมวดี   ศักดิ์ตาวงค์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   เถาหลง
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ศรีชุม
 
1. นางสาวเยาวเรศ    เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์   ยอดตลาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา  กาวี
2. เด็กหญิงอชิรญา  อุทุมภา
3. เด็กหญิงอะชาฎา  พุ่มทอง
 
1. นายยอดชาย  มานิ่ม
2. นายอุดม  มิภัยทูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   เอี่ยมน้อย
2. เด็กหญิงนันทิกานต์   ขำกระแสร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   แสนแก้ว
 
1. นางสาวกมลทิพย์   ชมชาติ
2. นายประสงค์   ภูลำพา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายบัญชา  วงศ์เกษม
2. เด็กชายพรศักดิ์  จันทราสา
3. เด็กชายสุริยะ  ทองแกมแก้ว
 
1. นางจำลักษณ์  คำแผลง
2. นางสาวธารทิพย์  แว่นแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1. เด็กหญิงการะเกด  วังอรุณ
2. เด็กหญิงนิลัดดา  บุษมาต
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา  นำแสง
 
1. นางสาวนลินนิภา  โคสันเทียะ
2. นางสาวปาริชาติ  ประมูลทรัพย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายณัทมน  มาสุข
2. เด็กชายธนพล  พืชนะสุข
 
1. นายสิทธิยา  อาจวิชัย
2. นายบัณฑิต  ช่อพฤกษา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พิลึก
2. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ชารีวัน
 
1. นายยอดชาย  มานิ่ม
2. นายจตุพร  โชติขุนทด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 1. เด็กชายพงศกร  ศิริสาร
2. เด็กชายวิชญ์พล   อ่วมบังศรี
 
1. นายคำรณ  แจ้งเปีย
2. นางสาวรจนา  การะภักดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายลัทธพล  ปิ่นทกุล
2. เด็กชายวริษฐา  กำพาพันธ์
 
1. นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว
2. นางสาวธนาภา  สุวรรณเพ็ช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายณัฐพล  พรมพินิจ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พวงผ่อง
 
1. นายวงศ์ปราชญ์  พันธุ์สุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธนากร  แก่นจันทร์
2. เด็กชายสนธยา  ดีจ่าง
 
1. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
2. นางสาวกันยา  ศรีเดช
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ขำไพลี
2. เด็กชายรุ่งสริยา  ดีจ่าง
 
1. นายเหรียญชัย  จั่นรัตน์
2. นางสาววรรณา  ทัพทวี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงทัสนันท์  เกณเกตุกรณ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เจนจบ
3. เด็กชายประจักษ์  พระสว่าง
4. เด็กหญิงพรชนก  คำคูณ
5. เด็กหญิงอารีย์  จันรัตน์
 
1. นางสาวกิตติญา  หมอบอก
2. นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ยศบุญเรือง
2. เด็กหญิงณภัทร  แสนคำนวน
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สิงห์หา
4. เด็กหญิงมนธิชา  นาดี
5. เด็กหญิงเปรมิกา  แสนคำนวน
 
1. นางพิมพการัง  บุญล้อม
2. นางสมัย  แสงวัชรสุนทร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรภิรมย์
2. เด็กหญิงนุชชิตา  ชุชัยสงค์
3. เด็กหญิงประภัสสร  จรัสพันธ์
4. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วดอนรี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ภิญโญทรัพย์
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปียนคร
2. เด็กหญิงชัชวรรณ  นันที
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นกสิกรณ์
5. เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโนเรียดอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางฑิฆัมพร  กวางทุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เก็งเขตต์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรืองวงษ์
3. เด็กชายวัทธิกร  สระแก้ว
4. เด็กหญิงศุภสุตา  สุขแซม
5. เด็กชายสุพัฒนพงษ์  ยอดเจริญ
 
1. นางคนึง  ภัสสร
2. นางปราณี  สังข์ทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   รักงาน
2. เด็กหญิงพัชริน   ถิ่นกมุทธ์
3. เด็กหญิงวรัญญา   แว่นแก้ว
4. เด็กหญิงอทิตยา   ขิงสันเทียะ
5. เด็กหญิงโสรญา   สุประทัส
 
1. นางภัทรวดี   สีขำ
2. นางสุทธินี   นาคสังข์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงบุษกร  นิสัยพราหม
2. เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อสาย
3. เด็กหญิงวิยะดา  อ่วมกลาง
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีดำ
5. เด็กชายเอกรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  จิ๋วแหยม
2. นางสาวจุไรพร  จะตุระพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ควรเรียน
2. เด็กหญิงนนฐชา  ลาภา
3. เด็กหญิงนิภาพร  บุญลา
4. เด็กหญิงนิภาพร  คุ้มวงษ์
5. เด็กหญิงศศิภา  ธงชัย
 
