หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   15 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคาร ลินจง ชั้น ป.1-ป.3 ห้อง ป1/1 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ป4-ป.6 ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2557 13.00-14.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ป.1-ป.3 ห้อง ป.4/1 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ป.4/1 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2557 14.30-16.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2557 08.30-12.0
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/3 13 พ.ย. 2557 08.30-16.30
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2557 14.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ลินจง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.4/3 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ลินจง ชั้น 4-6 ห้อง ป.4/3 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 จงกลนี ชั้น ป.4-6 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 จงกลนี ชั้น ม.1-3 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 จงกลนี ชั้น ป.4-6 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 จงกลนี ชั้น ม.1-3 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 นิโลบล ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 นิโลบล ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 นิโลบล ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 นิโลบล ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 นิโลบล ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี บงกช ห้อง ป.6/1 13 พ.ย. 2557 09.00-15.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี บงกช ห้อง ป.6/2 13 พ.ย. 2557 09.00-15.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เต็นท์สนามฟุตบอล/สนามวอลเลย์บอล 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เต็นท์สนามฟุตบอล/สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เต็นท์สนามฟุตบอล/สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เต็นท์สนามฟุตบอล/สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้อง Meeting ParK 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้อง Meeting ParK 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เต็นท์สนามฟุตบอล/สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เต็นท์สนามฟุตบอล/สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เรือนสีส้ม/เต็นท์สนามตะกร้อ 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เรือนสีส้ม/เต็นท์สนามตะกร้อ 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เรือนสีส้ม/เต็นท์สนามตะกร้อ 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เรือนสีส้ม/เต็นท์สนามตะกร้อ 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี เรือนสีส้ม/เต็นท์สนามตะกร้อ 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล1/1 และห้องอนุบาล1/2 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล1/3 และห้องอนุบาล2/1 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง ิอนุบาล 1/1 และห้องอนุบาล 1/2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ห้อง ประชุมสัตบุษ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ห้อง ประชุมสัตบุษ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ห้อง สังคม 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล 2/2 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล 2/3 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
10 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล 2/2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
11 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
12 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
13 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
14 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง ประชุมเวสาลี 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องเรียนบงกช ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบงกช ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
13.00-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.2/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
9.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
13.00-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.2/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
13.00-16.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง x.2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.30
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
13.00-16.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล1/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
13.00-16.30
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ชั้น ป.4-6 ห้อง อนุบาล2/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
13.00-16.30
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารนิโลบล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 21 - 21
09.00-12.00
2 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 22 - 22
09.00-12.00
3 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 23 - 23
13.00-16.30
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 24 - 24
13.00-16.30
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ป.1-6 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 32 - 32
08.30 น. เป็นต้นไป
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ป.1-6 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 33 - 33
08.30 น. เป็นต้นไป
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ม.1-3 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 34 - 34
08.30 น. เป็นต้นไป
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ม.1-3 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 35 - 35
08.30 น. เป็นต้นไป
9 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ม.1-3 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 40 - 40
13.00 น.เป็นต้นไป
10 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ม.1-3 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 41 - 41
13.00 น.เป็นต้นไป
11 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ป.1--6 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 42 - 42
13.00 น.เป็นต้นไป
12 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรือนกาแฟ ชั้น ป.1 - 6 ห้อง เรือนกาแฟ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 43 - 43
13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระกียรติ สพป.นว.3 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระกียรติ สพป.นว.3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระกียรติ สพป.นว.3 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระกียรติ สพป.นว.3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ชั้น ป.1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ชั้น สนามฟุุตบอลโรงเรียนห้วยน้ำลาด 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ลินจง ห้อง ป.4/2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3 ห้อง เวสาลี 2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3 ห้อง ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหน้า) 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3 ห้อง ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลัง) 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3 ห้อง Cateen สพป.นว 3 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]