เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
15 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์  ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64  ระดับภาค  ณ จังหวัดแพร์  เข้าดูได้จากเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64  จังหวัดแพร่   คลิกที่  ระบบรายงานผล สพป. 
 

 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64  ระดับภาค  ณ จังหวัดแพร่  ดังนี้

1. โรงเรียนตรวจสอบ แก้ไข  เปลี่ยนตัวนักเรียน  ครู  (ตามเกณฑ์)  วันที่ 18-25 พฤศจิกายน  2557

2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  30 พฤศจิกายน  2557

3. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  ระดับภาค  วันที่  3-12  ธันวาคม 2557

4.  แข่งขันระดับภาค  วันที่่  17-19  ธันวาคม  2557  ณ จังหวัดแพร่
 

 
 

**********ด่วนที่สุด   รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์  เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันดังนี้******************

1. การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ  ป.4-6 เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 13 พ.ย. 57  เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. การแข่งขัน web cms เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 วันที่ 13 พ.ย. 57  เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. การแข่งขัน web editor เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 2 วันที่ 13 พ.ย. 57  เวลา 09.00 - 12.00 น.

4. การแข่งขัน e-book ระดับมัธยม เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 13 พ.ย. 57 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 
 

อย่าลืม !   สำรวจรายการที่แข่งขันในแต่ละวันให้เรียบร้อย  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันให้พร้อมการแข่งขันด้วยนะคะ

 
 

ข่าวด่วนมาก  วันที่  11  พฤศจิกายน  2557  เปิดระบบแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  แล้วคะ

 
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2557  เปิดระบบแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64  ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง18.00 น. 

 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์  ม.1-ม.3  ให้ผู้เข้าแข่งขัน  จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  มาเอง  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ฯลฯ

2. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1-ม.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขัน   เวลา  10.00 น.

3.  หัวข้อในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกประเภท  ดังนี้

       3.1 เศรษฐกิจพอเพียง

       3.2 รอบรู้อาเซียน

       3.3 วัฒนธรรมประเพณีไทย

หมายเหตุ  :  เฉพาะการแข่งขันเว็บไซต์ทุกประเภท  เพิ่มหัวข้อ  "โครงการในพระราชดำริ"

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ตารางการแข่งขันให้ดูจากหน้าเว็บไซต์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต  3  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

แจ้งประชาสัมสัมธ์  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  เพียงทีมเดียวให้มาเข้าร่วมการแข่งขันตาม  วัน  เวลา  ที่กำหนด  หากโรงเรียนใดไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์

 
 

กำหนดหัวข้อการแข่งขันกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์  ช้น ม.1-3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดังนี้

1.  รู้จักตัวตนแห่งความเป็นไทย

2. วัฒนธรรมไทย  งดงามทรงคุณค่า

3.  สำนึกความเป็นไทย

4. วิถีไทยกับสังคมการเปลี่ยนแปลง

5.  วินัยสร้างคน  วินัยสร้างชาติ

 
 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คีั้งที่ 64 ปีการศึกษา  2557  ประชุมพร้อมกันวันที่  31  ตุลาคม  2557  ณ ร่วมในเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  3
 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

การแข่งขันระดับชาติ  วันที่  17-19  กุมภาพันธ์  2558
การแข่งขันระดับภาค  (ภาคเหนือ)  วันที่  17-19  ธันวาคม  2557   จังหวัดแพร่

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  3  วันที่  13-15  พฤศจิกายน  2557

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net/sp-nsn3

ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  64   ณ จังหวัดแพร่  สพป.นครสวรรค์  เขต 3  ได้ลำดับที่  38

วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

 


 

เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 1-20  ตุลาคม  2557
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่    วันที่ 13-15 พฤศจิกายน  2557                                                  

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 1,398
จำนวนนักเรียน 3,197
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,102
จำนวนกรรมการ 970
ครู+นักเรียน 5,299
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,269
ประกาศผลแล้ว 220/220 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 25
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 596
สัปดาห์ที่แล้ว 842
เดือนนี้ 1,125
เดือนที่แล้ว 1,159
ปีนี้ 10,257
ทั้งหมด 212,571