หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางชุติมา สอนทองคำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ อิทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางสาวณัฐยา ขลิบทองโรงเรียนบ้านอุดมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนันทพร ทั บทิมศรีโรงเรียนสายลำโพงเหนือกรรมการ
5. นางพีรานุช ชาประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชุติมา สอนทองคำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ อินทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางสาวณัฐยา ขลิบทองโรงเรียนบ้านอุดมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนันทพร ทับทิมศรีโรงเรียนสายลำโพงเหนือกรรมการ
5. นางพีรานุช ชาประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธีรภัทร โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ชูเตชะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่นอุปภัมถ์)กรรมการ
3. นางสาวพชรธรณ์ ท้วมเทศโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางสาวกรุณา ธิรินทองโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
5. นางวลัยพร ดีเจริญโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ผู้กำจัดโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พินิจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุปรางภรณ์ สอนทรัพย์โรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรหมมีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ผู้กำจัดโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พินิจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุปรางภรณ์ สอนทรัพย์โรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรหมมีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ผู้กำจัดโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์พินิจโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสุปรางภรณ์ สอนทรัพย์โรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรหมมีโรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายไพบูรณ์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านหนองสีซอประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางรัชดา ชุติพานิชนิเทศก์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถืมภ์)กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญเอี่ยมโรงเรียนวังวิทยากรรมการ
5. นางประยงค์ ศรีพันธุ์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายไพบูรณ์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านหนองสีซอประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางรัชดา ชุติพานิชนิเทศก์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถืมภ์)กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญเอี่ยมโรงเรียนวังวิทยากรรมการ
5. นางประยงค์ ศรีพันธุ์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายไพบูรณ์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านหนองสีซอประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กลางมณีโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางรัชดา ชุติพานิชนิเทศก์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถืมภ์)กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญเอี่ยมโรงเรียนวังวิทยากรรมการ
5. นางประยงค์ ศรีพันธุ์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
3. นางสายพิณ ทองแท้โรงเรียนบ้าแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางออนวรา จิตต์จำนงค์โรงเรียนบ้างวังคางกรรมการ
5. นางบำรุง จิรติภัสโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางนิดา วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางภานิณี สุขโชคพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นายเมธา ศรีคำโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ อำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนิดา วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นางภานิณี สุขโชคพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นายเมธา ศรีคำโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ อำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชาญศิลป์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านคลองกำลังประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ ขุมโมกข์โรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ธนะมิตรโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางณิชกานต์ อ่ำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางพิมพรรณ วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชาญศิลป์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านคลองกำลังประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ ขุมโมกข์โรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ธนะมิตรโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางณิชกานต์ อ่ำผ่องโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการ
5. นางพิมพรรณ วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรังสิมารัชต์ ชะฎาโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นางเต็มศิริ วงษ์ราชบุตรโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่กรรมการ
3. นางสาวปฏิมาพร จ้ำดาโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นางธนิดา คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางอุไร ชมนาโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ขุนวิเศษโรงเรียนธารทหารกรรมการ
3. นางศริภัทร เขียวละลิ้มโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
4. นายบรรจบ จันตรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
5. นายฐิติวัฒก์ ทิวากรสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โพธิ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ขุนวิเศษโรงเรียนธารทหารกรรมการ
3. นางศริภัทร เขียวละลิ้มโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
4. นายบรรจบ จันตรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
5. นายฐิติวัฒก์ ทิวากรสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ขุนวิเศษโรงเรียนธารทหารกรรมการ
3. นางศริภัทร เขียวละลิ้มโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
4. นายบรรจบ จันตรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
5. นายฐิติวัฒก์ ทิวากรสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ขุนวิเศษโรงเรียนธารทหารกรรมการ
3. นางศริภัทร เขียวละลิ้มโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
4. นายบรรจบ จันตรีโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการ
5. นายฐิติวัฒก์ ทิวากรสกุลโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ยาสมนึกโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา สิงห์สมโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา เมืองสุวรรณโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
4. นางยุพิน บุญธรรมโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ ตรีบุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสีซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ยาสมนึกโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา สิงห์สมโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางสาวเมตตา เมืองสุวรรณโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
