หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชวน โพธิ์อ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขวิด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
2 นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
3 นายเชาวลิต ธิติธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะโก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
4 นายไพรัชช์ ผู้ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
5 นายอภินันท์ ทองวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
6 นายสามารถ แสงสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพังพวย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7 นางน้ำผึ้ง พรเจริญสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
8 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
9 นายชาญชัย พุทธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นางนันทวดี พุ่มเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นายเอกสิทธิ์ คำภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
12 นายสถิตย์ ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
13 นางปุณณภา แก้วนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นายชัยยง โสรัจวงษ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
16 นายไพศาล ทับวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
17 นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
18 นางรัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุง ครู ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
19 นางสาวพักตร์วิภา กลางสอน ครู ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
20 นายฏนณภพ สุริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงชัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
21 นายสุชิน สีสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
22 นางธีรภัทร โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
23 นายไพบูรณ์ แดงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสีซอ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
24 นายชวลิต ยี่สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรคีรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
25 นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
26 นายเผ่า เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
27 นางสาวอัมพร อินทรอาษา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
28 นายขวัญเรือน คงพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
29 นายธวัชชัย จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขอม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
30 นายพิศาล อินทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
31 นายอธิภัทร ธนาชยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
32 นายสุชาติ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบล้องโพช คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
33 นายพูลสวัสดิ์ มุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกร่าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
34 นายวันชัย ผู้กำจัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
35 นายสุรินทร์ บัวคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
36 นายประทวน แก่นยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
37 นายณัทพงศ์ ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสวอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
38 นายธีรพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
39 นายดิเรก คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
40 นายนิวัตร วิไลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่นอุปภัมถ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
41 นายภานุวัฒน์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
42 นางทับทิม เกตุวิทย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
43 นายบำรุง กรุตเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
44 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
45 นายชาญวิทย์ บุญดิเรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
46 นางสาวรัตนา จำนงค์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
47 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
48 นายปรมุข ตั้งวงษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
49 นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
50 นายธรรมรัตน์ เพชรรัตน์ผ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล้อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
51 นายชูศักดิ์ น้อยทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
52 นางรุ่งทิพย์ เกตุขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
53 นางภัทรภร หงส์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำลัด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
54 นายประสิทธิ์ คงเถื่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
55 นายประหัส ปุ้มกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
56 นายสุพัฒน์ รวมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
57 นายสุกิจ ตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
58 นายสามารถ อัฒพุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระละมาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
59 นายสมเกียรติ พุทธสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
60 นายเฉลิม ฮวบสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
61 นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
62 นางพัชมณ เทียนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
63 นางบุญเรือง ภู่ระย้า ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
64 นายมานะ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังข่อย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
65 นายชาติชาย จรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนคา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
66 นายประเจน จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยวารีใต้ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
67 นางวิลาสินี ศรสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะลอมแหน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
68 นายภาสกร ผลเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาคลี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
69 นายสุนทร พระเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
70 นส.วิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
71 นางยุวดี ฉายแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
72 นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
73 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นว 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
74 นายศุภชัย ผู้ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ๊กแก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
75 นายสมยศ ล้ำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้ำเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
76 นายณัฐพงศ์ ทุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
77 นายอรรนพ วัดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสอาด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
78 นายอรุณ อินทร์แดน ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำสาดกลาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
79 นายสุรินทร์ ฟุ้งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
80 นายนพดล ปานเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
81 นายพิเชษฐ สิทธิสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
82 นายวันชัย เอี่ยมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดทิพยรส คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
83 นายไชรัช ใยเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทนานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
84 นางนาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ผู่้อำนวยการโรงเรียนสามมิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
85 นายวินิจ กลิ่นเฟือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
86 นายสิทธิศักดิ์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
87 นายอำนาจ จรบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
88 นายกิตติพันธ์ กุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
89 นายชาญชิต ทัพหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
90 นางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
91 นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
92 นางวนิดา ญาดาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
93 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
94 นายมงคล กิตติรัตนวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
95 นางสาวอวยพร รอดมาก ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
96 นางสาวสุภาณี สันทารุนัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
97 นางสมฤดี บุญอาสา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
98 นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
99 นายชลอ บุญสมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
100 นายณรงค์ นาคชัยยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
101 นางทับทิม เกตุวิทย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
102 นางสาวธนิดา พรหมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพิกุล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
103 นายวันชัย เอี่ยมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
104 นางสาววนิดา แสงเมือง ศึกษานิเทศ สพป.นว.๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
105 นายสิทธิพงศ์ สั่งศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]