1. นายธนฤตย์  ศิริเมธีกุล
2. นางสาวปวีณา  โยธาภักดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กหญิงกฤติยา  กล้าสาริกิจ
2. เด็กหญิงกาญสิริ   คุ้มสะอาด
3. เด็กหญิงณิชมน   แป้นตระกูล
4. เด็กชายดนัยณัฐ   สิทธิไกร
5. เด็กชายธีรเดช   รักประสงค์
6. เด็กชายบารมี   ดงชะอม
7. เด็กหญิงประไพศรี   คล้ายแป้น
8. เด็กหญิงพันธ์ุพสา  รักประสงค์
9. เด็กชายมนัญชัย   บุญเนตร
10. เด็กหญิงรัตติกาล   งามแสง
11. เด็กชายวันชัย   คุ้มอยู่
12. เด็กหญิงสายรุ้ง   พวงสมบัติ
13. เด็กหญิงอมรา   แพรน้อย
14. เด็กหญิงอาภาภัทร  มั่นสุ่ม
15. เด็กหญิงเกศยา  แป้นตระกูล
16. เด็กหญิงแก้วตา   หาดเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   จรูญเรือง
2. นางสาววันเพ็ญ   กุมมาน้อย
3. นายสมนึก   ภัสสร
4. นายนพรัตน์    บุญอ้น
5. นางสาวจิราพัชร   เต๋งจงดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตะแบก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคกทับทิม
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ช้างปาน
3. เด็กหญิงจันทรวิมล  เอกระ
4. เด็กชายจิรสิน  เผินสูงเนิน
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำศรี
6. เด็กชายชาคริต  วงคฺ์ศรีเทพ
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มเจริญ
8. เด็กชายธนากร  สีทองลาด
9. เด็กชายธานี  อ่องทิพย์
10. เด็กหญิงนันทวรรณ  พรมศักดิ์
11. เด็กชายพรรลพ  กรีสง่า
12. เด็กชายมานะชัย  ชะนะทอง
13. เด็กชายวิษณุ  ชมภู
14. เด็กชายวีรพล  แก้วอรุณ
15. เด็กหญิงสายฤดี  ศรีเพ็ชร
16. เด็กชายสุชิน  เมนไทยสงค์
17. เด็กหญิงสุนิสา  มากผ่อง
18. เด็กชายอดิเทพ  เจ๊กชำนาญ
19. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ใบฉัน
20. เด็กชายเมธี  ทองคำศรี
 
1. นางจิตพิสุทธิ์  โตมิ
2. นางน้ำอ้อย  ฤทธิ์บำรุง
3. นางสาวปวัลลดา  เนียมนิยม
4. นางสาวธวัลรัตน์  อ่อนราษฎร์
5. นางสาวสมบัติ  สาระไกร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เอกระ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เสงี่ยมแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงสาธนี  ฉายาชวลิต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีปาน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายนันทร  บัวโกร๋น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  แสงศรีธูป
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนเหล่าคำ
2. เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางภัคขลี  ทรงฉาย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ   ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ   สงมา
 
1. นางสาวนิภาพร    ประกอบกุล
2. นางสาวสุจิตตา   วิชัยศร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงสุมินตรา   อุ่นใจ
2. เด็กชายเลิศชัย   อุ่นใจ
 
1. นายสุรพงษ์   พูนหมี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายเกิด
3. เด็กหญิงฐิติพร  บุญยืด
4. เด็กหญิงณิชากร  บุญยืด
5. เด็กหญิงปรียา  หอมจันทร์
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  อยู่โพธิ์
7. เด็กหญิงพิมณภัทร  เสมอดี
8. เด็กหญิงวริศรา  เชี่ยวชาญ
9. เด็กหญิงสกลสุภา  บุญยืด
10. เด็กหญิงเกศินี  สมงาม
 
1. นางสาวลลิตา  โพธิ์อภัย
2. นางธนวรรณ  จำเนียรศิลป์
3. ว่าที่ร้อยโทปภาวิน  เวสานุชาติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิลึก
2. เด็กหญิงจันทนิภา   เชิดสุพรรณ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ธานุวัตร
4. เด็กหญิงนภวรรณ   จุลมุสิก
5. เด็กหญิงพัชรภรณ์   จุลมุสิ
6. เด็กหญิงยลดา  ไพรนาค
7. เด็กหญิงรัชณีวรรณ  พินิกัล
8. เด็กหญิงรัตติยา   นาคแกมแก้ว
9. เด็กหญิงวนิดา  เรืองฤทธิ์
10. เด็กหญิงศิริศา  ศิริพุฒ
11. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทบัติ
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศาสตร์ศรี
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ขังเขตต์
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองใบ
15. เด็กหญิงเมธาวี  จุลมุสิก
 
1. นางนวรัตน์  เพียรกสิกิจ
2. นายวีระชัย  เอี่ยมสะอาด
3. นางวิภา  เอี่ยมสะอาด
4. นายพชรกมล  พิลึก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ผดุง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วงษานิล
3. เด็กหญิงนริศรา  แจ้งแสง
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  โยตะนันท์
5. เด็กหญิงปรารถนา  บุตรพรม
6. เด็กหญิงพรกนก  ผิวทอง
7. เด็กหญิงพรชิตา  สิทธิ
8. เด็กหญิงพุธิตา  ปานหลุมเข้า
9. เด็กหญิงวรรณนิษา  ภู่ทอง
10. เด็กหญิงวรัชยา  สดุดี
11. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงศศิธร  พูลเขตกิจ
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองคำขาว
14. เด็กหญิงสุกานดา  คลังนาค
15. เด็กหญิงสุภามาศ  โนนทัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิลึก
2. นางสาวอสมา  ทาระการ
3. นางสาวธิติมา  บุญอิ่ม
4. นางกัลยกร  นิ่มยี่สุ่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายฤทธิพล  เรืองปรีชา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทาอุบล
 
