หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0
2 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 17 39 23
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 3 4 4
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 21 57 27
5 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 7 11 10
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 31 62 43
7 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 3 3
8 017 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 11 11 11
9 016 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 7 13 10
10 230 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 13 24 21
11 020 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 6 9 9
12 021 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 0 0 0
13 023 โรงเรียนบ้านกกกว้าว 1 5 2
14 024 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 13 19 13
15 038 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 16 42 24
16 039 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 5 9 6
17 040 โรงเรียนบ้านคลองบอน 12 30 19
18 041 โรงเรียนบ้านคลองลาน 29 85 46
19 051 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ 0 0 0
20 053 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 4 8 6
21 054 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 3 7 4
22 052 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 2 3 3
23 055 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 6 12 7
24 056 โรงเรียนบ้านดงจันทำ 0 0 0
25 057 โรงเรียนบ้านดงมะกุ 0 0 0
26 058 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 4 4
27 059 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 12 26 18
28 060 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 0 0 0
29 061 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 13 27 19
30 062 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 4 7 6
31 063 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2 2 2
32 064 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 0 0 0
33 065 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 7 24 12
34 067 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 1 2 2
35 069 โรงเรียนบ้านทำนบ 4 20 7
36 070 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
37 068 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
38 074 โรงเรียนบ้านนาขอม 11 20 14
39 077 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 2 9 2
40 078 โรงเรียนบ้านปากง่าม 0 0 0
41 079 โรงเรียนบ้านปากดง 1 6 2
42 080 โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) 0 0 0
43 081 โรงเรียนบ้านพนมรอก 5 12 8
44 082 โรงเรียนบ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 1 3 2
45 083 โรงเรียนบ้านพุนกยูง 0 0 0
46 085 โรงเรียนบ้านพุมะค่า 1 2 2
47 084 โรงเรียนบ้านพุม่วง 0 0 0
48 090 โรงเรียนบ้านรังงาม 3 5 4
49 092 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 7 12 9
50 091 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4 4 4
51 089 โรงเรียนบ้านร่องหอย 11 25 15
52 095 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 5 10 10
53 096 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 2 4 4
54 098 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 17 50 25
55 097 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 0 0 0
56 099 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 16 33 24
57 100 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 9 13 12
58 101 โรงเรียนบ้านวังข่อย 2 3 3
59 102 โรงเรียนบ้านวังคาง 1 2 2
60 103 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 2 2 2
61 104 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 1 2 1
62 105 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 8 3
63 107 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 0 0 0
64 108 โรงเรียนบ้านวังแรง 2 4 2
65 106 โรงเรียนบ้านวังโพรง 2 4 4
66 109 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 2 2 2
67 112 โรงเรียนบ้านสระละมาน (รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0
68 110 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 0 0 0
69 111 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 4 12 6
70 113 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 2 4 3
71 115 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
72 116 โรงเรียนบ้านหนองกระเปา 3 6 5
73 114 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 0 0 0
74 117 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
75 118 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
76 119 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 3 3
77 120 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 0 0 0
78 121 โรงเรียนบ้านหนองตาราม 0 0 0
79 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 2 6 4
80 125 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 5 4
81 127 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 0 0 0
82 128 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 0 0 0
83 131 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 8 28 15
84 132 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ฯ 0 0 0
85 134 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 26 46 38
86 135 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
87 137 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 9 17 14
88 136 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 2 2 2
89 138 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 5 11 7
90 139 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 0 0 0
91 140 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 9 11 11
92 122 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 6 12 10
93 123 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 2 3 3
94 141 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 5 3
95 126 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 9 43 20
96 129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 1 2 1
97 130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 8 16 8
98 133 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 4 6 6
99 142 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 2 3 3
100 149 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 11 36 23
101 148 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 7 13 11
102 143 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 0 0 0
103 144 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 1 1
104 145 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 2 1
105 146 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 4 8 4
106 147 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 9 14 13
107 152 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 3 4 4
108 025 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1 1 1
109 026 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 4 9 8
110 027 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ 0 0 0
111 029 โรงเรียนบ้านเขาดิน 13 39 23
112 028 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 2 7 4
113 030 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 2 3 3
114 032 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 26 12