4. นางยุพิน บุญธรรมโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ ตรีบุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสีซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบุญเทอด คงกระพันโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา เจริญผลโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ ท้วมเทศโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
4. นางรพีพร กาญจนมาศโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบุญเทอด คงกระพันโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา เจริญผลโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ ท้วมเทศโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
4. นางรพีพร กาญจนมาศโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กล้าวิกย์กรณ์โรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รัตน์ จันทร์ทับโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางอนงค์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านโคกกร่างกรรมการ
5. นางสมใจ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุจึ รัมมะฉัตรโรงเรียนวัดหนองสีนวลประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ทับทองโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางยุพยงค์ ทิพย์นาฎย์โรงเรียนบ้านโพธิืประสาทกรรมการ
4. นายศักกิ์สิทธ์ ชมภู่โรงเรียนวัดช่องแกระกรรมการ
5. นางพนิดา ภู่แพโรงเรียนชุมชนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ชินจิตร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิม ยอดทองดีโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการ
3. นางสาวสุธานี นุชมอญโรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ พูลทองโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางสุชาดา ฤทธิ์เทพโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ชนก พันธ์แจ่มโรงเรียนบ้านหนองลาดฯประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วนิชไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางเกวลี ภู่สงค์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำว่ิงกรรมการ
4. นางภณิดา เพียงสอนดีโรงเรียนบ้านตะคร้อฯกรรมการ
5. นางธันย์ชนก ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอังคณา พรหมชัยโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสุณีรัตน์ ชุนใช้โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นางสาววาเลน สวัสดีโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ อนุตรพงศ์โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางหทัยวรรณ ไชยนาพันธ์โรงเรียนบ้านเขามะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา จรุงธนะกิจโรงเรียนวัดจันเสนประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
3. นางบุญธิดา สุระแสงโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์กรรมการ
4. นางวรรณกร ม่วงเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ยอดนิลโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เทียมทองโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ใจสัมฤทธิผลโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
4. นางปรางทอง รังษิมาศโรงเรียนสระงามกรรมการ
5. นางน้ำฝน วงศ์ครุทโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเตี้ยง พื้นผาโรงเรียนวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โป๋ทองโรงเรียนแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวชนัดดา อ่อนมีโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา อินสุธาโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
5. นางทิพวรรณ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเตี้ยง พื้นผาวัดเขาฝาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โป๋ทองโรงเรียนแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวชนัดดา อ่อนมีโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา อินสุธาโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
5. นางทิพวรรณ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางบุญสม วงษ์หงษาโรงเรียนบ้านดำรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ภาคีธงโรงเรียนอนุบาลตาคลีกรรมการ
3. นายณรงค์ เพชรสัมฤทธฺิ์โรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
5. นางสาวมะลิกามาศ เสงี่ยมแก้วโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ นารักษ์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือประธานกรรมการ
2. นายอาจ ติบวงษาโรงเรียนบ้านสายน้ำทืพย์กรรมการ
3. นางภิญญดา โตไตย์โรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
4. นายเสฎวุฒิ นิลกระโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางสาวจรรยารักษ์ อ่ำพูลโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนบ้านพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายวสุ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
3. นายสุธี ประดิษกุลโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการ
4. นายศิโรตม์ โตแก้วโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนบ้านพุนกยูงประธานกรรมการ
2. นายวสุ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
3. นายสุธิ ประดิษกุลโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการ
4. นายศิโรตม์ โตแก้วโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรหมชัยโรงเรียนบ้านพุนกยูงกรรมการ
2. นายวสุ อินทร์พรหมโรงเรียนน้ำสาดเหนือกรรมการ
3. นายสุธิ ประดิษกุลโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการ
4. นายศิโรตม์ โตแก้วโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ สวนสอนโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร์ มุ่งมาตรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เสงี่ยมศิลป์โรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเชาว์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
4. นายสมนึก ชุ่มวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญฯเครื่องบินพลังยางกรรมการ
5. นายวีรชาติ ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร มุ่งมาตรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ เสงี่ยมศิลป์โรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเชาว์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
4. นายสมนึก ชุ่มวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญฯเครื่องบินพลังยางกรรมการ
5. นายวีรชาติ ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทองโรงเรียนสามมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางจิราพร แก้วแดงโรงเรียนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นายสมบัติ นุ่มนวลโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมถ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทองโรงเรียนสามมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางจิราพร แก้วแดงโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นายสมบัติ นุ่มนวลโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมถ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทองโรงเรียนสามมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวไสว คุ้มตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดกรรมการ
3. นางจิราพร แก้วแดงโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นายสมบัติ นุ่มนวลโรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สามารถโรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมถ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
3. นายวรรณยศ โพธิ์เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
4. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ ขาวพรายโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางศนิษา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการ
3. นายวรรณยศ โพธิ์เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
4. นางชำมะนาด พลเจียกโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิลาศ บุญมาโรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานียา คล้ายทองโรงเรียนสระงามกรรมการ
3. นายสุชาติ มารศรีโรงเรียนบ้านโคกกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านพนมรอกประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จาบทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
3. นายณรงค์ รอดนิลโรงเรียนบ้านตะคร้อลาดกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ จันใดโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทยโรงเรียนบ้านพนมรอกประธานกรรมการ
2. นายสัญญา จาบทองโรงเรียนบ้านร่องหอยกรรมการ
3. นายณรงค์ รอดนิลโรงเรียนบ้านตะคร้อลาดกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ จันใดโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ เพ็ชรคงโรงเรียนบ้านเนินบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางนัฏติยา เจริญนานโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยา)กรรมการ
3. นางพิกุล โตสงครามโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายดรุณ พิศาลสังฆคุณโรงเรียนวัดจันเสนประธานกรรมการ
2. นางชวันทร รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวภาวินี กระตุดเงินโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางมุนีพร สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา เดือนหงายโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางมุนีพร สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา เดือนหงายโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทประธานกรรมการ
2. นางมุนีพร สมานมิตรโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา เดือนหงายโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ อาจหาญนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี ฮุกชุนนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ อาจหาญนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี ฮุกชุนนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ อาจหาญนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี ฮุกชุนนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายทองพูน สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางดารณี อินเทศโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายเฉลียว พุ่มทิมโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. พระกมล สอนเมืองวัดโคกเดื่อกรรมการ
3. พระเกรียงศักดิ์ คชสารทองวัดโคกเดื่อกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แสงซื่อโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
5. นางสาววรรัตน์ ฟักน่วมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ฮวบสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายคำรณ จันทร์ลอยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางณรรฐวรรณ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการ
4. นางจินดา พ่วงขำโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางนิ่มนวล โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ฮวบสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายคำรณ จันทร์ลอยผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางณรรฐวรรณ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการ
4. นางจินดา พ่วงขำโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางนิ่มนวล โลหะเกื้อกูลวงศ์โรงเรียนวัดพนมเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พุทธสอนโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี น้อยทาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แท่งทองโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการ
4. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. นางสาวส่งเสริม โกนขุนทดโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พุทธสอนโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี น้อยทาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แท่งทองโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการ
4. นางชอุ้ม อินทร์น้อยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการ
5. นางสาวส่งเสริม โกนขุนทดโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตจรุง ฉัตรเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีรองประธานกรรมการ
3. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
4. นางอัจฉรา ขุนโมกข์โรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
5. นางปัทมา ประสานพันธ์โรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตจรุง ฉัตรเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีรองประธานกรรมการ
3. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
4. นางอัจฉรา ขุนโมกข์โรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
5. นางปัทมา ประสานพันธ์โรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางศรีประภา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านจิกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิตจรุง ฉัตรเกตุโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีรองประธานกรรมการ
3. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
4. นางอัจฉรา ขุนโมกข์โรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
5. นางปัทมา ประสานพันธ์โรงเรียนบ้านเทพสถาพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ผลพิกุลโรงเรียนวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ผลพิกุลโรงเรียนวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปรเมศร์ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ผลพิกุลโรงเรียนวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ ปรางวิเศษโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายณรงค์กร ชื่นกลิ่นโรงเรียนบ้านอุดมธัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านเขามะเกลือประธานกรรมการ
2. นายสมรักษ์ โฉมศิวะรักษ์โรงเรียนวัดพนมเศษรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ มฆฉายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
4. นายมานิจ โฉมฉายโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
5. นายประชุม วนิชไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายสาคร นวลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรูญรัตน์ ปานขลิบโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลกรรมการ
4. นางวัชรา โพธิ์สมบัติโรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
5. นายรังษี หงส์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณัฐพงษ์ กล้าดีโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร มาเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นางนิตยา ธีรรังสิกุลโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางนงนุช ปรางสวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ กล้าดีโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร มาเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นางนิตยา ธีรรังสิกุลโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางนงนุช ปรางสวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กล้าดีโรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นายวิไลพร มาเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