1. นางสาวกรแก้ว  แกว่นถิ่นเถื่อน
2. นางสาวจำเนียร  นาควิจิตร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สาสนาม
 
1. นายธนรินทร์   โอชะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้ววงษา
 
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางสิรีลักษณ์  สายสุวรรณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงประกาย  แก้วพันธกิจ
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กหญิงภารดี  แพงเพชร
 
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  อินทราณุสรณ์
 
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. นางสาวยศวดี   สวัสดี
 
1. นายวิทยา   โฉมอัมฤทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรื่นฤดี   เพียซิน
 
1. นายรุ่ง    จะนต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายวรเชษฐ์  โลเลิศ
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา   ฉายจินดา
 
1. นางสาวอำไพ  พุทธวงค์
2. นายปรเมษฐ์  ศรีทาสังข์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงชุติมา  ขาวเผือก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุ้มครอง
 
1. นางสาวอำไพ  พุทธวงค์
2. นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  สุธรรมา
2. เด็กหญิงเกษร  สันพิจิตร
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายวศิน  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงรัตนวารี  กรวดสำโรง
3. เด็กหญิงวนันพร  สีดิบ
 
1. นางทิพยสุคนธ์   มังกรวงศ์
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ครองชิต
2. เด็กชายธีรภัทร   ขุนอาจ
3. เด็กชายสลัณกร    หุ่นโพธิ์
 
1. นางนิสา  จันทร์เกิด
2. นางจุฬารัตน์   ไตรทิพย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาว 1. เด็กชายธนดล  แก้วสวรรค์
2. เด็กชายภาคภูมิ  เครือมณี
3. นายสุวัฒน์  คำวลี
 
1. นายคำดี  ขุนดารา
2. นายสุรเชษฎ์  วราหะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดย้อย
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเดช
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ละอองนวล
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกฤษณะ  ทิมเขียว
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายภานุ  สอาดพงษ์
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  เทียนสิวา
 
1. นางสาวสุนีย์  ผจญศิลป์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์   กระศิริ
 
1. นางวิไล   จันทร์สงเคราะห์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พีระพันธ์
 
1. นายอานนท์  พนัส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญผล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปลิวมา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญกล้า
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงพรนภัส  ทั่งศิริ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จุ้ยศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1. เด็กหญิงวารี   แจ้งสว่าง
 
1. นายประเมิน   ไม้สนธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายธานินทร์   ทับทิม
 
1. นางวิไล   จันทร์สงเคราะห์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรี
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายทศพล  คนขำ
2. เด็กหญิงนภาพร  แจ้งต่าย
3. เด็กหญิงนันธิชา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงนีราพรรณ  สระขุนทด
5. เด็กหญิงนีราภา  สระขุนทด
6. เด็กหญิงบุญมา  สุวรรณ
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูเฉลิม
8. เด็กชายอิทธิเดช  โพธิ์เอี่ยม
9. เด็กหญิงเอมิกา  กวีธรรม
 
1. นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ
2. นางสาวกนกพร  ภูธา
3. นายแสงศิลป์  พิมพ์วาปี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายชนกานต์  พบความดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประเทศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมมาดี
4. เด็กหญิงธัศชา  เหล่ารอด
5. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
6. เด็กชายภูวนาถ  ตุลสมจิตร
7. เด็กชายวีรยุทธ  แขสระน้อย
8. เด็กชายวุฒิพงศ์  เอี่ยมกลั่น
9. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญกล้า
10. เด็กหญิงอารีญา  เก่งเขตวิทย์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
2. นายประชัน  ธิมา
3. นางสาวไมตรี  สิริวงค์
4. นางมันทนา  ธิมา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  พูลอนันต์
2. เด็กหญิงดรุณรัตน์   แก้วโภคา
3. เด็กหญิงนพรัตน์   ศรีพุทธา
4. เด็กชายนรินทร์  สังข์ศิริคุปต์
5. เด็กหญิงนันธิยา  นิลเนตร์
6. เด็กหญิงนาธาร  ทองจีน
7. เด็กชายบูรพา   แป๊ะหลี
8. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หุ่นสุวรรณ
9. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ทอง
10. เด็กชายภัทรดนัย  พุ่มเชียงลำ
11. เด็กหญิงภัทรมน  ไชยชูโชติ
12. เด็กชายภูรีภัทร   นิลเนตร์
13. เด็กหญิงยุพิน   บูรณะ
14. เด็กหญิงวนิษา   ประสาทกสิกิจ
15. เด็กหญิงศิรินภา  บัวผา
16. เด็กชายสุทธิภัทร  วงษ์จันทร์
17. เด็กหญิงสุนิสา  ประสาทกสิกิจ
18. เด็กชายสุภากรณ์   เสนาะเสียง
19. เด็กหญิงอริสา  จันณีย์
20. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุสาคร
 