115 031 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 4 10 7
116 033 โรงเรียนบ้านเขาปูน 7 19 13
117 034 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 11 17 14
118 035 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 22 62 39
119 036 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 0 0 0
120 037 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 3 7 5
121 071 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 1 1 1
122 072 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 6 47 17
123 075 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 5 13 7
124 076 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
125 042 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 11 32 19
126 043 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 5 6 6
127 044 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 15 35 20
128 046 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 3 4 4
129 047 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 2 2
130 048 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 31 13
131 049 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 4 4 4
132 045 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 10 16 11
133 050 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 3 5 4
134 086 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 0 0
135 087 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 31 72 51
136 088 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 12 9
137 150 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1 1 1
138 151 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 0 0 0
139 066 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 0 0 0
140 073 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
141 093 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 5 15 10
142 094 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0
143 153 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 4 7 4
144 160 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 5 16 7
145 161 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 6 3
146 164 โรงเรียนวังวิทยา 25 46 37
147 169 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 0 0 0
148 171 โรงเรียนวัดจันเสน 10 18 12
149 172 โรงเรียนวัดช่องแกระ 2 6 4
150 173 โรงเรียนวัดช่องแค 0 0 0
151 174 โรงเรียนวัดดงพลับ 0 0 0
152 175 โรงเรียนวัดดอนคา 17 35 29
153 176 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 2 2 2
154 177 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 1 1
155 180 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 2 4 3
156 178 โรงเรียนวัดท่าตะโก 0 0 0
157 179 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 15 26 22
158 182 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 1 2 2
159 183 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 8 3
160 184 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 5 8 7
161 185 โรงเรียนวัดป่าเรไร 6 12 7
162 186 โรงเรียนวัดพนมเศษ 21 28 26
163 188 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 4 8 7
164 189 โรงเรียนวัดวังมหากร 1 3 2
165 190 โรงเรียนวัดวังแรต 0 0 0
166 191 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 2 3 3
167 193 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 20 36 24
168 194 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 0 0 0
169 196 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 28 49 34
170 195 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 3 9 6
171 197 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 8 19 11
172 198 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 2 8 4
173 199 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 29 61 43
174 200 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 2 2
175 202 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0 0 0
176 205 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 6 17 11
177 207 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 0 0 0
178 208 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 5 4
179 201 โรงเรียนวัดหนองเบน 6 17 12
180 206 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1 3 1
181 204 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 7 16 12
182 203 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 8 16 9
183 209 โรงเรียนวัดห้วยดุก 2 2 2
184 210 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 2 2 2
185 211 โรงเรียนวัดห้วยลำใย 5 10 8
186 166 โรงเรียนวัดเขาดุม 1 3 2
187 167 โรงเรียนวัดเขาฝา 24 51 32
188 168 โรงเรียนวัดเขาวง 0 0 0
189 165 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 0 0 0
190 181 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 8 13 9
191 192 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 10 17 14
192 187 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 16 7
193 212 โรงเรียนวันครู(2504) 4 15 5
194 213 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 0 0 0
195 215 โรงเรียนสระงาม 17 34 22
196 216 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 14 32 26
197 220 โรงเรียนห้วยวารีใต้ 2 2 2
198 221 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 12 24 18
199 222 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 13 35 22
200 223 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 44 95 62
201 226 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 58 180 89
202 224 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 34 85 56
203 228 โรงเรียนอุดมพัฒนา 27 45 36
204 002 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 0 0 0
205 005 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ 0 0 0
206 001 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 6 6 6
207 006 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 12 52 25
208 007 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 3 11 7
209 008 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 0 0 0
210 009 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 4 9 7
211 022 โรงเรียนนิมิตศึกษา 8 22 14
212 154 โรงเรียนประดับวิทย์ 6 10 9
213 155 โรงเรียนปรียาโชติ 68 171 117
214 156 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 2 6 4
215 157 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 1 3 2
216 158 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 5 9 7
217 162 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 13 32 20
218 163 โรงเรียนวรนาถพิทยา 0 0 0
219 170 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 4 15 8
220 214 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา 0 0 0
221 217 โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก 0 0 0
222 218 โรงเรียนสามมิตร 25 55 43
223 225 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 8 15 11
224 227 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 0 0 0
225 229 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 3 5 4
226 004 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเซี่ยว 0 0 0
227 159 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา 1 3 2
228 219 โรงเรียนเสรีวิทยา 0 0 0
รวม 1398 3197 2102
5299

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]