4. นางนิตยา ธีรรังสิกุลโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางนงนุช ปรางสวรรค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจ็น ศรสุรินทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจิตติชัย ยัคลาโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจำลอง แย้มทับโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายพงษ์เดช พูลพันธ์ชูโรงเรียนบ้านแคทรายกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ คงคารักษ์โรงเรียนบ้านรังงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายราเมศร์ ดำนงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ แพร่หลายโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
4. นางธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นายดาวรุ่ง อยู่ไทยโรงเรียนบ้านหนองกะเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายราเมศร์ ดำนงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ แพร่หลายโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
4. นางธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นายดาวรุ่ง อยู่ไทยโรงเรียนบ้านหนองกะเปากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายราเมศร์ ดำนงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ แพร่หลายโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลีรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
4. นางธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นายดาวรุ่ง อยู่ไทยโรงเรียนบ้านหนองกะเปากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญรอด บุญเมืองโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ อินทะชัยโรงเรียนบ้านวังคางกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
5. นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล มีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แช่มบำรุงโรงเรียนบ้านพนมรอกรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์สรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์สรีรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์สรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีรองประธานกรรมการ
3. นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี แสงแก้วโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
3. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ รักประกิจโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังกรรมการ
3. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ รักประกิจโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประทวน คำสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมประธานกรรมการ
2. นายเอกพล แผนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำลังรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ รักประกิจโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางพิมพ์ทิพย์ บัวสนิทโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้าประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายรสสุคนธ์ คำแก้วโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญยืน แย้มเผือกโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นประธานกรรมการ
2. นายโนรีย์ พัดศรีโรงเรียนบ้านทพสถาพรกรรมการ
3. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายคำนึง พันธ์พงษ์โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวนับทอง ผ่องวิลัยโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นางวรินทร์นุต โหรสกุลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสม ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายอภิชาต คุปตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญอนันต์โรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นางบังอร บำรุงศรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสม ชมชื่นโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. นายพิเศษ กลมขุนทดโรงเรียนวัดดพธิ์สรีกรรมการ
3. นายอภิชาต คุปตะวาทินโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางบังอร บำรุงศรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางบังอร บำรุงศรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางบังอร บำรุงศรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นางบังอร บำรุงศรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ดีชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการ
3. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นางวันวสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
4. นางสาวโชติกา ระโสโรงเรียนบ้านวังบ่อฯกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ แก้วม่วงโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี บุญอนันต์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ฉั่วตระกูลโรงเรียนบ้านโคกมะขวดกรรมการ
4. นางสาวบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ดำนงค์โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางแก้วลดา นิลกล่ำโรงเรียนวัดหนองโพรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา นาคเปลี่ยนโรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อิ่มโพธิ์โรงเรียนวังวิทยากรรมการ
5. นางภควรรณ คำมาพลโรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพันพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายรองประธานกรรมการ
3. นายบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางวันวสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
5. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิสุพันพงษ์โรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ อ้นยางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา สงวนวนชาติโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นางวันวสาข์ ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านพระพุทธบาทกรรมการ
5. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายราเมศร์ ดำนงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉลาด ชาติสุทธิ์โรงเรียนบ้านลำพยนต์ประธานกรรมการ
3. นายฐนภัทร บุญช่วยนิติกร ชำนาญการกรรมการ
4. นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกรรมการ
5. นางสมหมาย เมืองคำโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายราเมศร์ ดำนงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉลาด ชาติสุทธิ์โรงเรียนบ้านลำพยนต์รองประธานกรรมการ
3. นายฐนภัทร บุญช่วยนิติกร ชำนาญการกรรมการ
4. นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกรรมการ
5. นางสมหมาย เมืองคำโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางศุจิกา เรืองคำโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ขุนโมกข์โรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
3. นางสาวชฎาภัทร ชนาปิยกุลโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางศุจิกา เรืองคำโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ขุนโมกข์โรงเรียนบ้านช่องคีรีกรรมการ
3. นางสาวชฎาภัทร ชนาปิยกุลโรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางวรรณศิริ กันสกุลโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
3. นางจิรัฐติกาล จุลกะเศียนโรงเรียนสหชาตืเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นายบัญชา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านพุม่วงกรรมการ