1. นายพัลลภ  สุ่มสกุล
2. นายสมศักดิ์  ชาประเสริฐ
3. นางสีนวล  ภักดีตุระ
4. นางอุไร  ทรงเจริญ
5. นางจันทร์จิรา  แผ่พุ่มทรัพย์
6. นางสาวกฤษณา  เทียนทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   มิรัตนไพร
 
1. นางสาวลัดดา    ดีสุก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางเรณู  เกื้อหนองขุ่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงอรปรียา  โกฎถาด
 
1. นางมณีสมบัติ  กลิ่นด้วง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายกฤษตเมธ  แพงโจทย์
 
1. นายอาทิตย์  เสิบกลิ่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูกวาง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  เหมทานนท์
 
1. นางนิยดา  เกิดกำไร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายศตวรรษ  ร่มกลาง
 
1. นายบุญเลิศ  แก้วพินิจ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญญา  ตุละภิภาค
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงพลับ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ดีปาน
 
1. นางจุฑารัตน์  ดีปาน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายดำรงเดช  พะวันทะ
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายเทวารักษ์  ภักดีตุระ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายธเนศ  มลิวรรณ
 
1. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   วัฒนะรุ่ง
 
1. นางฉัณฑณา   เรืองบุญธรรม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
 
1. นางนางวันธนี  จันทร์เอี่ยม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวาริษา  เขตรวิทย์
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงกัญนิกา  แพทย์กลาง
2. เด็กชายกิตติธัช  กรนาค
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  รุ่่งรัตน์
4. เด็กหญิงชลนิชา  ประสงค์ดี
5. เด็กชายทวิภพ  ทองบุรี
6. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งแสง
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ประสาทแก้ว
8. เด็กชายธเนศ  มลิวรรณ์
9. เด็กชายนพเก้า  เรื่อศรีจันทร์
10. เด็กหญิงนิตยา  โนนกลาง
11. เด็กชายนิธิพงศ์  บุญมาละ
12. เด็กหญิงบุญรอด  ไชย์สงค์
13. เด็กชายปริญญา  นิยาทองหลาง
14. เด็กหญิงปาริชาติ  กล้ากสิการ
15. เด็กหญิงพรรณิพา  ไชยสงค์
16. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญจนา
17. เด็กหญิงภควดี  แจ่มดี
18. เด็กชายภาคภูมิ  เหล่ากว้าง
19. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดนุ่ม
20. เด็กชายภูมินทร์  ศรีนรคุตร
21. เด็กหญิงมัลลิกา  เหล่ากว้าง
22. เด็กชายรัฐพล  ธิรานันท์
23. เด็กชายรุ่งโรจน์  แก้วศรี
24. เด็กหญิงวรนาถ  ฮะสม
25. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สรสร้อย
26. เด็กหญิงวารินทร์  แก้วพูล
27. เด็กหญิงศศิวิมล  อู๋เถื่อน
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นจันทร์
29. เด็กชายศุภชัย  เพิ่มทรัพย์
30. เด็กชายสงกรานต์  อินทะศร
31. เด็กชายสมรักษ์  ไชย์สงค์
32. เด็กชายสราวุฒิ  ทองเชื้อ
33. เด็กหญิงสายสุนีย์  เอี่ยมสอาด
34. เด็กหญิงสิริพรรณ์  อินวรรณ์
35. เด็กหญิงสุภัชชา  เมืองนาคิน
36. เด็กหญิงสุวันณี  หงษ์คติ
37. เด็กหญิงอรุณี  ศรีวิชัย
38. เด็กหญิงเจตสุภา  พิมพาภักดี
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชรทอง
40. เด็กชายเสกสรรค์  ตริดโน
 
1. นายพนัสชัย  วิเชียร
2. นายประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว
3. นายบุญช่วย  ปล้องมาก
4. นายนรเวช  กัลพันธ์
5. นางสาวลดาวรรณ์  เทศยงค์
6. นางสาวจันจิรา  เพ็งผจญ
7. นางดุษณียา  บุดดานอก
8. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงกมลรส  อินสระ
2. เด็กชายกิติพงค์  สุขสกุล
3. เด็กชายชรินทร์ทร  สุขสกุล
4. เด็กชายชัยชนะ  แก้วภิรมย์
5. เด็กหญิงปริญญาทิพย์  แก้วบัวดี
6. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ใจหาญ
7. เด็กชายพิทักษ์  สมวงษ์
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาคประเสริฐ
9. เด็กหญิงสายสมร  ยิ้มทรัพย์
10. เด็กชายสุภนัย  ชุ่มเข็ม
 
1. นางสาวแอลจิรา  วิศวแสนสุข
2. นายณัฐนัย  วิศวแสนสุข
3. นางปุณยวีร์  โพธิ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เพียสังกะ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลจันทา
3. เด็กหญิงนพมาศ  ผลช่วย
4. เด็กชายภูตะวัน  ราชนคร
5. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
6. เด็กชายอรรถพล  อ่อนภักดี
7. เด็กหญิงอรรวี  ศรีลุนทา
8. เด็กชายเขมทัต  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวจตุพร  สอนถม
2. นางกาญจนา  แสงจันทร์
3. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงบุศรา  ยุบไชสง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
5. เด็กหญิงสุธืดา  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงอภิษฎา  แต่งแดน
7. เด็กหญิงเนื้อทอง  โภคสมบัติ
8. เด็กหญิงใบเฟริน  ช้างวงษ์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางเกสร  ด่างเกษี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  หันตุลา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเกิด
4. เด็กหญิงสุปราณี  วังสอน
5. เด็กหญิงอริญา  สีสัย
6. เด็กหญิงแพรวา  เปี่ยนยวน
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางเกสร  ด่างเกษี
3. นายศุภวิชช์  วงษ์พลบ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์ศรีแก้ว
2. นายธนกร  ชิภักดี
3. เด็กหญิงบุศรา  ยุบไชสง
4. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
5. เด็กชายปรัชญา  ยอดจันทร์
6. เด็กชายพลวัฒน์  อำมาตย์มนตรี
7. เด็กชายวรวุฒิ  รินทร์ชัย
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
9. เด็กชายสมศักดิ์  พรรณมาตร์
10. เด็กหญิงสุธืดา  ศรีเลิศ
11. เด็กหญิงอภิษฎา  แต่งแดน
12. เด็กชายอาลักษณ์  แก้วสีกิจ
13. เด็กหญิงเนื้อทอง  โภคสมบัติ
14. เด็กชายโชคชัย  นาคคำแหง
15. เด็กชายโอฬาร  เอมถนอม
16. เด็กหญิงใบเฟริน  ช้างวงษ์
 
1. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
2. นางเกสร  ด่างเกษี
3. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
4. นายศุภวิชช์  วงษ์พลบ
5. นางสาวณัทญาทิพย์  สหัสสรังษี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิทย์  ลาภูษา
2. เด็กชายชูเกียรติ  เอมสรรด์
3. เด็กชายธีรภัทร  บุญยะรัตน์
4. เด็กหญิงนพมาศ  กมุทชาติ
5. เด็กหญิงนันทิภาค  หงษ์สุข
6. เด็กชายปรีม  รักกริวิทย์
7. เด็กชายพิศุทธิ์  ปรึกษา
8. เด็กชายวรพัทธ์   ธรรมศร
9. เด็กหญิงสุจินันท์  สายจำปา
10. เด็กหญิงสุภาวดี  จำนง
11. เด็กหญิงสุภาวัน  พูลกสิการณ์
12. เด็กหญิงหฤทัย  โทราช
13. เด็กหญิงอภิชญา  ทองห่อ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมสายบัว
15. เด็กหญิงเนตรนพา  คำสุก
16. เด็กชายเอกราช  รื่นรวย
 
1. นายธานินท์  บุญพุทธ
2. นายวิทวัส  เจริญสุข
3. นายธนากร  ใจบุญดี
4. นางสาวพิชญาภรณ์  เพิ่มพูล
5. นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จาดกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลขาว
3. เด็กหญิงพิมผกา  โนรี
4. เด็กหญิงมิรันตรี  สูญน่วม
5. เด็กหญิงเกศมณี  ขุนหมื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์  สุกุลโชคเศรษฐี
2. นางสมฤดี  คงพราหมณ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายภาคภูมิ  เหล่ากว้าง
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีนรคุตร
 
1. นายประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
 
1. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์
 
1. นางสาวศิริรักษ์   สายเพ็ชร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงสุวพิชชา   ปาโมก
 
1. นางสาววรวลัญช์   พูลสวัสดิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประทุมมา
 
1. นางสาวเบ็ญจวัลย์  ขวัญตะคุ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงสิรินยา  จรัสศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  แจ้งใบ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   บุญวันต์
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   เพ็ญแจ้ง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงปานตา  ทวีแหลม
 
1. นางสาวภารดี  ชัยศิริ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กหญิงวรรัตน์  น้อยสังวาลย์
 
1. นายเอกชัย  ขาวจุ้ย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ธะนัติ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ด้วงนวม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คำน้ำแดง
 
1. นางสาวนุสรา  เฉียบแหลม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ   มาตรา
2. เด็กชายพลวัต  บุญแผ้ว
3. เด็กชายวัชระพงษ์   ธูปน้ำคำ
4. เด็กหญิงศิรินภา   ปัญญามี
5. เด็กหญิงเมธาวี   ผลแก้ว
 
1. นางจงกลรัตน์   จะนต
2. นางจินตนา   บุตรเสน่ห์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอารียา  พงษ์ธัญการ
 
1. นายปฏิภาน  จันทร์เอี่ยม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนากร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงรสริน  คุ้มศิล
 
1. นางสาวชิดตะวัน  จิรสินกุลโรจน์
2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงภานุมาศ  เกตุพิจิตร
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ธรรมจำเนียร
 