5. นางไพเราะ จั่นนก ฟันเดอร์ วู๊ดโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนิตยา เกษวิริยะการโรงเรียนวัดจันเสนประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นายชัยยศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวมนัสยา กรุดนาคโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวศุนิษา มาลัยทองโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนิตยา เกษวิริยะการโรงเรียนวัดจันเสนประธานกรรมการ
2. นางสนทยา สุยสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
3. นายชัยยศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวมนัสยา กรุดนาคโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวศุนิษา มาลัยทองโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางวรรณศิริ กันสกุลโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
3. นางจิรัฐติกาล จุลกะเศียนโรงเรียนสหชาตืเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นายบัญชา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านพุม่วงกรรมการ
5. นางไพเราะ จั่นนก ฟันเดอร์ วู๊ดโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางภริตา ปานสิลาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
3. นางนงนุช อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี((สวัสดิ์อรุณอุปถัมป์) กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ตั้งเสริมวิทย์โรงเรียนบ้านดำรงษ์รักษ์(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวอารมณ์ เอี่ยมทัดโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางภริตา ปานสิลาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)กรรมการ
3. นางนงนุช อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี((สวัสดิ์อรุณอุปถัมป์) กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ตั้งเสริมวิทย์โรงเรียนบ้านดำรงษ์รักษ์(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวอารมณ์ เอี่ยมทัดโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอสิญา สุขมากโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ฟังเย็นโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนรีกานต์ บุญโชติโรงเรียนสหชาตืเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอนโรงเรียน้านทำนบกรรมการ
5. นางสาวธารินี คำพรโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอสิญา สุขมากโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ฟังเย็นโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนรีกานต์ บุญโชติโรงเรียนสหชาตืเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอนโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
5. นางสาวธารินี คำพรโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร ชัยประเสริฐโรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางยศศิณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านดำรงษ์รักษ์(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา มาฟูโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา จำนงค์ทรงโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. MissLi Qianโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. MissChihiro Tsuzakiโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา จำนงค์ทรงโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. MissLi Qianโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. MissChihiro Tsuzakiโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา จำนงค์ทรงโรงเรียนวัดพนมเศษประธานกรรมการ
2. MissLi Qianโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
3. MissChihiro Tsuzakiโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิตร์ อินประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นางนริศรา แช่มบำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
3. นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชูโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
4. นายไพบูลย์ กาบจันทร์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
5. นางสาวตัตติญา เอกกัณหาโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางชื่่นจิตร์ อินประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นางนริศรา แช่มบำรุงโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
3. นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดชูโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
4. นายไพบูลย์ กาบจันทร์โรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
5. นางสาวตัตติญา เอกกัณหาโรงเรียนบ้านพุมะค่ากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพิศาล อินทร์น้อยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวถนนเหนือประธานกรรมการ
2. นายอรัญชัย เทียนเทศโรงเรียนวัดวาปีรัตนารมกรรมการ
3. นายวสรรค์ ทิมเปียโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นายิวินัย มณีโรงเรียนบ้านเขานางต่วมกรรมการ
5. นายสมควร สังข์ทิพย์โรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพีระพงษ์ โนนจุ้ยโรงเรียนวัดห้วยลำไยประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ มั่นขันธ์โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายบรรจบ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นายประสงค์ คูกิติรัตน์โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ยอดหมวกโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายขวัญเรือน คงพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ รอดอุตส่าห์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำว่ิงกรรมการ
3. นางขวัญเรือน พุตะวงษ์โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
4. นางธันยาภัทร นาคะโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางอำพร ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายขวัญเรือน คงพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ รอดอุตส่าห์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำว่ิงกรรมการ
3. นางขวัญเรือน พุตะวงษ์โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
4. นางธันยาภัทร นาคะโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
5. นางอำพร ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ฟุ้งสุขโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำว่ิงประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ศรีสว่างสุขโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
3. นายละไม สารีโรงเรียนบ้านคลองลานกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา กุุนทองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวนวพร มุสิกะชาติโรงเรียบ้านตะเฆ่ค่ายกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พยัตธรรมโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
5. นางณัฐฌา นามวงษ์โรงเรียนสระงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันติ อินทร์สุภาโรงเรียนบ้านเขานางต่วมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ คำภิรานนท์โรงเรียนชุมชนวัดถนนใต้กรรมการ
3. นางมนัสวี ไล่้ตันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการ
4. นางณฐพรรณ อยู่ยงโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
5. นางนรินทร์ มุ่งมาตรโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพพิทยาคม)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศศิญา ซื้อตระกูลโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยารักษ์ การภักดีโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการ
3. นางวรรณวรางค์ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปัถมังโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ประดิษกุลโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศศิญา ซื้อตระกูลโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจรรยารักษ์ การภักดีโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการ
3. นางวรรณวราง คงเพชรศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปัถมังโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางวิลาวัณ ประดิษกุลโรงเรียนวัดหนองจิกรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
3. นางสาวบุษยามาศ นวนทองโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ยวงคำโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว"เทพวิทยาคม"ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ดอกบัวโรยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการ
4. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นางสาวณัชกาน เรืองชมโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ศรีสมพรโรงเรียนหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ กุนทองโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพประทาน ศิโลโรงเรียนอนุบาลหนองบัว"เทพวิทยาคม"ประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ดอกบัวโรยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการ
4. นางชฎาภรณ์ สกัลยาโรงเรียนวัดท่าสุ่มกรรมการ
5. นางสาวณัชกาน เรืองชมโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ กุนทองโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ อิ่นแก้วโรงเรียบ้านเขานางต่วมกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ุบุญคูณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นายเอนก รอดสการโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นายลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
4. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวธิภาพันธ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ บุุญคูณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จันทนาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นายเอนก รอดสการโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
4. นางพรพิมล สีนวนโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วงโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ยวงคำโรงเรียนบ้านไตรคีรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาคมอญโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยากรรมการ
4. นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
3. นางสาวบุษยามาศ นวนทองโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎารัตน์ ทรัพย์รัตนศักดิ์โรงเรียนสระงามกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ บัวชื่นโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการ
4. นางสาวบุษยามาศ บวบทองโรงเรียนบ้านหลังสิบเก้าสามัคคีกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ กุนทองโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ ทิพพานันท์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ทัศนีย์รัตน์โรงเรียนบ้านดำรงค์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายทินกฤต กาจธัญญการโรงเรียนบ้านตุ๊กแกประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ เกตุคงโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา ผลเกิดโรงเรียนวัดตาคลีกรรมการ
4. นายไพบูลย์ แย้มสัจจาโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ขำอ่อนโรงเรียนบ้านเขามะเกลือรองประธานกรรมการ
3. นางพิมผกา วรรคตอนโรงเรียนคลองแปดประชกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ นาคชัยยะโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เทียมทองโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศรินทิพย์ สงทองโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายประทีป แตงทองโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ พงษ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกร่างประธานกรรมการ
2. นายอารมย์ นรารักษ์โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจบ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ทองกลมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ปานกล่ำโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางพราวพรรณ บุญเมืองโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุนันทา ทองกลมโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ โสจะยะพันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา นนท์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลลิ์ มีเดชโรงเรียนสระงามกรรมการ
4. นายมานิตย์ เปียหลอโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา คำประกอบโรงเรียนบ้านนาขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกประธานกรรมการ
2. นายอัสดง แฉ่งกองโรงเรียนบ้านห้วยหอมรองประธานกรรมการ
3. นายประจิน ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านป่าคลักกรรมการ
4. นางแสงเดือน ท้วมเทศโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการ
5. นางกนกพร สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัชรีย์ วินิจฉัยกุลโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย รัตนกิจไพศาลโรงเรียนน้ำสาดเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมีทองโรงเรียนบ้านชะลอมแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอัสดง แฉ่งกองโรงเรียนบ้านห้วยหอมประธานกรรมการ
2. นางกนกพร สกุลรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางละเอียด หุตะมานโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการ
4. นายประจิน ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านป่าคลักกรรมการ
5. นางแสงเดือน ท้วมเทศโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโคกกร่างประธานกรรมการ
2. นางมณี รัศมีโรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้วยลำไยกรรมการ
4. นางปฐมน ยอดฉิมมาโรงเรียนบ้านตุ๊กแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวกุล คล้ายนุ่นโรงเรียนอุดมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แตงทองโรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสมร กลิ่นทิพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางณัฐรินทร์ พึ่งเพียรธนเดชโรงเรียนบ้านลำพยนต์ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไวยศาลาโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ พูลพุฒโรงเรียนบ้านหนองไม้แดงกรรมการ
4. นางทิพยมาส นิวาสโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรหมณีอุทิศ)กรรมการ
5. นางบุญสนอง เหมือนเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี โฉมสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกกระดี่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ทองดีโรงเรียนวัดตาคลีรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐรินทร์ พึ่งเพียรธนเดชโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
4. นางบุญสนอง เหมือนเอี่ยมโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ
5. นางทิพยมาส นิวาสโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา วงษ์พลบโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองกระโดนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินดา จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองกระโดนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบ้านทำนบรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา วงษ์พลบโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานกรรมการ
4. นางผาสุข เนตรทองโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ หยดย้อยโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอภิศรณ์ แช่มชูโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
3. นางศรุดา เพ็งบุญโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัมพร ดิษฐเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ หยดย้อยโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอภิศรณ์ แช่มชูโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้กรรมการ
3. นางศรุดา เพ็งบุญโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัมพร ดิษฐเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางบังอร เนตรทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยารักษ์ กานภักดิ์ดีโรงเรียนอุดมพัฒนากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สาระหงษ์โรงเรียนบ้านพุนกยูงกรรมการ
4. นางสาววรรณธญา พยมหลบ้านนาขอมกรรมการ
5. นางอารีย์ แป้นขำโรงเรียนวัดหนองตะโกกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสมจิตร แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางฉลองรัตน์ เผือกผยงค์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นางณัฐริน สุทัศน์สันติโรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา อัมพรโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางศรัญญา พชิราปภาพัชรโรงเรียนวัดสำโรงชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเย็นจิตต์ เพชรรัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอำไพร พาทีทินโรงเรียนวัดหนองสีนวลกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โหงอ่อนโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวิตรี จิ๋วสุขโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสกรรมการ
5. นางฐานภา คณะโตโรงเรียนบ้านห้วยนำ้ลาดกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางมานิตย์ รุผักชีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนิดา ญาดาวงศ์โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่กรรมการ
3. นางชุติมา สุขประทีปโรงเรียนบ้านลำพยนต์กรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางอรสา สาครโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานรองประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสามารถ ิอัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ อัฒพุธโรงเรียนบ้านสระละมานประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ยอดวิเศษโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
3. นางมาลัย สีนาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์ ขำมาโรงเรียนวัดเขาฝากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนันทวดี พุ่มเกิดโรงเรียนบ้านร่องหอยประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา สังเดชศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสมทรง รอดโยโรงเรียนวัดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ มโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้วยลำใยกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ฉิมทวีโรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ มโนน้อมโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์โรงเรียนวัดห้วยลำใยกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ แจทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ เรืองบุญธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา แตงพรมโรงเรียนบ้านโคกมะขวิดประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ แจทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ เรืองบุญธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางรัชนี มั่นต่ายโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาววรรษมน พู่ระย้าศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาววรรษมน พู่ระย้าศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ ิิอินทรฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาววรรษมน พู่ระย้าศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณา ตันเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ ทัศนียรัตน์โรงเรียนวัดสว่างวงษ์กรรมการ
3. นางจริยา ยังวิลัยโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสุพิชญา พูพวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางชมนาด เหมือนพรรณโรงเรียนชุมชนวัดห้วยถนนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาวยอกร พุกทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาวยอกร พุกทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลตาคลีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุดมศรีโรงเรียนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางรัชนันท์ อินทร์ฉ่ำโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการ
4. นางสาวยอกร พุกทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจุฑามาศ หมีทองโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เอี่ยมคงโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ปรียาจิตร์โรงเรียนอนุบาลตากฟ้ากรรมการ
3. นายเฉลียว จุ้ยด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโหโรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชรโรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวนาค เวียงทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางกาญจนา บุญรักษาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางแก้วตา ชูเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางกัลยาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรัญชนา โพธิ์หวีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้รองประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวนาค เวียงทองโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรักษาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวแก้วตา ชูเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางกัญญาณี ธาราวัชรศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ เกตุขาวโรงเรียนวัดหนองตะโกประธานกรรมการ
2. นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเนินกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เปี่ยมเพ็ชร์โรงเรียนธารทหารฯกรรมการ
4. นางลำพัน ฉิมโห้โรงเรียนอนุบาลหนองบัวกรรมการ
5. นางวรากร งามโฉมโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ สาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวศิลาพันธุ์ คันธานุรักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ สีนาโรงเรียนวัดหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัช ทัศนียรัตน์โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนวัดหนองเบนกรรมการ
4. นางสาวศิลาพันธุ์ คันธานุรักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ บุญคุณโรงเรียนอนุบาลไพศาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นางรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี จินดาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเนินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนคากรรมการ
3. นางรังษี หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ พ่วงชังศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายพยูน แก้วก่ำโรงเรียนบ้านเขาธรรมบทกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]