1. นางเอื้องพร  เมณฑ์กูล
2. นางณัฏฐภัทร์  ราชกิจ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1. เด็กหญิงช่อกนก  สีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เครือแจ้ง
3. เด็กชายทรรศน  ส่องรัศมี
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่องรัศมี
5. เด็กชายศิรศักดิ์  ยามสุข
6. เด็กชายอานนท์  เมฆหมอก
 
1. นางอารีย์  กิจสุวรรณ
2. นางวิทยา  เจนจบ
3. นางสาหร่าย  ใบเนียม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กชายธนดล  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายธนันท์ชัย  บัวผา
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุตรพรม
4. เด็กชายวีรภัทร  พิิลึก
5. เด็กชายอภิธาร  เกษอาง
6. เด็กชายเกิดพงษ์  พิลึก
 
1. นายอรรถพร  เก่งกสิกรณ์
2. นายวินัย  รักชีวิต
3. นายเศรษฐพล  ถิ่นใหญ่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีสมโภชน์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  นาคดี
3. เด็กชายศราวุฒิ  ครุฑพุ่ม
4. เด็กชายศุภวัฒน์  ไทยประดิษฐ์
5. เด็กชายสมรัก  แสงสีธูป
6. เด็กชายสหรัฐ  ฤทธิ์กระจาย
7. เด็กชายอดิศร  เสตะวีรางกูร
8. เด็กชายเสกสรรค์  นครกัณฑ์
 
1. นายวิชเยนทร์  โรพันดุง
2. นายสุรศักดิ์  ขันธกสิกรรม
3. นายไพโรจน์  ศรีนวล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กชายชัชวาล  โพธิ์ป้อม
2. เด็กชายนพดล  สีม่วง
3. เด็กหญิงนราภัทร  กวยทะวิมล
4. เด็กหญิงนริศรา  ฤทธิ์มหันต์
5. เด็กหญิงพรวิภารัตน์  คงมา
6. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์รอด
7. เด็กหญิงศศิกานต์  กำเนิด
8. เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นเกษร
9. เด็กชายสุรชาติ  กุลไวย
10. เด็กหญิงอัญญารัตน์  คงฟัก
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ท้วมทอง
2. นางฉวีวรรณ  อุลิตร
3. นายมานพ  ประสิทธิแสง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกชพร  พรมโยพาส
2. เด็กหญิงนันธิดา  ยิ้มฉ่ำ
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุคำภา
4. เด็กหญิงรพีพร  ช่วยงาน
5. เด็กหญิงอัฉรา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  พินิจชัย
2. นางสาวหนึ่งนุช  หาญพล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยรัตน์
2. เด็กชายภาคิน  เชนนอก
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทิมวรดี
 
1. นางสายยนต์  ศรีชมภู
2. นางสาวนิรักษา  ต่วนชะเอม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยงาน
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  ชื่นเกษม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรือศรีจันทร์
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นางสาวหนึ่งนุช  หาญพล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงภัสนันท์  พาเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวีนัส  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงอารียา  บัวคลี่
 
1. นางลัดดา  หลังพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  ขุนทวี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์จำรูญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขสมบัติ
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันผลึก
 
1. นางลัดดา  หลังพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  ขุนทวี
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติชัย  บุตรประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เผ่ากระนวน
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
144 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กหญิงธิติมา   รักประสงค์
2. เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภัสสร
 
1. นายสมนึก   ภัสสร
2. นายสมพร   สุพรรณ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ซาเสด
2. เด็กหญิงนรินทร์  บุญมูล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภู่สงค์
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครือนาค
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นายสุเมธ  บุญทิพย์จำปา
 
147 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองแดง
2. เด็กชายโยธิน  ปาเต็ง
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนา  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาววงเดือน  จันทร์เทศ
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายนันทร  บัวโกร๋น
2. เด็กชายอภิชาติ   จันทร์แก้ว
 
1. นายอรรณนพ  แตงอ่อน
2. นางสาววนิดา  เอมบัว
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์สอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. นายลิขิต  การะภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สุนทวงค์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พลายแก้ว
 
1. นายกมล  หมีอิ่ม
2. ส.ต.ท.คมสันต์  โพธิ์เอี่ยม
 
152 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายวุฒิชัย  ผิวขาว
2. เด็กชายศิขรินทร์  บังลาด
 
1. นางสาวจุไรพร  จะตุระพันธ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  รำไพ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงชุติมา   ย่องหยี
2. เด็กชายศิริโรจน์    วังทอง
 
1. นายวินัย   อิ่มจันทึก
2. นางจงรักษ์   อิ่มจันทึก
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงภารดา  ศรีสุทธิสัมพันธ์
2. เด็กหญิงรักษิณา  แสนนารี
 
1. นางสาวสันทราย  ชื่นดอนกลอย
2. นางสาวพันธ์ฑิตา  นิลคล้าย
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายธนพล  ม่วงปู
2. เด็กชายเจษฎา  อัศจรรย์
3. เด็กชายเมธี  นุ่มมีศรี
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายภารดร  พิมสา
2. เด็กชายอดิศร  อุบลบาน
3. เด็กชายเจษฎา  หารคำ
 
1. นายฐิติ  สุริยะจันทร์
2. Dr.ถนอม  จ่าทัน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. นายณรงค์ศัดิ์  อยู่เย็น
2. เด็กชายตะวัน  ผลวงษ์
3. เด็กชายอาทิตย์  สินเธาว์
 
1. ดร.ถนอม  จ่าทัน
2. นายเกรียงไกร  จิ๋วแหยม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศจรรย์
2. เด็กหญิงอนันตา  พงษ์พัฒ
3. เด็กหญิงอรัญตรี  พันธ์นุ่ม
 
1. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
2. นางอังสนา  จันทร์บรรจง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แหยมโอ๊ก
2. เด็กชายปฏิภาณ  สีหาจันทร์
3. เด็กชายภัทรศัย  วงศ์สำราญ
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
2. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สว่างวงษ์
2. เด็กชายบดินทร์  พิมจอง
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เขตนอก
4. เด็กหญิงปัญญาพร  ปัญญาไว
5. เด็กหญิงพงค์ภรณ์  ภิรมย์ชม
6. เด็กหญิงพรพรรณ  นิพิธกุล
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางธีรนาฎ  โภคา
3. นายศุภวิชช์  วงษ์พลบ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจิรทิปต์  มีนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาชาติ
3. เด็กชายชัยธวัช  ครุฑจันทร์
4. เด็กหญิงนิรชา  ระหุ่ง
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ร่วมเกิด
6. เด็กชายเมธี  ชาตาสุข
 
1. นายสามาตร  นามปาน
2. นางบุญจิรา  จันทร์อุปลี
3. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลวงถนนเจริญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุระดม
3. เด็กหญิงอภิชญา  อานมี
 
1. นางอภิรดี  รุ่งแจ้ง
2. นางเบ็ญจากร  บัวแดง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เผ่าดง
2. เด็กหญิงพิชญา  ยอดจันทร์
3. เด็กหญิงสานันท์ฐินี  ดำสนิท
 
1. นางจุรินทร์   กสิวัฒน์
2. นางกัญญ์วรา   กัลพันธุ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายณวพล  ศรีนาราง
2. เด็กหญิงธันญารัตน์  พรมไทยสงค์
3. เด็กหญิงไอริณ  บุุษบก
 
1. นางสาวสมหมาย  ทับเสือ
2. นางสาวนงค์นุช  อ่างอินทร์๋
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปภัสรา   อัศจรรย์
2. นายประเสริฐ   แสงทอง
3. เด็กหญิงภัคจิรา   เผ่าคง
 
1. นางจุรินทร์   กสิวัฒน์
2. นางสาวบุญส่ง  ธในสวรรค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงวิภาพร  พัดศิริ
2. เด็กหญิงสุวพิชชา   ปาโมก
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์   กระศิริ
 
1. นางสำรี   เกษสาคร
2. นางสุกัลยา  โกเมศ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงปณัฎฎา   สมขุนทด
2. เด็กหญิงวีรดา   พรมพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร   โฉมจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมล   วงษ์ตะเคียน
2. นางสาวสิราภรณ์   ห้อยกอน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ใจ
2. เด็กหญิงศศิภา  กรณีย์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เรืองศรี
 
1. นางมณฑา  วงษ์จันทร์
2. นางษมาวดี  สังข์เปีย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงฐานิยา  ชาวดอนคา
2. เด็กหญิงสุอนันต์  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวนภา  อินพาหะ
 
1. นางสาวปุญญิกา  บัวงาม
2. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  พวงทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กหญิงกัญจนพร   บุพพพันธ์
2. เด็กหญิงปริญญา   ชำนิเขตกิจ
3. เด็กหญิงเด่นนภา   มั่นสุ่ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ   กุมมาน้อย
2. นางสาวเพ็ญนภา   จรูญเรือง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายฉลอง  พระลักษณ์
2. เด็กชายชินกฤต  อิ่มจิตร
3. เด็กหญิงสมัชชา  ธัญญะวานิช
 
1. นางยุพิน  มงคลไทร
2. นายธนรินทร์  โอชะ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกร  เหล่าเปีย
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สารินทร์
3. เด็กหญิงเรวดี   มีจิตติ
 
1. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
2. นายกิติโรจน์  เก่งธัญการ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  สุริเวก
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุตรอ่ำ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จูงวงค์สุข
 
1. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
2. นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
 
174 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
 
1. นางสาวสุรินทร  เนตรทิพย์
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงจุรินรัตน์   ทึกขุนทด
2. เด็กชายชัยวุฒน์  เชื้อปิ่น
3. เด็กหญิงลลิตา   การะภักดี
 
1. นางทิพยสุคนธ์   มังกรวงษ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ปรีชานุวัฒน์
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กหญิงธันต์ชนก  จันทร์ชื่นจิต
2. เด็กหญิงนันทพร  หยัดน้ำ
3. เด็กหญิงปทิตตา  มหาพัฒนกร
 
1. นางมันทนา  ธิมา
2. นางสาววิลาวัลย์  จิตต์มั่น
 
177 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  สีคำม้วน
 
1. นางสาวพชรมณฑ์  ธีกาศ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนนะ
 
1. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงนภาพร  สังกะสี
 
1. นางสาวชุติมา  กันสุ่ม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชินวงศ์
 
1. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธุมาศ
 
1. นางสาวมยุรี  ทรัพย์แก้ว
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 1. เด็กชายชนวีร์   ประสิทธิเขตร์กิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา   งอกผล
3. เด็กชายศุภวัฒน์   ธรรมมา
 
1. นายนพรัตน์   บุญอ้น
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เลือดสันเทียะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  สุภากุล
3. เด็กหญิงยุพา  จันทร์ต่อม
 
1. นางสาวมยุรี  ทรัพย์แก้ว
2. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภานุรักษ์
2. เด็กหญิงศศิภา   คำทุม
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สุพันธ์
2. นางสาวลำใย    แก่นสงค์
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายติณณ์  ทรัพย์ศรี
2. เด็กชายภัทร์พงษ์  มโนรมย์
 
1. นางบัวชุม  ยิ้มยัง
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสือพุฒ
2. เด็กชายเนตรตะวัน  ชัยกิจ
 
1. นางมัณฑยา  เสพศิริ
2. นางสาวรัตนภรณ์  สื่อเรืองศักดิ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กชายธีรภัทร  เมรกูล
 
1. นางศุลีพร  วงษ์พานิช
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก   สิงหานุวัฒน์
 
1. นางสุภาดา   หุ่นโพธิ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายสายชล รักกสิวิทย์   รักกสิวิทย์
 
1. นางจิตรา   เกษวิริยะการณ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางสาววราภรณ์  ประไพภาคย์กุล
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คงเสือ
2. เด็กหญิงชานาพร  คงเสือ
3. เด็กหญิงทัตพิชา  เผยสิริ
4. เด็กหญิงภาพิมล  ปานนิยม
5. เด็กหญิงมนรดา  จุลฬา
6. เด็กหญิงวทันยา  ศรีจันกลัด
7. เด็กหญิงสุชานาฎ  คงเสือ
 
1. นายดิฐาปภัสร์   ธนวัฒนานิธิกูล
2. นางสาวเจตนา  กล่อมแก้ว
3. นางสาวฐานิตดา  นัดที
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  เรือนทิพย์
 
1. นายศิรสิทธิ์  วงษา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สุขจันทรา
 
1. นายชำนาญ  แปงเขียว
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เจนะ
 
1. นางสาวสุปรียา   ศรีสุข
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายจุลจักร  ชังกลิ่น
 
1. นางอุบลรัตน์  เครือภู่
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 1. เด็กชายจิระพงศ์  เรือนไทย
 
1. นางสาวเกษร  อุทัย
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   หวานชิต
2. เด็กชายทัศน์พล   บุญธรรม
3. เด็กชายทัศพงษ์   เขตวีระการณ์
 
1. นางอัญชลี    เสือใหญ่
2. นางอาลัยลักษณ์    บุญนวม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายศุภณัฐ  โรวาส
2. เด็กชายเอกชัย  ปรางศรี
3. เด็กชายโยธิน  ตามสีรัมย์
 
1. นายสามาตร  นามปาน
2. นางบุญจิรา  จันทร์อุปลี
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายนิรุต  สงนิม
2. เด็กชายภูมิรินทร์  ทับเอี่ยม
3. เด็กชายอติวิทย์  บุญลา
 
1. นายสมยศ  ศิริมาด
2. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธงชัย  เรืองมั่น
2. เด็กชายวีระพล  จันทร์อ้วน
3. เด็กชายสุจินดา  พิมพ์สาร
 
1. นายสมยศ  ศิริมาตร
2. นายพงษ์ศักดิ์  กำปั่นเงิน
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายฐปนัท  ครองสินธุ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เนียรภาค
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวกฤษติญา  ปัตเตนัง
2. นางสาวสุราลัย  ป้องแพง
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายดุสิต  แจ่มมณี
2. เด็กชายอริย์ธัช  แจ่มมณี
 
1. นางสาวชิดชนก  เล็กอรินทร์
2. นางจิตรา  เกษวิริยะการณ์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายกิติกานต์  ชาระวัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  สีแก้ว
 
1. นางสาววงเดือน  จันทร์เทศ
2. นางสาวเบญจมาศ  วิรินทร์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ลุนคนชม
2. เด็กชายวีระกร  สุวรรณโคตร
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายคมกริช   ศรีคล้าย
2. เด็กชายทศพล   เริงพร
3. เด็กหญิงบุญสิตา  สอนขาว
 
1. นางจุรินทร์   กสิวัฒน์
2. นางสาวบุญส่ง   ธะในสวรรค์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังม้า 1. เด็กชายธนา  ม้วนน้อย
2. เด็กชายยุทธนา  ปิงเมือง
3. เด็กชายสุรพัศ  ชลาสินธุ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์   สุกร
2. นางสาวภัททิยา  กลิ่นบุหงัน